ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
                3 kwartał 3 kwartały  3 kwartał 3 kwartały
                 okres od narastająco  okres od narastająco
                2001-07-01  okres od 2001-07-01  okres od
                    do 2001-01-01     do 2001-01-01
                2001-09-30     do 2001-09-30     do
                      2001-09-30       2001-09-30
I. Przychody netto ze       13 745   58 949    3 593   16 097
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na         354     743     93     203
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto       206     960     54     262
IV. Zysk (strata) netto        142     714     37     195
V. Aktywa (stan na               39 969         10 299
2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na          30 647          7 897
2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na         3 000 092        3 000 092
2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na            10,22          2,63
2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
                 stan na   stan na   stan na   stan na
                2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
                  koniec   koniec   koniec   koniec
                kwartału /   poprz. kwartału /   poprz.
                   2001 kwartału /    2000 kwartału /
                         2001          2000 A k t y w a
I. Majątek trwały         18 733   17 839    8 547    5 906
1. Wartości niematerialne i     1 415    1 525     484     208
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały     17 318   16 314    8 063    5 698
3. Finansowy majątek trwały       0      0      0      0
4. Należności długoterminowe      0      0      0      0
II. Majątek obrotowy        21 090   26 853   10 373    7 207
1. Zapasy              7 381    7 199    2 208    1 102
2. Należności krótkoterminowe    5 619   12 432    6 303    3 266
3. Akcje (udziały) własne do      0      0      0      0
zbycia
4. Papiery wartościowe       4 450    3 702      0      0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne         3 640    3 520    1 862    2 839
III. Rozliczenia           146     155     25     31
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego        55     55      0      0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia        91     100     25     31
międzyokresowe A k t y w a  r a z e m      39 969   44 847   18 945   13 144
P a s y w a
I. Kapitał własny         30 647   30 505    9 282    8 515
1. Kapitał akcyjny         3 000    3 000    2 290    2 290
2. Należne wpłaty na poczet       0      0      0      0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy        26 897   26 897    4 126    4 126
4. Kapitał rezerwowy z         36     36     37     37
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały          0      0      0      0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z           0      0      0      0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub        0      0      0      0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto        714     572    2 829    2 062
II. Rezerwy               0      0      0      0
1. Rezerwy na podatek          0      0      0      0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy          0      0      0      0
III. Zobowiązania          9 278   14 227    9 615    4 523
1. Zobowiązania           2 200    2 400    3 000    1 400
długoterminowe
2. Zobowiązania           7 078   11 827    6 615    3 123
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia            44     115     48     106
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a  r a z e m      39 969   44 847   18 945   13 144
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
                3 kwartał 3 kwartały  3 kwartał 3 kwartały
                 / 2001 narastająco   / 2000 narastająco
                 okres od   / 2001   okres od   / 2000
                2001-07-01  okres od 2000-07-01  okres od
                    do 2001-01-01     do 2000-01-01
                2001-09-30     do 2000-09-30     do
                      2001-09-30       2000-09-30
I. Przychody netto ze       13 745   58 949    8 131   24 887
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze        4 576   11 426    2 487    6 963
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze        9 169   47 523    5 644   17 924
sprzedaży towarów i 
materiałów
II. Koszty sprzedanych       11 982   53 649    6 395   18 951
produktów, towarów i 
materiałów
1. Koszt wytworzenia        3 812    9 890    1 783    4 671
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych       8 170   43 759    4 612   14 280
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na    1 763    5 300    1 736    5 936
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży         279     708     205     491
V. Koszty ogólnego zarządu     1 143    3 824     563    1 706
VI. Zysk (strata) na         341     768     968    3 739
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody        18     28     20     28
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty         5     53     15     16
operacyjne
IX. Zysk (strata) na         354     743     973    3 751
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i          0      0      0      0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego       0      0      0      0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody       308    1 010     119     332
finansowe
XIII. Koszty finansowe        456     793     18     83
XIV. Zysk (strata) na         206     960    1 074    4 000
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń            0      0      0      0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne         17     30      0      7
2. Straty nadzwyczajne         17     30      0      7
XVI. Zysk (strata) brutto       206     960    1 074    4 000
XVII. Podatek dochodowy        64     246     307    1 171
XVIII. Pozostałe obowiązkowe      0      0      0      0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto       142     714     767    2 829
Zysk (strata) netto (za 12           1 975          3 799
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji         2 968 969        2 290 092
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję           0,67          1,66
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
                3 kwartał 3 kwartały  3 kwartał 3 kwartały
                 / 2001 narastająco   / 2000 narastająco
                 okres od   / 2001   okres od   / 2000
                2001-07-01  okres od 2000-07-01  okres od
                    do 2001-01-01     do 2000-01-01
                2001-09-30     do 2000-09-30     do
                      2001-09-30       2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto    2 795    3 390     -55    1 095 z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto        142     714     767    2 829
II. Korekty razem          2 653    2 676    -822   -1 734
1. Amortyzacja            818    2 313     165     472
2. (Zyski) straty z tytułu       0      0      0      0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy         35     35      0      0
4. (Zysk) strata z tytułu       -76    -135     -4     -8
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych      -50     -21     -7     -9
rezerw
6. Podatek dochodowy          64     246     307    1 171
(wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy         -95    -415    -150   -1 375
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów       -183   -3 772   -1 106    -676
9. Zmiana stanu należności     6 864    6 254   -3 292   -4 625
10. Zmiana stanu zobowiązań    -4 689   -1 670    3 317    3 433
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń      -55    -178     -48    -112
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów      -8     -9     -4     -5
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty         28     28      0      0
B. Przepływy pieniężne netto    -2 054   -9 171   -2 539   -5 012 z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności      7 460   40 252     20     24
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników         0      0      0      0
wartości niematerialnych i 
prawnych
2. Sprzedaż składników         11     13     20     24
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników         0      0      0      0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych        0      0      0      0
- w jednostkach             0      0      0      0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej        0      0      0      0
4. Sprzedaż papierów        7 091   39 877      0      0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych          0      0      0      0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy         0      0      0      0
7. Otrzymane odsetki         358     358      0      0
8 . Pozostałe wpływy          0      4      0      0
II. Wydatki z tytułu        9 514   49 423    2 559    5 036
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników         31     250     300     394
wartości niematerialnych i 
prawnych
2. Nabycie składników        1 684    4 941    2 259    4 642
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników          0      0      0      0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych        0      0      0      0
- w jednostkach             0      0      0      0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej        0      0      0      0
4. Nabycie akcji (udziałów)       0      0      0      0
własnych
5. Nabycie papierów         7 771   44 204      0      0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki          0      0      0      0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki          28     28      0      0
C. Przepływy pieniężne netto     -621   -2 193    1 617    2 561 z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności        0      0    2 000    3 144
finansowej
1. Zaciągnięcie             0      0    2 000    3 144
długoterminowych kredytów i 
pożyczek
2. Emisja obligacji lub         0      0      0      0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie             0      0      0      0
krótkoterminowych kredytów i 
pożyczek
4. Emisja obligacji lub         0      0      0      0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji        0      0      0      0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału         0      0      0      0
7. Pozostałe wpływy           0      0      0      0
II. Wydatki z tytułu         621    2 193     383     583
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych      228     600      0     200
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub         0      0      0      0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych       0      0      0      0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub         0      0      0      0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji         0      0      0      0
własnych
6. Umorzenie akcji           0      0      0      0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i         0    1 200     383     383
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób       0      0      0      0
zarządzających i 
nadzorujących
9. Wydatki na cele           0      0      0      0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z        0      0      0      0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki         393     393      0      0
12. Pozostałe wydatki          0      0      0      0
D. Przepływy pieniężne        120   -7 974    -977   -1 356
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu       120   -7 974    -977   -1 356
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków      0      0      0      0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na       3 520   11 614    2 839    3 218
początek okresu
G. Środki pieniężne na       3 640    3 640    1 862    1 862
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
                 stan na   stan na   stan na   stan na
                2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
                  koniec   koniec   koniec   koniec
                kwartału /   poprz. kwartału /   poprz.
                   2001 kwartału /    2000 kwartału /
                         2001          2000
Zobowiązania pozabilansowe       0      0      0      0
a) łączna wartość            0      0      0      0
udzielonych gwarancji i 
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek          0      0      0      0
zależnych
- na rzecz jednostek          0      0      0      0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki          0      0      0      0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania        0      0      0      0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe,       0      0      0      0
razem

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln