ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2012-03-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym zawarła umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o maksymalnej łącznej wartości brutto 7,9 mln PLN. Umowa realizowana będzie w oparciu o składane przez zamawiającego zamówienia - określona w umowie jej wartość, jest kwotą orientacyjną.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

  • za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy,
  • za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (dostawy), w wysokości do 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia,
  • za utratę przez dostawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy, w wysokości 0,1% wartości umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln