ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 2 kwartał roku obrotowego   2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30    
              data przekazania: 2008-08-04        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 350 56 893 13 903 14 783  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 295 598 85 155  
  III. Zysk (strata) brutto 360 892 104 232  
  IV. Zysk (strata) netto 206 645 59 168  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 553 -4 443 -2 172 -1 154  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -700 225 -201 58  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 215 -109 -925 -28  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 468 -4 327 -3 298 -1 124  
  IX. Aktywa, razem 59 556 94 539 17 756 25 105  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 961 51 914 4 759 13 786  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 438 766 131 203  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 205 50 925 4 533 13 523  
  XIII. Kapitał własny 43 595 42 625 12 997 11 319  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 894 797  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,53 14,21 4,33 3,77  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00   0,30    
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacje zgodnie z 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 2 2008_tlx.pdf Informacje zgodnie z 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 2 2008_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 22 668 22 981 23 457 24 001  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 751 928 1 110 1 386  
  - wartość firmy 673 842 1 010 1 347  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 717 21 860 22 182 22 342  
  3. Należności długoterminowe 54 46 47 151  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 54 46 47 151  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146 147 118 122  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142 137 95 84  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 10 23 38  
  II. Aktywa obrotowe 36 888 36 167 61 360 70 538  
  1. Zapasy 5 949 9 231 2 670 5 657  
  2. Należności krótkoterminowe 15 229 12 328 31 426 51 574  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 15 229 12 328 31 426 51 574  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 15 541 14 436 27 123 13 153  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 541 14 436 27 123 13 153  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 281 3 342 3 395 3 107  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 260 11 094 23 728 10 046  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169 172 141 154  
  A k t y w a r a z e m 59 556 59 148 84 817 94 539  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 43 595 45 616 46 389 42 625  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 40 389 38 980 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych   4 409      
  4. Zysk (strata) netto 206 -773 4 409 645  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 961 13 532 38 428 51 914  
  1. Rezerwy na zobowiązania 272 222 230 223  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 5 10 15  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 262 213 213 208  
  a) długoterminowa 262 213 213 208  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy   4 7    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe   4 7    
  2. Zobowiązania długoterminowe 438 556 672 766  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 438 556 672 766  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 205 12 689 37 438 50 925  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 195 12 668 37 415 50 899  
  3.2. Fundusze specjalne 10 21 23 26  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 46 65 88    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 46 65 88    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 46 65 88    
  P a s y w a r a z e m 59 556 59 148 84 817 94 539  
  Wartość księgowa 43 595 45 616 46 389 42 625  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,53 15,20 15,46 14,21  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 2 062 1 860 2 346 2 160  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 062 1 860 2 346 2 160  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 062 1 860 2 346 2 160  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 2 062 1 860 2 346 2 160  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 064 48 350 47 378 56 893  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 443 12 953 4 263 8 558  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 621 35 397 43 115 48 335  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 135 42 310 42 750 50 872  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 553 9 592 3 177 6 363  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 582 32 718 39 573 44 509  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 929 6 040 4 628 6 021  
  IV. Koszty sprzedaży 1 091 2 563 1 775 2 662  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 451 2 809 1 268 2 620  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 387 668 1 585 739  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 36 137 243  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 122 200  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 6 35 15 43  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 222 409 180 384  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       14  
  2. Inne koszty operacyjne 222 409 180 370  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 172 295 1 542 598  
  X. Przychody finansowe 158 374 176 334  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 2      
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 141 356 134 291  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji     2 3  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji     18 18  
  5. Inne 15 16   22  
  XI. Koszty finansowe 150 309 20 40  
  Odsetki w tym:          
  dla jednostek powiązanych          
  1. Strata ze zbycia inwestycji 23 26      
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 94 217 -3    
  3. Inne 33 66 23 40  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 180 360 1 698 892  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto 1 180 360 1 698 892  
  XIV. Podatek dochodowy 201 154 267 247  
  a) część bieżąca 201 201 245 245  
  b) część odroczona   -47 22 2  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto 979 206 1 431 645  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 969   2 527    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,32   0,84    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 616 43 389 41 194 41 980  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 616 43 389 41 194 41 980  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980 38 980 38 698 38 698  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 409 1 409 282 282  
  a) zwiększenia (z tytułu) 1 409 1 409 282 282  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 409 1 409 282 282  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 389 40 389 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 4 409 282 282  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 4 409 282 282  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 409 4 409 282 282  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu) 4 409 4 409 282 282  
  - odpis na kapitał zapasowy 1 409 1 409 282 282  
  - dywidenda 3 000 3 000      
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto 979 206 1 431 645  
  a) zysk netto 979 206 1 431 645  
  strata netto          
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 595 43 595 42 625 42 625  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 595 43 595 42 625 42 625  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 979 206 1 431 645  
  II. Korekty razem 3 761 -7 759 -2 597 -5 088  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 727 1 391 616 1 199  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 -35 -27 -66  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 132 274 -132 -202  
  4. Zmiana stanu rezerw 50 42 11 -16  
  5. Zmiana stanu zapasów 3 282 -3 279 -3 904 -4 379  
  6. Zmiana stanu należności -2 914 16 190 -45 758 -39 251  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 502 -22 244 46 573 37 660  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15 -98 24 -33  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 740 -7 553 -1 166 -4 443  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 108 305 597 962  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 6 197 333  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 102 299 400 629  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 102 299 400 629  
  - zbycie aktywów finansowych 99 264 373 563  
  - dywidendy i udziały w zyskach 2 2      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 1 33 27 66  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 574 1 005 645 737  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 411 571 144 231  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 148 403 489 489  
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 148 403 489 489  
  - nabycie aktywów finansowych 148 403 489 489  
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 15 31 12 17  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -466 -700 -48 225  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 3 108 3 215 109 109  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 000 3 000      
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 108 215 109 109  
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 108 -3 215 -109 -109  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 166 -11 468 -1 323 -4 327  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 166 -11 468 -1 323 -4 327  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 11 094 23 728 11 369 14 373  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 260 12 260 10 046 10 046  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 28 28 437 437  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2008_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2008_tlx.pdf
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln