ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z grupy kapitałowej PZU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na budowie, rozbudowie i/lub przebudowie sieci teleinformatycznych (LAN) we wskazanych jednostkach organizacyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A. na terenie całego kraju.

Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi brutto 8 mln zł.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac objętych zamówieniem w wysokości 1% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a ponadto w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni, kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia związanego z realizacją danego zamówienia. Umowa przewiduje także karę umowna za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji oznaczonych w umowie w wysokości 5% łącznej wartości zamówień złożonych do dnia tego naruszenia.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln