ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-11-13

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Nabycie udziałów spółki ZST sp. z o.o. we Wrocławiu

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu 13 listopada br. Spółka nabyła od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 4.988 udziałów Spółki Zachodnie Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Łączna cena sprzedaży wynosi 4.728.544,19 złotych (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziewiętnaście groszy) i została rozłożona na pięć rat, tj.do dnia 13 grudnia kwota 1.728.544,19 zł, a następnie cztery raty po 800.000,00 zł każda, płatne w okresach półrocznych.

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Zakup został dokonany ze środków własnych Spółki.

RRM par. 4 ust. 1 pkt 1

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln