ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. TREŚĆ PRZEPISU
15. TREŚĆ PRZEPISU
16. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
17. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
19. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
20. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
23. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
24. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
25. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
27. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
28. ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
30. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
32. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
34. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
39. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
41. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
42. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
43. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
45. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
48. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
49. ZAPASY
50. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
51. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
52. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
54. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
55. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
56. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
57. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
58. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
59. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
60. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
63. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
65. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
66. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
67. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
68. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
69. KAPITAŁ ZAPASOWY
70. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
71. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
72. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
73. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
74. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
75. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
76. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
78. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
79. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
83. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
87. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
88. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
89. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
90. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
91. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
92. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
93. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
97. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
98. INNE KOSZTY OPERACYJNE
99. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
100. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
101. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
102. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. INNE KOSZTY FINANSOWE
104. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
105. ZYSKI NADZWYCZAJNE
106. STRATY NADZWYCZAJNE
107. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
108. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
109. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
110. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
111. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
112. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
113. PODZIAŁ ZYSKU
114. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
115. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
116. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
117. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
118. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

o Spis załączników:
Znaleziono 8 załączniki

Arkusz: RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
Arkusz: ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
Arkusz: DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
        Raport półroczny SA-P 2008          
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30  
  oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
              data przekazania: 2008-09-30        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy) (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)   (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)   (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)   (REGON)    
  "Audyt DZiM" Zofia Drożdżewska  
  (podmiot uprawniony do badania)                    
  Raport półroczny zawiera:            
 
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
 
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego  
 
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych    
 
Półroczne sprawozdanie finansowe                    
   
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
   
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych    
   
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia    
 
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)  

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 350 56 893 13 903 14 783  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 295 598 85 155  
  III. Zysk (strata) brutto 360 892 104 232  
  IV. Zysk (strata) netto 206 645 59 168  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 553 -4 443 -2 172 -1 154  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -700 225 -201 58  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 215 -109 -925 -28  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 468 -4 327 -3 298 -1 124  
  IX. Aktywa, razem 59 556 94 539 17 756 25 105  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 961 51 914 4 759 13 786  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 438 766 131 203  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 205 50 925 4 533 13 523  
  XIII. Kapitał własny 43 595 42 625 12 997 11 319  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 894 797  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,53 14,21 4,33 3,77  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00   0,30    
     
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa  

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
 
raport bieglego rewidenta - SA-P 2008_tlx.pdf raport bieglego rewidenta - SA-P 2008_tlx.pdf
   

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-P08_par93ust1pkt4_IBO_tlx.pdf oswiad_SA-P08_par93ust1pkt4_IBO_tlx.pdf    

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-P08_par93ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SA-P08_par93ust1pkt5_IBO_tlx.pdf    

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)  
     
  Plik Opis  
 
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2008_tlx.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2008_tlx.pdf
   

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
 
  Plik Opis  
  wprowadzenie do SA-P 2008_tlx.pdf wprowadzenie do SA-P 2008_tlx.pdf    

BILANS


  BILANS  
    Noty w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe   22 668 23 457 24 001  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 751 1 110 1 386  
  - wartość firmy   673 1 010 1 347  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 21 717 22 182 22 342  
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 54 47 151  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek   54 47 151  
  Inwestycje długoterminowe 1012768211103930        
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 146 118 122  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   142 95 84  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   4 23 38  
  II. Aktywa obrotowe   36 888 61 360 70 538  
  1. Zapasy 1666813612196046 5 949 2 670 5 657  
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 15 229 31 426 51 574  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek   15 229 31 426 51 574  
  3. Inwestycje krótkoterminowe   15 541 27 123 13 153  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 15 541 27 123 13 153  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach   3 281 3 395 3 107  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   12 260 23 728 10 046  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 169 141 154  
  A k t y w a r a z e m   59 556 84 817 94 539  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny   43 595 46 389 42 625  
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837        
  2. Kapitał zapasowy 25081389916540 40 389 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000        
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248        
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto   206 4 409 645  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657        
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   15 961 38 428 51 914  
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 272 230 223  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   10 10 15  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   262 213 208  
  a) długoterminowa   262 213 208  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy     7    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     7    
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 438 672 766  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek   438 672 766  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 15 205 37 438 50 925  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek   15 195 37 415 50 899  
  3.2. Fundusze specjalne   10 23 26  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 46 88    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe   46 88    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe   46 88    
  P a s y w a r a z e m   59 556 84 817 94 539  
  Wartość księgowa   43 595 46 389 42 625  
  Liczba akcji (w szt.)   3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845 14,53 15,46 14,21  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845        
     
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
 

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    Nota w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Należności warunkowe 77823021977121        
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 2 062 2 346 2 160  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   2 062 2 346 2 160  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń   2 062 2 346 2 160  
  Inne (z tytułu)          
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m   2 062 2 346 2 160  
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    Noty w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   48 350 56 893  
  od jednostek powiązanych        
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 12 953 8 558  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72586509004100 35 397 48 335  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   42 310 50 872  
  jednostkom powiązanym        
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 9 592 6 363  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   32 718 44 509  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   6 040 6 021  
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 2 563 2 662  
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 2 809 2 620  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży   668 739  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne   36 243  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   1 200  
  Dotacje        
  2. Inne przychody operacyjne 69397821712728 35 43  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne   409 384  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     14  
  2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 409 370  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   295 598  
  X. Przychody finansowe 117247249039429 374 334  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   2    
  od jednostek powiązanych        
  2. Odsetki, w tym:   356 291  
  od jednostek powiązanych        
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846   3  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji     18  
  5. Inne   16 22  
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 309 40  
  Odsetki w tym:        
  dla jednostek powiązanych        
  1. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 26    
  2. Aktualizacja wartości inwestycji   217    
  3. Inne   66 40  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej   360 892  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych        
  Zyski nadzwyczajne 743255212540219      
  Straty nadzwyczajne 135834729852311      
  XIII. Zysk (strata) brutto   360 892  
  XIV. Podatek dochodowy 3132481708979 154 247  
  a) część bieżąca   201 245  
  b) część odroczona   -47 2  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527      
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962      
  XV. Zysk (strata) netto   206 645  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   3 969 2 527  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289 1,32 0,84  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)        
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289      
     
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 389 41 980 41 980  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 389 41 980 41 980  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego        
  zwiększenia (z tytułu)        
  emisji akcji (wydania udziałów)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  umorzenia akcji (udziałów)        
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu        
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu        
  Akcje (udziały) własne na początek okresu        
  Zmiany akcji (udziałów) własnych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu        
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980 38 698 38 698  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 409 282 282  
  a) zwiększenia (z tytułu) 1 409 282 282  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej        
  z podziału zysku (ustawowo)        
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 409 282 282  
  zmniejszenia (z tytułu)        
  pokrycia straty        
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 389 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu        
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  zbycia środków trwałych        
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu        
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu        
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu        
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 282 282  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 282 282  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 409 282 282  
  zwiększenia (z tytułu)        
  podziału zysku z lat ubiegłych        
  a) zmniejszenia (z tytułu) 4 409 282 282  
  - odpis na kapitał zapasowy 1 409 282 282  
  - dywidenda 3 000      
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu        
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu        
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu        
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu        
  4. Wynik netto 206 4 409 645  
  a) zysk netto 206 4 409 645  
  strata netto        
  odpisy z zysku        
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 595 46 389 42 625  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 595 43 389 42 625  
     

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)      
  Wpływy      
  Sprzedaż      
  Inne wpływy z działalności operacyjnej      
  Wydatki      
  Dostawy i usługi      
  Wynagrodzenia netto      
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia      
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym      
  Inne wydatki operacyjne      
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia      
  (metoda pośrednia)      
  I. Zysk (strata) netto 206 645  
  II. Korekty razem -7 759 -5 088  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 1 391 1 199  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 -66  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 274 -202  
  4. Zmiana stanu rezerw 42 -16  
  5. Zmiana stanu zapasów -3 279 -4 379  
  6. Zmiana stanu należności 16 190 -39 251  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 244 37 660  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 -33  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 553 -4 443  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 305 962  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 333  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 299 629  
  w jednostkach powiązanych      
  zbycie aktywów finansowych      
  dywidendy i udziały w zyskach      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  odsetki      
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  a) w pozostałych jednostkach 299 629  
  - zbycie aktywów finansowych 264 563  
  - dywidendy i udziały w zyskach 2    
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  - odsetki 33 66  
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  Inne wpływy inwestycyjne      
  II. Wydatki 1 005 737  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 571 231  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 403 489  
  w jednostkach powiązanych      
  nabycie aktywów finansowych      
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  a) w pozostałych jednostkach 403 489  
  - nabycie aktywów finansowych 403 489  
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  3. Inne wydatki inwestycyjne 31 17  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -700 225  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy      
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      
  Kredyty i pożyczki      
  Emisja dłużnych papierów wartościowych      
  Inne wpływy finansowe      
  I. Wydatki 3 215 109  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych      
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 000    
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      
  Spłaty kredytów i pożyczek      
  Wykup dłużnych papierów wartościowych      
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych      
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 215 109  
  Odsetki      
  Inne wydatki finansowe      
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 215 -109  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 468 -4 327  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 468 -4 327  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      
  F. Środki pieniężne na początek okresu 23 728 14 373  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 260 10 046  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 28 437  
     
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
 

TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie  

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  koszty zakończonych prac rozwojowych        
  a) wartość firmy 673 1 010 1 347  
  b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 78 100 39  
  - oprogramowanie komputerowe 78 100 39  
  inne wartości niematerialne i prawne        
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne        
  Wartości niematerialne i prawne, razem 751 1 110 1 386  
     

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 
  w tys.  
    a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem  
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
    - oprogramowanie komputerowe  
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu   3 367 779 779     4 146  
  b) zwiększenia (z tytułu)     17 17     17  
  - z zakupu bezpośredniego     17 17     17  
  zmniejszenia (z tytułu)                
  c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   3 367 796 796     4 163  
  d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   2 357 679 679     3 036  
  e) amortyzacja za okres (z tytułu)   337 39 39     376  
  - odpis planowy   337 39 39     376  
  f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   2 694 718 718     3 412  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu                
  zwiększenia                
  zmiejszenia                
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu                
  g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   673 78 78     751  
     

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) własne 751 1 110 1 386  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:        
  Wartości niematerialne i prawne, razem 751 1 110 1 386  
     

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) środki trwałe, w tym: 16 943 17 419 17 685  
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 854 1 854 1 854  
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 309 12 534 12 806  
  - urządzenia techniczne i maszyny 1 498 1 453 1 361  
  - środki transportu 1 188 1 487 1 597  
  - inne środki trwałe 94 91 67  
  b) środki trwałe w budowie 4 762 4 763 4 657  
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 12      
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 21 717 22 182 22 342  
     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem  
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 854 15 031 8 939 2 332 3 328 31 484  
  b) zwiększenia (z tytułu)     499   44 543  
  - z zakupu bezpośredniego     499   44 543  
  c) zmniejszenia (z tytułu)     254   2 256  
  - sprzedaż     36     36  
  - likwidacja     218   2 220  
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 854 15 031 9 184 2 332 3 370 31 771  
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   2 497 7 486 845 3 237 14 065  
  f) amortyzacja za okres (z tytułu)   225 200 299 39 763  
  - amortyzacja planowa   225 449 299 41 1 014  
  - zmniejszenia z tytułu sprzedaży     31     31  
  - zmniejszenia z tytułu likwidacji     218   2 220  
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   2 722 7 686 1 144 3 276 14 828  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu              
  zwiększenia              
  zmniejszenia              
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              
  h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 854 12 309 1 498 1 188 94 16 943  
     

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) własne 16 026 16 271 16 494  
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 917 1 148 1 191  
  - 917 1 148 1 191  
  Środki trwałe bilansowe, razem 16 943 17 419 17 685  
     

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:        
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem        
 

Pozycja nie występuje. 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  należności od jednostek powiązanych, w tym:        
  od jednostek zależnych (z tytułu)        
  od jednostek współzależnych (z tytułu)        
  od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)        
  od znaczącego inwestora (z tytułu)        
  od jednostki dominującej (z tytułu)        
  a) od pozostałych jednostek (z tytułu) 54 47 151  
  - kaucja gwarantująca dobre wykonanie kontraktu     151  
  - zabezpieczenie wykonania umów 54 47    
  Należności długoterminowe netto 54 47 151  
  odpisy aktualizujące wartość należności        
  Należności długoterminowe brutto 54 47 151  
     

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu 47 153 153  
  - kaucja gwarancyjna   153 153  
  - zabezpieczenie wykonania umów 47      
  b) zwiększenia (z tytułu) 8 47    
  - wniesienie zabezpieczenia umów 8 47    
  c) zmniejszenia (z tytułu) 1 153 2  
  - zmniejszenie wartości kaucji o różnice kursowe     2  
  - przeniesienie do należności krótkoterminowych   153    
  - zwrot kaucji gwarancyjnej 1      
  d) stan na koniec okresu 54 47 151  
  - kaucja gwarantująca dobre wykonanie kontraktu     151  
  - zabezpieczenia wykonania umów 54 47    
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
w tys.  
  półrocze/ 2008 2007 półrocze /2007  
  Stan na początek okresu        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej   54 47    
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       151  
  b1. w walucie w tys. EUR     40  
  po przeliczeniu na tys. zł         151  
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Należności długoterminowe, razem w tys. 54 47 151  
     

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  stan na początek okresu        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  stan na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  półrocze/ 2008 2007 półrocze/ 2007  
  a) w jednostkach zależnych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  b) w jednostkach współzależnych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  c) w jednostkach stowarzyszonych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  d) w znaczącym inwestorze        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  e) w jednostce dominującej        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  f) w pozostałych jednostkach        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem        
 

Pozycja nie występuje. 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych        
  - jednostek zależnych        
  - jednostek współzależnych        
  - jednostek stowarzyszonych        
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych        
  - jednostek zależnych        
  - jednostek współzależnych        
  - jednostek stowarzyszonych        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2008  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a b c d e f g h i j k l  
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu  
 

Pozycja nie występuje. 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
 
  Lp. w tys.  
  a m n o p r s t  
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy  
    - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym:   - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe   - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe  
    zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto  
 

Pozycja nie występuje. 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  
    w tys.  
    a b c d e f g h i  
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy  
      - kapitał zakładowy  
 

Pozycja nie występuje. 
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem          
 

Pozycja nie występuje. 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)        
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Wartość według cen nabycia, razem        
  Wartość na początek okresu, razem        
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem        
  Wartość bilansowa, razem        
 

Pozycja nie wystepuje. 

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys.          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys.        
 

Pozycja nie występuje. 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Inne inwestycje długoterminowe, razem        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys.        
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys.        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 95 77 77  
  a) odniesionych na wynik finansowy 95 77 77  
  odniesionych na kapitał własny        
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
  2. Zwiększenia 248 366 192  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 248 366 192  
  b) ujemnych różnic kursowych     1  
  - przyszłych kar za opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług   1    
  - niewypłaconych wynagrodzeń 28 17 6  
  - odpisów aktualizujących należności   3 3  
  - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 9 1    
  - fakturowanych i opłaconych usług przyszłych okresów   13    
  - aktualizacji wartości papierów wartościowych 45 1    
  - niezapłaconych składek ZUS 166 330 182  
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  3. Zmniejszenia 201 348 185  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 201 348 185  
  - ujemnych różnic kursowych   4 4  
  - wypłaconych wynagrodzeń za poprzednie okresy 27 14 5  
  - wykonania usług fakturowanych w poprzednim okresie 7      
  - zapłaty składek ZUS 162 329 176  
  - aktualizacja wartości papierów wartościowych 4 1    
  - wykorzystania rezerwy na opłacenie kar umowych 1      
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 142 95 84  
  a) odniesionych na wynik finansowy 142 95 84  
  odniesionych na kapitał własny        
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 23 38  
  - koszty sprzętu rezerwowego 4 13 17  
  - zakup usługi serwisowej routera     1  
  - ubezpieczenia majątkowe   7 19  
  - zakup ogłoszeń emitowanych w przyszłych okrsach   3    
  - prenumeraty     1  
  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:        
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 23 38  
     

ZAPASY


  ZAPASY w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) materiały 632 593 954  
  b) półprodukty i produkty w toku 1 103 381 274  
  c) produkty gotowe 1 2 1  
  d) towary 4 213 1 691 4 428  
  e) zaliczki na dostawy   3    
  Zapasy, razem 5 949 2 670 5 657  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  od jednostek powiązanych        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  inne        
  dochodzone na drodze sądowej        
  a) należności od pozostałych jednostek 15 229 31 426 51 574  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14 809 29 949 51 363  
  - do 12 miesięcy 14 787 29 924 51 313  
  - powyżej 12 miesięcy 22 25 50  
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 213 1 127 155  
  - inne 207 350 56  
  - wadia 24 104 18  
  - kaucje i zabezpieczenia 183 246 38  
  dochodzone na drodze sądowej        
  Należności krótkoterminowe netto, razem 15 229 31 426 51 574  
  b) odpisy aktualizujące wartość należności 102 103 106  
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 15 331 31 529 51 680  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  z tytułu dostaw i usług, w tym:        
  od jednostek zależnych        
  od jednostek współzależnych        
  od jednostek stowarzyszonych        
  od znaczącego inwestora        
  od jednostki dominującej        
  inne, w tym:        
  od jednostek zależnych        
  od jednostek współzależnych        
  od jednostek stowarzyszonych        
  od znaczącego inwestora        
  od jednostki dominującej        
  dochodzone na drodze sądowej, w tym:        
  od jednostek zależnych        
  od jednostek współzależnych        
  od jednostek stowarzyszonych        
  od znaczącego inwestora        
  od jednostki dominującej        
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem        
  odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych        
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem        
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Stan na początek okresu 103 99 99  
  a) zwiększenia (z tytułu)   14 14  
  - upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku   14 14  
  b) zmniejszenia (z tytułu) 1 10 7  
  - zapłaty przez dłużnika 1 8 7  
  - nieściągalności wierzytelności   2    
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 102 103 106  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys. 15 194 31 378 51 660  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 137 151 20  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 41 42 5  
  po przeliczeniu na tys. zł     137 151 20  
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 15 331 31 529 51 680  
     

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) -
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) do 1 miesiąca 12 302 28 397 8 466  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 815 4 42 291  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 112   177  
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 331 6  
  e) powyżej 1 roku 22 25 50  
  f) należności przeterminowane 1 656 1 295 479  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 14 911 30 052 51 469  
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 102 103 106  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 14 809 29 949 51 363  
     
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE


 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
w tys.  
  półrocze/2008 2007 półrocze / 2007  
  a) do 1 miesiąca 692 886 363  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 826 306 9  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 36   1  
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku     14  
  e) powyżej 1 roku 102 103 92  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 656 1 295 479  
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 102 103 106  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 554 1 192 373  
     

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"  
       
  Należności przeterminowane występują jedynie z tytułu dostaw i usług. Na należności, których zapłata z punktu widzenia Spółki jest zagrożona utworzono odpisy aktualizujące.  
  Plik Opis  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  w jednostkach zależnych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostkach współzależnych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostkach stowarzyszonych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w znaczącym inwestorze        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostce dominującej        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  a) w pozostałych jednostkach 3 281 3 395 3 107  
  - udziały lub akcje 679 818 483  
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 2 602 2 577 2 624  
  - obligacje 2 602 2 577 2 624  
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 260 23 728 10 046  
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 260 23 728 10 046  
  inne środki pieniężne        
  inne aktywa pieniężne        
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 15 541 27 123 13 153  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys. 3 281 3 395 3 107  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 3 281 3 395 3 107  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 3 281 3 395 3 107  
  a. akcje (wartość bilansowa): 679 818 483  
  wartość godziwa        
  - wartość rynkowa 679 818 483  
  - wartość według cen nabycia 895 791 465  
  b. obligacje (wartość bilansowa): 2 602 2 577 2 624  
  wartość godziwa        
  - wartość rynkowa 2 602 2 577 2 624  
  - wartość według cen nabycia 2 558 2 558 2 605  
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)        
  akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)        
  akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)        
  udziały i akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Wartość według cen nabycia, razem 3 453 3 350 3 070  
  Wartość na początek okresu, razem 3 395 3 159 3 159  
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -244 -20 44  
  Wartość bilansowa, razem 3 281 3 395 3 107  
     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  w walucie polskiej w tys.        
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.        
  Pozycja nie występuje.  

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys. 11 621 23 586 9 992  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 639 142 54  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 185 33 9  
  po przeliczeniu na tys. zł     621 119 35  
  - w tys. USD 8 9 7  
  po przeliczeniu na tys. zł     18 23 19  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 12 260 23 728 10 046  
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem        
  Pozycja nie występuje.  

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  w walucie polskiej w tys.        
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.        
  Pozycja nie występuje.  

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 162 135 149  
  - ubezpieczenia 70 44 67  
  - zakupiona energia elektryczna 15 14 12  
  - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 28 7 11  
  - koszty sprzętu rezerwowego 25 40 38  
  - prenumeraty 4 5 6  
  - zakup bonów szkoleniowych 2 6    
  - zakup usług audytorskich   4    
  - łącza i dostęp do internetu 4 1 4  
  - zakup rocznej aktualizacji oprogramowania 2 4    
  - zakup usługi serwisowania routera   1 2  
  - zakup miejsc parkingowych     1  
  - zakup terminarzy   1    
  - opłaty za wsparcie techniczne 2 8    
  - abonament radiowo-telewizyjny 1   1  
  - opłaty na rzecz GPW 7   7  
  - opłata czesnego z studia podyplomowe 2      
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 7 6 5  
  - naliczone odsetki należne od wniesionej kaucji gwarancyjnej 7 6 5  
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 169 141 154  
     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
 
  Pozycja nie występuje.  
  Plik Opis  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  
  w tys.  
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)  
  Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów   102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii B zwykłe imienne -   849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii C zwykłe na okaziciela -   450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 9.04.1998  
  Akcje serii D zwykłe imienne -   889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 1.01.1999  
  Akcje serii E zwykłe na okaziciela -   710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000  
  Liczba akcji, razem 3 000 092    
  Kapitał zakładowy, razem 3 000    
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00    
     
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE  
  w tys.  
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie  
  Pozycja nie występuje.  

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa  
  Pozycja nie występuje.  

KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 19 880  
  b) utworzony ustawowo 1 000 1 000 1 000  
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 19 449 18 040 18 040  
  z dopłat akcjonariuszy / wspólników        
  d) inny (wg rodzaju) 60 60 60  
  - z aktualizacji wyceny zbywanych środów trwałych 60 60 60  
  Kapitał zapasowy, razem 40 389 38 980 38 980  
     

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  z tytułu aktualizacji środków trwałych        
  z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym        
  z wyceny instrumentów zabezpieczających        
  z tytułu podatku odroczonego        
  różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych        
  inny (wg rodzaju)        
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem        
  Pozycja nie występuje.  

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


 
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem        
  Pozycja nie występuje.  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


 
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem        
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


 
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 10 6 6  
  a) odniesionej na wynik finansowy 10 6 6  
  - z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości papierów wartoścowych 9 4 4  
  - z tytułu amortyzacji podatkowej   1 1  
  - z tytułu zarachowania odsetek od kaucji 1 1 1  
  odniesionej na kapitał własny        
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
  2. Zwiększenia 9 35 18  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 9 35 18  
  - dodatnich różnic kursowych     7  
  - aktualizacji wartości papierów wartościowych 9 34 11  
  - zarachowania należnych odsetek od kaucji   1    
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  3. Zmniejszenia 9 31 9  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 9 31 9  
  - aktualizacji wartości papierów wartościowych 9 29 8  
  - z tytułu odwrócenia dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej   2 1  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 10 10 15  
  a) odniesionej na wynik finansowy 10 10 15  
  odniesionej na kapitał własny        
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu 213 206 206  
  b) zwiększenia (z tytułu) 49 7 2  
  - wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń 49 7 2  
  wykorzystanie (z tytułu)        
  rozwiązanie (z tytułu)        
  c) stan na koniec okresu 262 213 208  
     

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) wykorzystanie (z tytułu)        
  d) rozwiązanie (z tytułu)        
  e) stan na koniec okresu        
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  stan na początek okresu        
  zwiększenia (z tytułu)        
  wykorzystanie (z tytułu)        
  rozwiązanie (z tytułu)        
  stan na koniec okresu        
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) stan na początek okresu 7 26 26  
  b) zwiększenia (z tytułu)   7    
  - kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi   7    
  c) wykorzystanie (z tytułu) 7 26 26  
  - zapłaty kar za dostawę wadliwego towaru   26 26  
  - zapłata kar za opóźnienia w wykonaniu usług 7      
  rozwiązanie (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu 0 7    
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  wobec jednostek zależnych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek współzależnych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek stowarzyszonych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec znaczącego inwestora        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostki dominującej        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  a) wobec pozostałych jednostek 438 672 766  
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 438 672 766  
  - umowy leasingu finansowego 438 672 766  
  inne (wg rodzaju)        
  Zobowiązania długoterminowe, razem 438 672 766  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 438 672 766  
  powyżej 3 do 5 lat        
  powyżej 5 lat        
  Zobowiązania długoterminowe, razem 438 672 766  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys. 438 672 766  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 438 672 766  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
  Pozycja nie występuje.  
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne  
  Pozycja nie występuje.  
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  wobec jednostek zależnych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek współzależnych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek stowarzyszonych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec znaczącego inwestora        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostki dominującej        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  a) wobec pozostałych jednostek 15 195 37 415 50 899  
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 460 450 388  
  - z tytułu zakupu papierów wartościowych 5 14    
  - z tytułu umowy leasingu 455 436 388  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 431 31 219 47 847  
  - do 12 miesięcy 10 431 31 219 47 847  
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 272 5 725 2 645  
  - z tytułu wynagrodzeń 13 11 8  
  - inne (wg tytułów) 19 10 11  
  - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 8 7 6  
  - z tytułu ubezpieczeń 11 3 5  
  b) fundusze specjalne (wg tytułów) 10 23 26  
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 23 26  
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 15 205 37 438 50 925  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  a) w walucie polskiej w tys. 13 513 35 149 44 384  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 692 2 289 6 541  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 504 622 1 727  
  po przeliczeniu na tys. zł     1 692 2 228 6 541  
  b2. w walucie w tys. USD   25    
  po przeliczeniu na tys. zł       61    
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 15 205 37 438 50 925  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
  Pozycja nie występuje.  
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne  
  Pozycja nie występuje.  
  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)        

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  Stan na początek okresu        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  Pozycja nie występuje.  

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów        
  długoterminowe (wg tytułów)        
  krótkoterminowe (wg tytułów)        
  a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 46 88    
  długoterminowe (wg tytułów)        
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 46 88    
  - faktury wystawione z niezrealizowane dostawy i usługi 46 88    
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 46 88    
     

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję  
  Nota 22a  
  Plik Opis  
  Nota 22a do SA P 2008_tlx.pdf Nota 22a do SA P 2008_tlx.pdf    

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


 
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:        
  od jednostek zależnych        
  od jednostek współzależnych        
  od jednostek stowarzyszonych        
  od znaczącego inwestora        
  od jednostki dominującej        
  pozostałe (z tytułu)        
  w tym: od jednostek zależnych        
  w tym: od jednostek współzależnych        
  w tym: od jednostek stowarzyszonych        
  w tym: od znaczącego inwestora        
  w tym: od jednostki dominującej        
  w tym: od jednostek zależnych        
  w tym: od jednostek współzależnych        
  w tym: od jednostek stowarzyszonych        
  w tym: od znaczącego inwestora        
  w tym: od jednostki dominującej        
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem        
  Pozycja nie występuje.  

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


 
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007  
  udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:        
  na rzecz jednostek zależnych        
  na rzecz jednostek współzależnych        
  na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  na rzecz znaczącego inwestora        
  na rzecz jednostki dominującej        
  pozostałe (z tytułu)        
  w tym: na rzecz jednostek zależnych        
  w tym: na rzecz jednostek współzależnych        
  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  w tym: na rzecz znaczącego inwestora        
  w tym: na rzecz jednostki dominującej        
  w tym: na rzecz jednostek zależnych        
  w tym: na rzecz jednostek współzależnych        
  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  w tym: na rzecz znaczącego inwestora        
  w tym: na rzecz jednostki dominującej        
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem        
  Pozycja nie występuje.  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego 3 038 3 101  
  - budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego 2 816 836  
  - usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 2 414 1 186  
  - usługi w zakresie oprogramowania 2 226 1 683  
  - usługi przetwarzania danych 678 80  
  - usługi konserwacji systemów 366 292  
  - usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego 309 278  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego 259 117  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych towarów 234 155  
  - usługi zarządzania systemami komputerowymi 215 166  
  - pozostałe usługi związane z informatyką 187 125  
  - usługi magazynowania towarów 99 94  
  - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 51 257  
  - organizowanie kongresów, wystaw 47    
  - usługi transportu lądowego pozostałe 6    
  - części i akcesoria do sprzętu komputerowego 5 15  
  - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i systemów inf. 3 142  
  - usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych   31  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 953 8 558  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) kraj 12 934 8 449  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  b) eksport 19 59  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 953 8 558  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  - hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 21 533 38 116  
  - hurtowa sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 60 36  
  - hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 59 79  
  - pozostała sprzedaż hurtowa (oprogramowanie) 13 724 10 081  
  - sprzedaż detaliczna 21 23  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 35 397 48 335  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) kraj 35 397 48 335  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 35 397 48 335  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) amortyzacja 1 054 863  
  b) zużycie materiałów i energii 1 826 778  
  c) usługi obce 4 697 3 501  
  d) podatki i opłaty 158 134  
  e) wynagrodzenia 6 536 5 284  
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 126 1 056  
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 330 292  
  - podróże służbowe 168 136  
  - reklama i koszty rezprezentacji 83 36  
  - ubezpieczenia majątkowe 79 120  
  Koszty według rodzaju, razem 15 727 11 908  
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 728 259  
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 35 4  
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 2 563 2 662  
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 2 809 2 620  
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 592 6 363  

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  a) pozostałe, w tym: 35 43  
  - odszkodowanie za szkody komunikacyjne 28 33  
  - wynagrodzenie płatnika podatków 6 3  
  - zmniejszenie odpisów aktualizujące należności 1 7  
  Inne przychody operacyjne, razem 35 43  
     

INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 49 2  
  - na odprawy emerytalne 49 2  
  b) pozostałe, w tym: 360 368  
  - amortyzacja firmy 337 337  
  - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 22 8  
  - odszkodowania i kary umowne 1 22  
  - wartość netto lkwidowanych środkw trwałych   1  
  Inne koszty operacyjne, razem 409 370  
     
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  a) od pozostałych jednostek 2    
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2    
     

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  z tytułu udzielonych pożyczek      
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  od pozostałych jednostek      
  a) pozostałe odsetki 356 291  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  - od pozostałych jednostek 356 291  
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 356 291  
     

INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) dodatnie różnice kursowe 38 51  
  - zrealizowane 29 15  
  - niezrealizowane 9 36  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  pozostałe, w tym:      
  Inne przychody finansowe, razem 38 51  
 

Różnice kursowe wykazane w nocie 29c i 30b
w rachunku zysków i strat wykazane sa saldem: na dzień 30.06.2008r. jako
przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi w kwocie 16tys.zł na dzień 30.06.2007r równiez jako przychody
finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich róznic kursowych nad ujemnymi w 
kwocie 22 tys. zł. 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) od kredytów i pożyczek      
  - dla jednostek powiązanych, w tym:      
  - dla jednostek zależnych      
  - dla jednostek współzależnych      
  - dla jednostek stowarzyszonych      
  - dla znaczącego inwestora      
  - dla jednostki dominującej      
  - dla innych jednostek      
  b) pozostałe odsetki      
  - dla jednostek powiązanych, w tym:      
  - dla jednostek zależnych      
  - dla jednostek współzależnych      
  - dla jednostek stowarzyszonych      
  - dla znaczącego inwestora      
  - dla jednostki dominującej      
  - dla innych jednostek      
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem      
 

Pozycja nie występuje. 

INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 22 29  
  - zrealizowane   21  
  - niezrealizowane 22 8  
  utworzone rezerwy (z tytułu)      
  b) pozostałe, w tym: 66 40  
  - koszty zarządzania portfelem papierów wartościowych 31 17  
  - opłaty leasingowe 35 23  
  Inne koszty finansowe, razem 88 69  
  Różnice kursowe wykazane w nocie 29c i 30b w rachunku zysków i strat wykazane sa saldem: na dzień 30.06.2008r. jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w kwocie 16tys.zł na dzień 30.06.2007r równiez jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich róznic kursowych nad ujemnymi w kwocie 22 tys. zł.  

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki  
 

Pozycja nie występuje. 
  Plik Opis  

ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  a) losowe      
  b) pozostałe (wg tytułów)      
  Zyski nadzwyczajne, razem      
 

Pozycja nie występuje. 

STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  losowe      
  pozostałe (wg tytułów)      
  Straty nadzwyczajne, razem      
 

Pozycja nie występuje. 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  1. Zysk (strata) brutto 360 892  
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 699 397  
  - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 428 437  
  - przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 271 -40  
  3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 059 1 289  
  4. Podatek dochodowy według stawki .19 % 201 245  
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku      
  5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 201 245  
  - wykazany w rachunku zysków i strat 201 245  
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny      
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT


 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -47 2  
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy      
  inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      
  Podatek dochodowy odroczony, razem -47 2  
     

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  ujętego w kapitale własnym      
  ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy      
 

Pozycja nie występuje. 
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia  

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


 
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  - działalności zaniechanej      
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych      
 

Pozycja nie wystepuje. 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


 
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem      
 

Pozycja nie występuje. 

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


 
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.  
  półrocze / 2008 półrocze / 2007  
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto      
 

Pozycja nie występuje. 
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych  

PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe  
  W opisywanym okresie nie miała miejsca wypłata dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 kwietnia 2008 roku, dokonano podziału zysku Spółki za rok 2007 w wysokości 4.408.478,74. PLN, w ten sposób, że na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 1.408.386,74. PLN a na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 3.000.092,00 PLN, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 1,00 PLN.  
  Plik Opis  

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu  
  Nota 38a  
  Plik Opis  
  Nota 38a do SA P 2008_tlx.pdf Nota 38a do SA P 2008_tlx.pdf    

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
 
     
  Plik Opis  
 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
w tys.  
  półrocze/ 2008 półrocze/ 2007  
  I. Zysk (strata) netto 206 645  
  II. Korekty razem -7 759 -5 088  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 1 391 1 199  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 -66  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 274 -202  
  4. Zmiana stanu rezerw 42 -16  
  5. Zmiana stanu zapasów -3 279 -4 379  
  6. Zmiana stanu należności 16 190 -39 251  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 244 37 660  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 -33  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -7 553 -4 443  
     

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
 
  1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów,
które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
 
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:
- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:
- zyski lub straty z okresowej wyceny,
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,
- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:
- zmian w przepływach pieniężnych,
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
 
  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu,
to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
 
  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych
w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w
związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
 
  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą
stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami
zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz
długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na
zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
 
  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać
informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego
zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody
lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami
finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty
planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
 
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez
emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania
w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska naturalnego
 
  7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
 
  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
 
  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym

13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów
i pasywów

14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu
oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody
jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana
średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych
danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
 
  17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie,
że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość
nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według
wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku
roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
 
  20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym
i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
 
     
  Plik Opis  
 
Dodotkowe noty objaśniające do SAP 2008_tlx.pdf Dodotkowe noty objaśniające do SAP 2008_tlx.pdf
   

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-09-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu    
  2008-09-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu    
  2008-09-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu    
  2008-09-30 Rafał Szałek Członek Zarządu    
     

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-09-30 Halina Zuber Główny Księgowy
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln