ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
 w tys. zł w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok 2 kwartał 2 kwartały  2 kwartał 2 kwartały
bieżący)           okres od narastająco  okres od narastająco
              01.04.2001  okres od 01.04.2001  okres od
                  do 01.01.2001     do 01.01.2001
              30.06.2001     do 30.06.2001     do
                    30.06.2001       30.06.2001
I. Przychody netto ze      21 087   45 204    6 135   12 625
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na        318     389     93     109
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto     382     754     111     211
IV. Zysk (strata) netto      322     572     94     160
V. Aktywa (stan na       44 847         13 275
30.06.2001)
VI. Kapitał własny (stan na   30 505          9 030
30.06.2001 )
VII. Liczba akcji (stan na  3 000 092        3 000 092
30.06.2001 )
VIII. Wartość księgowa na    10,17          3,01
jedną akcję (w zł) (stan na
30.06.2001 )
BILANS w tys. zł        stan na   stan na   stan na   stan na
              30.06.2001 31.03.2001 30.06.2000 31.03.2000
                koniec   koniec   koniec   koniec
               kwartału   poprz.  kwartału   poprz.
                 (rok  kwartału    (rok  kwartału
               bieżący)    (rok   poprz.)    (rok
                     bieżący)         poprz.) A k t y w a
I. Majątek trwały        17 839   16 674    5 906    4 968
 1. Wartości niematerialne    1 525    1 529     208     138 i prawne
 2. Rzeczowy majątek trwały   16 314   15 145    5 698    4 830
 3. Finansowy majątek        -      -      -      -
trwały
 4. Należności            -      -      -      -
długoterminowe
II. Majątek obrotowy      26 853   25 954    7 207    7 966
 1. Zapasy            7 199    7 226    1 102    1 527
 2. Należności         12 432    7 751    3 266    2 623
krótkoterminowe
 3. Akcje (udziały) własne      -      -      -      -
do zbycia
 4. Papiery wartościowe     3 702   10 180      -      -
przeznaczone do obrotu
 5. Środki pieniężne       3 520     797    2 839    3 816
III. Rozliczenia          155     55     31     28
międzyokresowe
 1. Z tytułu odroczonego      55      1      -      -
podatku dochodowego
 2. Pozostałe rozliczenia     100     54     31     28
międzyokresowe A k t y w a r a z e m      44 847   42 683   13 144   12 962
P a s y w a
I. Kapitał własny        30 505   31 383    8 515    7 793
 1. Kapitał akcyjny       3 000    3 000    2 290    2 290
 2. Należne wpłaty na        -      -      -      -
poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
 3. Kapitał zapasowy      26 897   24 007    4 126    4 126
 4. Kapitał rezerwowy z       36     36     37     37
aktualizacji wyceny
 5. Pozostałe kapitały        -      -      -      -
rezerwowe
 6. Różnice kursowe z         -      -      -      -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
 7. Niepodzielony zysk lub      -    4 090      -      -
niepokryta strata z lat
ubiegłych
 8. Zysk (strata) netto      572     250    2 062    1 340
II. Rezerwy             -      -      -      -
 1. Rezerwy na podatek        -      -      -      -
dochodowy
 2. Pozostałe rezerwy        -      -      -      -
III. Zobowiązania        14 227   11 143    4 523    5 033
 1. Zobowiązania         2 400    2 600    1 400    1 500
długoterminowe
 2. Zobowiązania        11 827    8 543    3 123    3 533
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia          115     157     106     136
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m      44 847   42 683   13 144   12 962
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   2 kwartał 2 kwartały  2 kwartał 2 kwartały
                 (rok narastająco    (rok narastająco
               bieżący)    (rok   poprz.)    (rok
               okres od  bieżący.)  okres od   poprz.)
              01.04.2001  okres od 01.04.2000  okres od
                  do 01.01.2001     do 01.01.2000
              30.06.2001     do 30.06.2000     do
                    30.06.2001       30.06.2000
I. Przychody netto ze      21 087   45 204    6 623   16 756
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
 1. Przychody netto ze      3 479    6 850    2 227    4 476
sprzedaży produktów
 2. Przychody netto ze     17 608   38 354    4 396   12 280
sprzedaży towarów i 
materiałów
II. Koszty sprzedanych     19 295   41 667    4 986   12 556
produktów, towarów i 
materiałów
 1. Koszt wytworzenia      3 216    6 078    1 421    2 888
sprzedanych produktów
 2. Wartość sprzedanych     16 079   35 589    3 565    9 668
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto    1 792    3 537    1 637    4 200
na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży        235     429     127     286
V. Koszty ogólnego zarządu    1 220    2 681     568    1 143
VI. Zysk (strata) na        337     427     942    2 771
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody       2     10      8      8
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty       21     48      -      1
operacyjne
IX. Zysk (strata) na        318     389     950    2 778
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i        -      -      -      -
udziałów w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego     -      -      -      -
finansowego majątku
trwałego
XII. Pozostałe przychody      302     702     103     213
finansowe
XIII. Koszty finansowe       238     337     35     65
XIV. Zysk (strata) na       382     754    1 018    2 926
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń          0      0      0      0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
 1. Zyski nadzwyczajne        3     13      7      7
 2. Straty nadzwyczajne       3     13      7      7
XVI. Zysk (strata) brutto     382     754    1 018    2 926
XVII. Podatek dochodowy       60     182     296     864
XVIII. Pozostałe           -      -      -      -
obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto      322     572     722    2 062
Zysk (strata) netto (za 12    2 600          3 825
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 790 010        2 290 092
zwykłych
Zysk (strata) na jedną      0,93          1,67
akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW  2 kwartał 2 kwartały  2 kwartał 2 kwartały
PIENIĘŻNYCH            (rok narastająco    (rok narastająco
               bieżący)    (rok   poprz.)    (rok
               okres od  bieżący.)  okres od   poprz.)
              01.04.2001  okres od 01.04.2000  okres od
                  do 01.01.2001     do 01.01.2000
              30.06.2001     do 30.06.2000     do
                    30.06.2001       30.06.2000
A. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
 1. Wpływy ze sprzedaży:
 a) produktów
 b) towarów
 c) materiałów
 2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
 3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
 4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
 1. Nabycie:
 a) towarów
 b) materiałów
 2. Zużycie energii
 3. Nabycie usług obcych
 4. Podatki i opłaty
 5. Wynagrodzenia
 6. Zapłata podatku
dochodowego
 7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
 8. Wydatki z tytułu
zdarzeń nadzwyczajnych
 9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne      -480     595     243    1 150
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto       322     572     722    2 062
II. Korekty razem         -802     23    -479    -912
 1. Amortyzacja          611    1 495     184     307
 2. (Zyski) straty z tytułu     -      -      -      -
różnic kursowych
 3. Odsetki i dywidendy      180      -      -      -
 4. (Zysk) strata z tytułu     -53     -59     -4     -4
działalności inwestycyjnej
 5. Zmiana stanu           9     29     -2     -2
pozostałych rezerw
 6. Podatek dochodowy        60     182     296     864
(wykazany w rachunku zysków i strat)
 7. Podatek dochodowy       -10    -320    -561   -1 225
zapłacony
 8. Zmiana stanu zapasów      28   -3 589     425     430
 9. Zmiana stanu należności   -4 700    -610    -640   -1 333
 10. Zmiana stanu        3 160    3 019    -144     116
zobowiązań
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów)
 11. Zmiana stanu rozliczeń    -86    -123     -39     -64
międzyokresowych
 12. Zmiana stanu          -1     -1      6     -1
przychodów przyszłych
okresów
 13. Pozostałe korekty        -      -      -      -
B. Przepływy pieniężne      4 575   -7 117   -1 120   -2 473
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności    32 786   32 792      4      4
inwestycyjnej
 1. Sprzedaż składników       -      -      -      -
wartości niematerialnych i 
prawnych
 2. Sprzedaż składników       -2      2      4      4
rzeczowego majątku trwałego
 3. Sprzedaż składników       -      -      -      -
finansowego majątku
trwałego, w tym:
 - w jednostkach zależnych      -      -      -      -
 - w jednostkach           -      -      -      -
stowarzyszonych
 - w jednostce dominującej      -      -      -      -
 4. Sprzedaż papierów      32 786   32 786      -      -
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
 5. Spłata udzielonych        -      -      -      -
pożyczek długoterminowych
 6. Otrzymane dywidendy       -      -      -      -
 7. Otrzymane odsetki        -      -      -      -
 8 . Pozostałe wpływy        2      4      -      -
II. Wydatki z tytułu      28 211   39 909    1 124    2 477
działalności inwestycyjnej
 1. Nabycie składników       110     219     88     94
wartości niematerialnych i 
prawnych
 2. Nabycie składników      1 668    3 257    1 036    2 383
rzeczowego majątku trwałego
 3. Nabycie składników        -      -      -      -
finansowego majątku
trwałego, w tym:
 - w jednostkach zależnych      -      -      -      -
 - w jednostkach           -      -      -      -
stowarzyszonych
 - w jednostce dominującej      -      -      -      -
 4. Nabycie akcji          -      -      -      -
(udziałów) własnych
 5. Nabycie papierów      26 433   36 433      -      -
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
 6. Udzielone pożyczki        -      -      -      -
długoterminowe
 7. Pozostałe wydatki        -      -      -      -
C. Przepływy pieniężne     -1 372   -1 572    -100     944
netto z działalności
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności       -      -      -    1 144
finansowej
 1. Zaciągnięcie           -      -      -    1 144
długoterminowych kredytów i 
pożyczek
 2. Emisja obligacji lub       -      -      -      -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 3. Zaciągnięcie           -      -      -      -
krótkoterminowych kredytów i pożyczek
 4. Emisja obligacji lub       -      -      -      -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 5. Wpływy z emisji akcji      -      -      -      -
(udziałów) własnych
 6. Dopłaty do kapitału       -      -      -      -
 7. Pozostałe wpływy         -      -      -      -
II. Wydatki z tytułu       1 372    1 572     100     200
działalności finansowej
 1. Spłata długoterminowych    172     372     100     200
kredytów i pożyczek
 2. Wykup obligacji lub       -      -      -      -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 3. Spłata              -      -      -      -
krótkoterminowych kredytów
bankowych i pożyczek
 4. Wykup obligacji lub       -      -      -      -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 5. Koszty emisji akcji       -      -      -      -
własnych
 6. Umorzenie akcji         -      -      -      -
(udziałów) własnych
 7. Płatności dywidend i     1 200    1 200      -      -
innych wypłat na rzecz
właścicieli
 8. Wypłaty z zysku dla       -      -      -      -
osób zarządzających i 
nadzorujących
 9. Wydatki na cele         -      -      -      -
społecznie-użyteczne
 10. Płatności zobowiązań z      -      -      -      -
tytułu umów leasingu
finansowego
 11. Zapłacone odsetki        -      -      -      -
 12. Pozostałe wydatki        -      -      -      -
D. Przepływy pieniężne      2 723   -8 094    -977    -379
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu    2 723   -8 094    -977    -379
środków pieniężnych
 - w tym zmiana stanu        -      -      -      -
środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. Środki pieniężne na       797   11 614    3 816    3 218
początek okresu
G. Środki pieniężne na      3 520    3 520    2 839    2 839
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE   stan na   stan na   stan na   stan na
              30.06.2001 31.03.2001 30.06.2000 31.03.2000
                koniec   koniec   koniec   koniec
               kwartału   poprz.  kwartału   poprz.
                 (rok  kwartału    (rok  kwartału
               bieżący)    (rok   poprz.)    (rok
                     bieżący)         poprz.)
Zobowiązania pozabilansowe      -      -      -      -
a) łączna wartość          -      -      -      -
udzielonych gwarancji i 
poręczeń, w tym:
 - na rzecz jednostek        -      -      -      -
zależnych
 - na rzecz jednostek        -      -      -      -
stowarzyszonych
 - na rzecz jednostki        -      -      -      -
dominującej
b) pozostałe zobowiązania      -      -      -      -
pozabilansowe (z tytułu)
 -                  -      -      -      -
 -                  -      -      -      -
 -                  -      -      -      -
 -                  -      -      -      -
 -                  -      -      -      -
Zobowiązania pozabilansowe,     -      -      -      -
razem

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln