ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Politechniką Poznańską

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że konsorcjum Talex S.A. (lider konsorcjum) oraz Syntea Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (partner) zawarło umowę z Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa informatyczna w modelu outsourcingu IT.

Wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu świadczenia usług objętych umową wynosi brutto 34,9 mln PLN, za okres 48 miesięcy.

Umowa przewiduje kary umowne naliczane odrębnie dla poszczególnych świadczonych usług; suma kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln