ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2005 r.

Podstawa prawna: §45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 64, z dnia 1 kwietnia 2005 r., pod pozycją 3356, ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A.

W związku z powyższym Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 28 kwietnia 2005 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2004.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 21 kwietnia 2005 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln