Raport bieżący nr 9/2018: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

 

Raport bieżący nr 9/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, decyzję Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 1,20 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję) i  wynosi 3.600.110,40 PLN.

Raport bieżący nr 8/2018: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2018 r.

 

Raport bieżący nr 8/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2018 r.

Raport bieżący nr 7/2018: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2018 r.

 

Raport bieżący nr 7/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 11 maja 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2018: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

 

Raport bieżący nr 6/2018

Data sporządzenia: 2018-03-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że podjął decyzję w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 1,20 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję) i  wynosi 3.600.110,40 PLN.

 

 

 

Raport bieżący nr 5/2018: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Raport bieżący nr 5/2018

Data sporządzenia: 2018-03-23

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2017 (SA-R 2017), ustalony na 30 kwietnia 2018 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2018 r.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 4/2018: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018

Data sporządzenia: 2018-03-15

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 15 marca 2018 r. umowę z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 9,77 mln PLN, lecz nie mniej niż 6 mln PLN.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 3/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 3/2018

Data sporządzenia: 2018-03-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 14 grudnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 25/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,93 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2017 roku, o wartości netto 1,01 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

Raport bieżący nr 2/2018: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-31

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2018) 30.05.2018
  • SA-Q3 (2018) 29.11.2018

raport półroczny:

  • SA-P (2018) 1.10.2018

raport roczny:

  • SA-R (2017) 30.04.2018

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV. kwartał 2017 roku oraz raportu kwartalnego za II. kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 1/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,9 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 79 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

.

Talex S.A., Talex S.A.