ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-04-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 11 maja 2007 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 4 maja 2007 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D.

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany Stautu Spółki:

 • skreśla się treść §5 ust. 1 pkt i w brzmieniu:

  "wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)"

  i jednocześnie §5 ust. 1 pkt i nadaje się następujące brzmienie:

  "przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1)",

 • skreśla się treść §5 ust. 1 pkt j w brzmieniu:

  "wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)",

  i jednocześnie §5 ust. 1 pkt j nadaje się następujące brzmienie:

  "wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)",

 • skreśla się treść §5 ust. 1 pkt k w brzmieniu:

  "wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)",

  i jednocześnie §5 ust. 1 pkt k nadaje się następujące brzmienie:

  "wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)",

 • skreśla się treść §5 ust. 1 pkt l w brzmieniu:

  "wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)"

  i jednocześnie §5 ust. 1 pkt l nadaje się następujące brzmienie:

  "wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)",

 • dodaje się do §5 ust. 1 pkt yy w brzmieniu:

  "hotele (PKD 55.10.z)",

 • skreśla się ust. 9 w §8 w brzmieniu:

  "Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio względem wszystkich akcji serii B i D."

 • nadaje jednostce redakcyjnej oznaczonej jako "§10", której treść została skreślona na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 11 maja 2004 r., następujące brzmienie:

  "§10

  1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
  2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
  3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
  4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
  5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjętą zgodnie z §10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.",
 • w 24 ust. 1 słowo "pięciu" zastępuje się słowem "siedmiu".

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln