ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-03-31

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmina umowy znaczącej

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu aneksu z dnia 1 marca 2005 r. do umowy z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach zawartej w dniu 29 października 2004 roku, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 22/2004.

Na mocy podpisanego aneksu rozszerzony został zakres przedmiotu umowy oraz zwiększone zostało należne Spółce wynagrodzenie. Szacunkowa wartość wynagrodzenia, określona w euro oraz złotych polskich, stanowi równowartość kwoty 21,4 mln złotych polskich. Inne istotne warunki umowy nie zostały zmienione.

Kryterium uznania umowy za znaczącą zgodne z przepisami RRM §2 ust. 1 pkt 44 ppkt a.

Wartość umowy w tys. zł: 21 400,00

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln



Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln