ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-08-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z IBM Polska sp. z o.o. i aneks do umowy z Lukas Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 24 sierpnia 2011 r. z IBM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (IBM). Przedmiotem umowy jest nabycie przez IBM rozwiązania informatycznego będącego częścią przedmiotu dostawy do Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank), realizowanej przez Spółkę na mocy umowy zawartej przez Spółkę 28 czerwca 2011 r. (RB 18/2011). Użytkownikiem końcowym nabytej przez IBM części rozwiązania informatycznego pozostanie Bank. Wartość umowy zawartej przez Spółkę z IBM wynosi netto 18,3 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania na zasadach ogólnych.

Jednocześnie, Spółka zawarła z Lukas Bank S.A. aneks do umowy, o której mowa w Raporcie bieżącym nr 18/2011. Na mocy zawartego aneksu, Strony odstąpiły od umowy w zakresie sprzedaży części rozwiązania nabywanego przez IBM. Wartość należnego Spółce wynagrodzenia została obniżona o kwotę netto 18,3 mln PLN.

Kryterium uznania wymienionych umów za znaczące: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln