ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)    tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,    45 204  12 625
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej    389   109
III. Zysk (strata) brutto              754   211
IV. Zysk (strata) netto               572   160
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30)       44 847  13 275 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30)   14 227  4 211 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe       11 827  3 501
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30)     30 505  9 030 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30)     3 000   888 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30)     3 000 092     2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)   10,17   3,01 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą    0,93   0,25
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za      0,40   0,10
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień             Nota 1 półrocze   2000 1 półrocze
                        / 2001        / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały                17 839  15 860    5 906
1. Wartości niematerialne i prawne    1    1 525   1 517     208
2. Rzeczowy majątek trwały        2   16 314  14 343    5 698
3. Finansowy majątek trwały       3      0     0      0
4. Należności długoterminowe       4      0     0      0
II. Majątek obrotowy              26 853  27 075    7 207
1. Zapasy                5    7 199   3 610    1 102
2. Należności krótkoterminowe      6   12 432  11 851    3 266
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   7      0     0      0
4. Papiery wartościowe przeznaczone   8    3 702     0      0
do obrotu
5. Środki pieniężne           9    3 520  11 614    2 839
III. Rozliczenia międzyokresowe     10     155    55     31
1. Z tytułu odroczonego podatku           55    15      0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia              100    40     31
międzyokresowe A k t y w a, r a z e m             44 847  42 990   13 144
PASYWA
I. Kapitał własny                30 505  31 133    8 515
1. Kapitał akcyjny           11    3 000   3 000    2 290
2. Należne wpłaty na poczet kapitału         0     0      0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy           12   26 897  24 007    4 126
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji         36    36     37
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe     13      0     0      0
6. Różnice kursowe z przeliczenia          0     0      0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta  14      0     0      0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto               572   4 090    2 062
II. Rezerwy                     0     0      0
1. Rezerwy na podatek dochodowy     15      0     0      0
2. Pozostałe rezerwy          16      0     0      0
III. Zobowiązania                14 227  11 677    4 523
1. Zobowiązania długoterminowe     17    2 400   2 800    1 400
2. Zobowiązania krótkoterminowe     18   11 827   8 877    3 123
VI. Rozliczenia międzyokresowe i     19     115    180     106
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m             44 847  42 990   13 144
Wartość księgowa                30 505  31 133    8 515
Liczba akcji                 3 000 092 3 000 092  2 290 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w   20    10,17   10,38    3,72
zł)
Przewidywana liczba akcji          3 000 092 3 000 092  3 000 092
Rozwodniona wartość księgowa na     20    10,17   10,38    2,84
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień                  1 półrocze 2000 1 półrocze
                           / 2001      / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i         0  0      0
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych              0  0      0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych           0  0      0
- na rzecz jednostki dominującej             0  0      0
- na rzecz innych jednostek                0  0      0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z        0  0      0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem             0  0      0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres                    Nota 1 półrocze 1 półrocze
                             / 2001   / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,        45 204   16 756
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów     21    6 850    4 476
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i     22   38 354   12 280
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i        41 667   12 556
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów    23    6 078    2 888
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        35 589    9 668
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)       3 537    4 200
IV. Koszty sprzedaży                     429     286
V. Koszty ogólnego zarządu                 2 681    1 143
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)          427    2 771
VII. Pozostałe przychody operacyjne        24     10      8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne         25     48      1
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej        389    2 778
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych     26      0      0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego      27      0      0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe        28     702     213
XIII. Koszty finansowe              29     337     65
XIV. Zysk (strata) na działalności              754    2 926
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -           0      0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne               30     13      7
2. Straty nadzwyczajne              31     13      7
XVI. Zysk (strata) brutto                  754    2 926
XVII. Podatek dochodowy              32     182     864
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia     33      0      0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto             34     572    2 062
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)            2 600    3 824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych          2 790 010  2 290 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    35    0,93    1,67
Średnia ważona przewidywana liczba akcji        3 000 092  3 000 092
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję     35    0,87    1,27
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres                       1 półrocze 1 półrocze
                             / 2001   / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)     31 133    7 301
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0      0
b) korekty błędów zasadniczych                 0      0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu      31 133    7 301
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu       3 000    2 290
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego              0      0
a) zwiększenia (z tytułu)                   0      0
- emisji akcji                         0      0
b) zmniejszenia (z tytułu)                   0      0
- umorzenia                          0      0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu       3 000    2 290
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału           0      0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet          0      0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie                         0      0
b) zmniejszenie                        0      0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału          0      0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu      24 007    2 191
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego           2 890    1 935
a) zwiększenie (z tytułu)                 2 890    1 935
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej           0      0
- z podziału zysku (ustawowo)                327      0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo        2 563    1 935
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)                   0      0
- pokrycia straty                       0      0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu      26 897    4 126
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny      36     37
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z            0      0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)                   0      0
b) zmniejszenia (z tytułu)                   0      0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych           0      0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji         36     37
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na          0      0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych      0      0
a) zwiększenie (z tytułu)                   0      0
b) zmniejszenie (z tytułu)                   0      0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na         0      0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów          0      0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej       4 090    2 783
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na     4 090    2 783
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0      0
b) korekty błędów zasadniczych                 0      0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na    4 090    2 783
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)                   0      0
- podziału zysku                        0      0
b) zmniejszenie (z tytułu)                 4 090    2 783
- odpis na kapitał zapasowy                2 890    1 935
- na dywidendy                       1 200     848
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na       0      0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na        0      0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0      0
b) korekty błędów zasadniczych                 0      0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na        0      0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)                   0      0
- przeniesienia straty do pokrycia               0      0
b) zmniejszenie (z tytułu)                   0      0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na        0      0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej        0      0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto                        572    2 062
a) zysk netto                        572    2 062
b) strata netto                        0      0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )     30 505    8 515
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres                       1 półrocze 1 półrocze
                             / 2001   / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI         595    1 150
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto                    572    2 062
II. Korekty razem                       23    -912
1. Amortyzacja                       1 495     307
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          0      0
3. Odsetki i dywidendy                     0      0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej     -59     -4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw              29     -2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i      182     864
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony               -320   -1 225
8. Zmiana stanu zapasów                  -3 589     430
9. Zmiana stanu należności                 -610   -1 333
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z      3 019     116
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych         -123     -64
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów        -1     -1
13. Pozostałe korekty                     0      0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI        -7 117   -2 473
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej          32 792      4
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i        0      0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego       2      4
3. Sprzedaż składników finansowego majątku           0      0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych                   0      0
- w jednostkach stowarzyszonych                0      0
- w jednostce dominującej                   0      0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych     32 786      0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych        0      0
6. Otrzymane dywidendy                     0      0
7. Otrzymane odsetki                      0      0
8 . Pozostałe wpływy                      4      0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej      39 909    2 477
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i       219     94
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego     3 257    2 383
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,      0      0 w tym:
- w jednostkach zależnych                   0      0
- w jednostkach stowarzyszonych                0      0
- w jednostce dominującej                   0      0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych              0      0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do    36 433      0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe              0      0
7. Pozostałe wydatki                      0      0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI        -1 572     944
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej              0    1 144
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek      0    1 144
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych        0      0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i          0      0
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych        0      0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych          0      0
6. Dopłaty do kapitału                     0      0
7. Pozostałe wpływy                      0      0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej        1 572     200
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek        372     200
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych         0      0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i        0      0
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych        0      0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych                0      0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych             0      0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz       1 200      0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i          0      0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne            0      0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu        0      0
finansowego
11. Zapłacone odsetki                     0      0
12. Pozostałe wydatki                     0      0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)      -8 094    -379
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH       -8 094    -379
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu       0      0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU          11 614    3 218
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)       3 520    2 839

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln