ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Zainwestuj w Talex

Talex jest integratorem technologii informatycznych. Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie integracji, przetwarzania i przechowywania informacji. Oferta Talex obejmuje wsparcie na wszystkich etapach pozyskiwania, przetwarzania i analizy, przechowywania i zabezpieczania oraz udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji.

Talex działa na polskim rynku IT od 1989 roku. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dla klientów sektora finansowego, przemysłu, handlu i usług oraz administracji publicznej zaowocowało uznaniem klientów, a jednocześnie umożliwiło Spółce dynamiczny rozwój.

Od 2000 roku akcje Talex notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raporty/kalendarium/WZA

  1. RAPORTY BIEŻĄCE
  2. RAPORTY OKRESOWE
  3. KALENDARIUM
  4. WZA

Terminy przekazywania raportów finansowych Talex SA:

Raporty kwartalne

  • SA-Q1 (2018) - 30.05.2018
  • SA-Q3 (2018) - 29.11.2018

Raporty półroczne

  • SA-P (2018) - 1.10.2018

Raporty roczne

  • SA-R (2017) - 27.03.2018

Zarząd Talex S.A informuje, że:

  • zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
next
prev

Aktualności

Informacje o planowanej oraz wypłaconej dywidendzie w okresie ostatnich 5 lat

Informacje o planowanej oraz wypłaconej dywidendzie w okresie ostatnich 5 lat    

26-04-2017 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte 26 kwietnia 2017 r.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy: Pytania Akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZA: W czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

26-04-2017 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę

Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę   Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Talex SA w 2016 roku  Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Talex...

27-04-2016 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Raporty bieżące EBI

Raporty bieżące EBI   Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych praktyk 2016 (nr 3/2017) Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych praktyk 2016 (nr 2/2017)  Raport dot...

27-04-2016 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Wybrane dane finansowe Spółki za okres ostatnich 5 lat

Wybrane dane finansowe Spółki za okres ostatnich 5 lat  

27-04-2016 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Informacja o regulacjach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacja o regulacjach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest dokonywana...

27-04-2016 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej

Informacja dot. stosowanej polityki różnorodności

  Polityka różnorodności realizowana przez Talex S.A.   W swojej działalności Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności zarówno w doborze składu osobowego jej...

27-04-2016 Aktualności - inwestorzy

Czytaj więcej
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln