ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-12-31

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Korekta prognozy finansowej za rok 2001

Treść raportu:

Zarząd Talex SA podaje do publicznej wiadomości korektę wyników finansowych za rok 2001

Przychidy ze sprzedaży: 82,5 mln PLN Zysk netto: 1,7 mln PLN

Zarząd Spółki Talex SA prognozuje wykonanie sprzedaży za rok 2001 na poziomie 82, 5 mln PLN. Znaczna, bo na poziomie 197%, dynamika wzrostu przychodów opłacona została spadkiem rentowności na sprzedazy. Pierwotnie planowana marża na sprzedaży brutto wynosiła 12,5%. Ostatecznie osiągnie ona poziom 9,8%, co w głównej mierze spowodowane jest przesunięciem realizacji umowy generalnej podpisanej z BZWBK SA (Raport bieżący nr 23/2001) oraz drastycznie spadająca rentownością sprzedazy towarów na rynku informatycznym. W roku 2001 Talex SA rozpoczął dostawę sprzętu w ramach umowy generalnej. Natomiast część kontraktu związanego z wysoko rentowną sprzedażą usług w ramach tej umowy przesunięta została na rok 2002. Niezrealizowane w 2001 roku zyski wynikające z tej właśnie części umowy korzystnie wpłyną na obraz roku 2002.

Słaba koniunktura w gospodarce spowodowała wstrzymanie lub przesuniecie na rok przyszły planów inwestycyjnych w zakresie usług informatycznych u dotychczasowych i potencjalnych klientów firmy. W tej sytuacji firma podjęła działania zmierzające do zwiększenia udziału sprzedaży towarów w sprzedaży ogółem. Zaowocowało to wyższym od planowanego przychodem z jednej strony, z drugiej jednak spadkiem ogólnej rentowności. Wynika to z trendów utrzymujacych się na rynku informatycznym w roku 2001 prowadzących do ciągłego obniżania marż na sprzedaży towarów.

Na poziomie planowanym utrzymane zostana koszty sprzedaży. Natomiast przekroczone będą koszty ogólnego zarządu. Powodem wyższych kosztów zarządzania spółką są:

 1. Decyzja Zarządu o wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego ze standardem ISO 9001.
 2. Prace o charakterze restrukturyzacyjnym polegające na zmianie struktury organizacyjnej i nowym podziale kompetencji w Spółce Talex SA w związku z przejęciem Zachodnich Systemów Teleinformatycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu
 3. Reorgaznizacja działalności handlowej i rozbudowa sieci własnych oddziałów co zmusiło Spółkę do zmiany lokalizacji oddziałów w Warszawie, Wrocławiu i w Gliwicach. Zarząd Spółki Talex SA podjął decyzje o rozbudowie oddziałów z dwóch powodów:
  • wzmocnienie Spółki poprzez zatrudnienie dodatkowych przedstawicieli handlowych, co ma zaowocować w przyszłości nowymi kontraktami
  • zbudowanie solidnego zaplecza serwisowego dla realizacji kontraktu podpisanego z BZWBK SA.

Pozostała działalność operacyjna nie stanowi większego znaczenia w działalności Spółki Talex SA. Działalność finansowa utrzymana zostanie na poziomie planowanym. W wyniku oddziaływania powyższych zdarzeń Zarząd Spółki Talex SA zmuszony jest skorygować prognozę dotyczącą wykonania wyniku netto za rok 2001 do kwoty 1,7 mln PLN. Kwota ta nie zawiera zysku Spółki zależnej Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. a stanowi zysk wypracowany tylko i wyłącznie przez Spółke Talex SA. Wyniki skonsolidowane Zarząd Spółki poda do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.

Korekta została opracowana na podstawie bieżąco monitorowanych planów sprzedaży oraz budżetów poszczególnych, realizowanych w Spółce projektów a także budżetów kosztowych sporządzanych dla poszczególnych komórek organizacyjnych:

 • budzet działu sprzedaży i marketingu
 • budżet działu okablowania strukturalnego
 • budżet działu oprogramowania
 • budżet działu szkoleń
 • budżety pozostałych działów pomocniczych i administracyji

Korekta uwzględnia dane historyczne za okres styczeń - listopad 2001 jak również przewidywania Zarządu Spółki dotyczące wyników miesiąca grudnia 2001 roku

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln