ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
 

 

o Spis załączników:
Znaleziono 1 załączniki

Arkusz: KOMENTARZ

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
      Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
  (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
  za 4 kwartał roku obrotowego   2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31    
              data przekazania:          
    TALEX S.A.    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 793 77 143 15 890 17 346  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 101 5 357 244 1 205  
  III. Zysk (strata) brutto 1 709 6 273 378 1 410  
  IV. Zysk (strata) netto 1 264 4 539 280 1 021  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 592 13 119 1 680 2 950  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 801 -4 288 - 620 - 964  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 435 -4 193 - 539 - 943  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 356 4 638 521 1 043  
  IX. Aktywa, razem 54 137 52 659 13 272 11 164  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 853 11 139 3 151 2 361  
  XI. Zobowiązania długoterminowe   663   141  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 570 10 283 3 082 2 180  
  XIII. Kapitał własny 41 284 41 520 10 121 8 802  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 735 636  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0.42 1.51 0.09 0.34  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,76 13.84 3.37 2.93  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0.13 0.50 0.03 0.11  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 22 775 22 295 24 832 24 571  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 053 3 233 40 18  
  - wartość firmy 3 030 3 199      
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 640 18 987 19 857 19 607  
  Należności długoterminowe          
  Od jednostek powiązanych          
  Od pozostałych jednostek          
  3. Inwestycje długoterminowe     4 785 4 785  
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  3.1. Długoterminowe aktywa finansowe     4 785 4 785  
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:     4 785 4 785  
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 75 150 161  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 41 36 72  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 34 114 89  
  II. Aktywa obrotowe 31 362 22 770 27 827 25 496  
  1. Zapasy 2 401 2 114 3 325 2 305  
  2. Należności krótkoterminowe 11 494 6 273 9 399 7 904  
  2.1. Od jednostek powiązanych     7    
  2.2. Od pozostałych jednostek 11 494 6 273 9 392 7 904  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 17 226 14 067 14 676 14 664  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 226 14 067 14 676 14 664  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 567 3 482 3 373 3 345  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 659 10 585 11 303 11 319  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 241 316 427 623  
  A k t y w a r a z e m 54 137 45 065 52 659 50 067  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 41 284 40 061 41 520 40 683  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 37 020 37 020 33 981 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto 1 264 41 4 539 3 702  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 853 5 004 11 139 9 384  
  1. Rezerwy na zobowiązania 237 191 193 169  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 12 24 14  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 195 179 169 155  
  a) długoterminowa 195 179 169 155  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe     663 1 058  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek     663 1 058  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 570 4 527 10 283 8 157  
  3.1. Wobec jednostek powiązanych     242    
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 12 511 4 462 9 955 8 064  
  3.3. Fundusze specjalne 59 65 86 93  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 46 286      
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 46 286      
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 46 286      
  P a s y w a r a z e m 54 137 45 065 52 659 50 067  
  Wartość księgowa 41 284 40 061 41 520 40 683  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13.76 13.35 13.84 13.56  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /  
  1. Należności warunkowe          
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  2. Zobowiązania warunkowe          
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  3. Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem          
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 631 71 793 16 663 77 143  
  - od jednostek powiązanych   12 146 380  
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 689 22 015 6 014 24 437  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 942 49 778 10 649 52 706  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 724 61 604 13 618 62 682  
  - jednostkom powiązanym   12 151 332  
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 062 15 651 4 060 15 505  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 662 45 953 9 558 47 177  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 907 10 189 3 045 14 461  
  IV. Koszty sprzedaży 1 238 3 914 989 3 745  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 206 4 639 1 159 5 453  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 463 1 636 897 5 263  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 118 361 121 562  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 31 30 93  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 103 330 91 469  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 336 896 46 468  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 62 69 15 242  
  2. Inne koszty operacyjne 274 827 31 226  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 245 1 101 972 5 357  
  X. Przychody finansowe 317 789 250 1 150  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   2      
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 154 564 120 451  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji   32 8 178  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 90 118 8 8  
  5. Inne 73 73 114 513  
  XI. Koszty finansowe 7 181 51 299  
  1. Odsetki w tym: 8 90 44 227  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji     -16    
  3. Inne -1 91 23 72  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 555 1 709 1 171 6 208  
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych       65  
  1. Zyski nadzwyczajne       90  
  2. Straty nadzwyczajne       25  
  XIV. Zysk (strata) brutto 1 555 1 709 1 171 6 273  
  XV. Podatek dochodowy 332 445 334 1 734  
  a) część bieżąca 320 450 289 1 510  
  b) część odroczona 12 -5 45 224  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XVI. Zysk (strata) netto 1 223 1 264 837 4 539  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   1 264   4 539  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092   3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0.42   1.51  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 061 41 520 40 683 39 381  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 061 41 520 40 683 39 381  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 020 33 981 33 981 28 339  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego   3 039   5 642  
  a) zwiększenia (z tytułu)   3 039   5 642  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  - z podziału zysku (ustawowo)   409      
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   2 630   5 642  
  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 020 37 020 33 981 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   4 539   8 042  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   4 539   8 042  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   4 539   8 042  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)   4 539   8 042  
  - odpis na kapitał zapasowy   3 039   5 642  
  - dywidenda   1 500   2 400  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto 1 223 1 264 837 4 539  
  a) zysk netto 1 223 1 264 837 4 539  
  strata netto          
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 284 41 284 41 520 41 520  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 894 40 894 40 020 40 020  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40893 40893 4020 4020  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 1 223 1 264 837 4 539  
  II. Korekty razem 3 469 6 328 684 8 580  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 938 3 345 718 2 971  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14 81 -19 275  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - 150 -21 -56 - 248  
  4. Zmiana stanu rezerw 46 44 24 -17  
  5. Zmiana stanu zapasów - 287 987 -1 020 4 884  
  6. Zmiana stanu należności -5 221 -2 060 -1 495 4 371  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 300 3 648 2 326 -4 367  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 171 304 206 711  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 692 7 592 1 521 13 119  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 89 785 219 3 896  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 63 89 304  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 5 519 130 3 591  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 5 519 130 3 591  
  - zbycie aktywów finansowych 1 440 130 3 590  
  - dywidendy i udziały w zyskach   2      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 4 77   1  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  3. Inne wpływy inwestycyjne 68 203   1  
  II. Wydatki 1 431 3 586 1 062 8 184  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 424 3 041 1 048 2 992  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: -5 484 10 5 175  
  a) w jednostkach powiązanych       1 600  
  - nabycie aktywów finansowych       1 600  
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  b) w pozostałych jednostkach -5 484 10 3 575  
  - nabycie aktywów finansowych -5 484 10 3 575  
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 12 61 4 17  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 342 -2 801 - 843 -4 288  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  I. Wpływy   1 267      
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  1. Inne wpływy finansowe   1 267      
  II. Wydatki 276 3 702 694 4 193  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   1 500   2 400  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  2. Spłaty kredytów i pożyczek 100 1 600 500 1 200  
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 158 442 95 316  
  4. Odsetki 18 160 99 277  
  Inne wydatki finansowe          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 276 -2 435 - 694 -4 193  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 074 2 356 -16 4 638  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 074 2 356 -16 4 638  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 10 585 11 303 11 319 6 665  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 659 13 659 11 303 11 303  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 76 76 90 90  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

KOMENTARZ


  "KOMENTARZ"  
  Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.  
       
     
  Plik Opis  
 
Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 4 2004_BN.doc Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 4 2004_BN.doc
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln