ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2012-09-19

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Województwem Lubelskim

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym zawarła umowę z Województwem Lubelskim. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych o łącznej wartości brutto 7,6 mln PLN. Umowa przewiduje następujące kary umowne:

 

  • za każdy dzień zwłoki w terminie dostarczenia towaru - 0,5% wartości umownej wynagrodzenia należnego za dostawę i instalację sprzętu informatycznego,
  • za nieprzystąpienie do wykonania umowy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, za niewykonanie, za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia należnego za dostawę i instalację sprzętu informatycznego,
  • w przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej - 0,5% wartości sprzętu informatycznego objętego naprawą za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 50% wartości tego sprzętu,
  • przypadku nienależytego wykonywania opieki serwisowej z winy Wykonawcy - 10% miesięcznego wynagrodzenia należnego za usługi serwisowe.

 

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln