ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-10-17

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzupełnienie do raportu półrocznego SA-P 2001

Treść raportu:

Zarząd Talex SA przekazuje uzupełnienie Raportu półrocznego SA-P 2001, dotyczące arkusza 83 Dodatkowe noty objaśniejące. Podane punkty odpowiadają numeracji zawartej w uzupełnianiej nocie.

ad 1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu:

 • akcje spółek notowanych na giełdzie: 250.413,25 PLN (wartość wg cen nabycia), 218.825,00 PLN (wartość rynkowa w dniu 30.06.2001)
 • papiery wartościowe dłużne:
  1. termin wykupu 25.07.2001: 920.065,00 PLN (wartość wg cen nabycia), 989.020,00 PLN (wartość rynkowa w dniu 30.06.2001)
  2. termin wykupu 23.01.2002: 2.562.992,00 PLN (wartość wg cen nabycia), 2.751.482,00 PLN (wartość rynkowa w dniu 30.06.2001)

Zarządzanie pakietami papierów wartościowych powierzono WBK AIB Asset Management S.A. Wskazane papiery wartościowe mogą być zbyte w każdym terminie.

ad 2. Nie dotyczy

ad 3. Nie dotyczy

ad 4. Nie dotyczy

ad 5. Nie dotyczy

ad 6. Poniesione i planowane (wartości podane w nawiasach określają plan na rok 2001) nakłady inwesycyjne; w tys. PLN:

 • budowa i wyposażenie siedziby Spółki 1.588,9 (1.600,0)
 • pozostałe nieruchomości 617,3 (300,0)
 • maszyny i urządzenia techniczne 520,8 (7.500,0)
 • środki transportu 245,5 (1.000,0)
 • pozostałe środki trwałe 143,5 (1.000,0)
 • wartości niematerialne i prawne 219,2 (300,0)
 • finansowy majątek trwały 0,0 (4.000,0)

Spółka w I półroczu roku 2001 nie poniosła nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska naturalnego.

ad 7. W okresie sprawozdawczym kończącym się 30 czerwca 2001 nie wystapiły transakcje przekraczające wartość kwoty 500.000,- EURO w ostanich 12 miesiącach z podmiotami powiązanymi.

ad 8. Nie dotyczy

ad 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, w I półroczu 2001 r.:

 • administracja i obsługa 32,61
 • informatycy 100,15
 • RAZEM 132,76

ad 10. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu wyniosły: 659.400,00 PLN Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej wyniosły: 30.000,00 PLN Jeden z członków Rady Nadzorczej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie: 27.000,00 PLN

ad 11. W okresie sprawozdawczym nie udzielono członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek oraz gwarancji.

ad 12. Nie zanotowano takich zdarzeń.

ad 13. Nie dotyczy

ad 14. Nie dotyczy

ad 15. Nie dotyczy

ad 16. Nie dotyczy

ad 17. Nie dotyczy

ad 18. Nie dotyczy

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln