Raport bieżący nr 2/2018: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-31

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2018) 30.05.2018
  • SA-Q3 (2018) 29.11.2018

raport półroczny:

  • SA-P (2018) 1.10.2018

raport roczny:

  • SA-R (2017) 30.04.2018

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV. kwartał 2017 roku oraz raportu kwartalnego za II. kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 1/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,9 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 79 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

.

Talex S.A., Talex S.A.