ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-10-13

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 22 września 2011 r. przez konsorcjum firm: Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. s siedziba w Warszawie (pełnomocnik konsorcjum) oraz Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu (członek konsorcjum) ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Inspektora Uzbrojenia. Umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości brutto 18,7mln PLN.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

  • za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 20% wartości umowy,
  • za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (dostawy), w wysokości do 10% wartości umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln