ZAINWESTUJ W TALEX

Wybrane dane finansowe Spółki za okres ostatnich 5 lat

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. PLN) 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 897 113 037 124 057 109 936 117 110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 531 6 465 8 415 10 636 7 191
Zysk (strata) brutto 7 108 5 893 7 810 10 697 7 294
Zysk (strata) netto 5 731 4 720 6 250 8 675 5 944
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 328 10 951 5 870 10 756 15 411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 949 -1 385 -26 647 -15 275 -4 006
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 546 -9 803 7 920 5 695 -1 298
Przepływy pieniężne netto, razem -167 -237 -12 857 1 176 10 107
Aktywa, razem 93 347 98 458 106 334 85 039 73 622
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 209 48 814 57 594 36 432 29 302
Zobowiązania długoterminowe 7 110 10 947 15 648 5 480 1 193
Zobowiązania krótkoterminowe 24 662 28 590 32 182 21 753 24 402
Kapitał własny 52 138 49 644 48 740 48 607 44 320
Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 1,91 1,57 2,08 2,89 1,98
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,38 16,55 16,25 16,20 14,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,10 1,30 1,80 1,30
WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR) 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 419 25 833 29 645 26 242 27 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 774 1 477 2 011 2 539 1 708
Zysk (strata) brutto 1 675 1 347 1 866 2 553 1 732
Zysk (strata) netto 1 350 1 079 1 494 2 071 1 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 433 2 503 1 403 2 568 3 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -459 -317 -6 368 -3 646 -951
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 013 -2 240 1 893 1 359 -308
Przepływy pieniężne netto, razem -39 -54 -3 072 281 2 400
Aktywa, razem 22 381 22 255 24 952 19 951 17 752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 880 11 034 13 515 8 547 7 065
Zobowiązania długoterminowe 1 705 2 474 3 672 1 286 288
Zobowiązania krótkoterminowe 5 913 6 462 7 552 5 104 5 884
Kapitał własny 12 500 11 222 11 455 11 404 10 687
Kapitał zakładowy 719 678 704 704 723
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,45 0,36 0,50 0,69 0,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 4,17 3,74 3,81 3,80 3,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0,29 0,25 0,31 0,43 0,31