ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
18. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
25. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
29. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
30. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
32. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
34. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
35. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
45. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
48. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
50. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
51. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
53. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
54. ZAPASY
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
71. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
72. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
73. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
74. KAPITAŁ ZAPASOWY
75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
103. INNE KOSZTY OPERACYJNE
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE KOSZTY FINANSOWE
109. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
110. ZYSKI NADZWYCZAJNE
111. STRATY NADZWYCZAJNE
112. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
113. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
114. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
115. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
116. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
117. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
118. PODZIAŁ ZYSKU
119. ZYSK NA 1 AKCJĘ
120. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
121. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
122. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
123. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

o Spis załączników:
Znaleziono 8 załączniki

Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Arkusz: INNE INFORMACJE
Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
          Raport roczny SA-R 2004        
(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
  (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31  
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31  
              data przekazania:          
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy) (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)   (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
    (e-mail)   (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)   (REGON)    
  Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidencji Spółka Partnerska  
  (podmiot uprawniony do badania)                    
  Raport roczny zawiera:            
 
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
 
Pismo Prezesa Zarządu                  
 
Roczne sprawozdanie finansowe  
   
Wprowadzenie  
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
   
Bilans  
Rachunek przepływów pieniężnych  
   
Rachunek zysków i strat  
Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)  
 
Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
   
Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)  

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2004 2003 2004 2003  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 793 77 143 15 890 17 346  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 101 5 357 244 1 205  
  III. Zysk (strata) brutto 1 709 6 273 378 1 410  
  IV. Zysk (strata) netto 1 264 4 539 280 1 021  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 592 13 119 1 680 2 950  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 801 -4 288 -620 -964  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 435 -4 193 -539 -943  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 356 4 638 521 1 043  
  IX. Aktywa, razem 54 137 52 659 13 272 11 164  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 853 11 139 3 151 2 361  
  XI. Zobowiązania długoterminowe   663   141  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 570 10 283 3 082 2 180  
  XIII. Kapitał własny 41 284 41 520 10 121 8 802  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 735 636  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 1,51 0,09 0,34  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,76 13,84 3,37 2,93  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,50 0,03 0,11  
     
  Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa  

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
       
     
  Plik Opis  
  opinia biegłego rewidenta - 2004.doc opinia biegłego rewidenta - 2004.doc    

RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
  raport biegłego rewidenta - 2004.doc raport biegłego rewidenta - 2004.doc    

PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU  
       
     
  Plik Opis  
  pismo_SA-R-2004.doc pismo_SA-R-2004.doc    

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)  
       
     
  Plik Opis  
  sprawozdanie Zarządu za 2004.doc sprawozdanie Zarządu za 2004.doc Sprawozdanie Zarządu Talex S.A. za rok 2004  

OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM  
       
     
  Plik Opis  

OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM  
       
     
  Plik Opis  

ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR


  ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM  
       
  Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).  
       
     
  Plik Opis  

ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP


  ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM  
       
  Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).  
       
     
  Plik Opis  

INNE INFORMACJE


  INNE INFORMACJE  
       
 

Komentarz do Raportu rocznego za 2004 
  Plik Opis  
  komentarz do SAR-2004.doc komentarz do SAR-2004.doc    

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.
 
     
  Plik Opis  
  wprowadzenie do SA-R 2004.doc wprowadzenie do SA-R 2004.doc    

BILANS


  BILANS  
    Noty w tys.  
  2004 2003  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe   22 775 24 832  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 3 053 40  
  - wartość firmy   3 030    
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 19 640 19 857  
  Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955      
  Od jednostek powiązanych        
  Od pozostałych jednostek        
  3. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930   4 785  
  Nieruchomości        
  Wartości niematerialne i prawne        
  3.1. Długoterminowe aktywa finansowe     4 785  
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:     4 785  
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności        
  w pozostałych jednostkach        
  Inne inwestycje długoterminowe        
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 82 150  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   59 36  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   23 114  
  II. Aktywa obrotowe   31 362 27 827  
  1. Zapasy 1666813612196046 2 401 3 325  
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 11 494 9 399  
  2.1. Od jednostek powiązanych     7  
  2.2. Od pozostałych jednostek   11 494 9 392  
  3. Inwestycje krótkoterminowe   17 226 14 676  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 17 226 14 676  
  w jednostkach powiązanych        
  a) w pozostałych jednostkach   3 567 3 373  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   13 659 11 303  
  Inne inwestycje krótkoterminowe        
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 241 427  
  A k t y w a r a z e m   54 137 52 659  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny   41 284 41 520  
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)        
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837      
  2. Kapitał zapasowy 25081389916540 37 020 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000      
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248      
  Zysk (strata) z lat ubiegłych        
  3. Zysk (strata) netto   1 264 4 539  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657      
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   12 853 11 139  
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 237 193  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   42 24  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   195 169  
  a) długoterminowa   195 169  
  krótkoterminowa        
  Pozostałe rezerwy        
  długoterminowe        
  krótkoterminowe        
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950   663  
  Wobec jednostek powiązanych        
  2.1. Wobec pozostałych jednostek     663  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 12 570 10 283  
  3.1. Wobec jednostek powiązanych     242  
  3.2. Wobec pozostałych jednostek   12 511 9 955  
  3.3. Fundusze specjalne   59 86  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 46    
  Ujemna wartość firmy        
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe   46    
  długoterminowe        
  a) krótkoterminowe   46    
  P a s y w a r a z e m   54 137 52 659  
  Wartość księgowa   41 284 41 520  
  Liczba akcji (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 13,76 13,84  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)        
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969      
     
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
 

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    Nota w tys.  
  2003 2002  
  1. Należności warunkowe 77823021977121      
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)        
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń        
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)        
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń        
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121      
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)        
  - udzielonych gwarancji i poręczeń        
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)        
  - udzielonych gwarancji i poręczeń        
  3. Inne (z tytułu)        
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m        
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    Noty w tys.  
  2004 2003  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   71 793 77 143  
  - od jednostek powiązanych   12 380  
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 22 015 24 437  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 49 778 52 706  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   61 604 62 682  
  - jednostkom powiązanym   12 332  
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 15 651 15 505  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   45 953 47 177  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   10 189 14 461  
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 3 914 3 745  
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 4 639 5 453  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży   1 636 5 263  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne   361 562  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   31 93  
  Dotacje        
  2. Inne przychody operacyjne 69397821712728 330 469  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne   896 468  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   69 242  
  2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 827 226  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   1 101 5 357  
  X. Przychody finansowe 117247249039429 789 1 150  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   2    
  od jednostek powiązanych        
  2. Odsetki, w tym:   564 451  
  od jednostek powiązanych        
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 32 178  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji   118 8  
  5. Inne   73 513  
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 181 299  
  1. Odsetki w tym:   90 227  
  dla jednostek powiązanych        
  Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846      
  Aktualizacja wartości inwestycji        
  2. Inne   91 72  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej   1 709 6 208  
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     65  
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219   90  
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311   25  
  XIV. Zysk (strata) brutto   1 709 6 273  
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 445 1 734  
  a) część bieżąca   450 1 510  
  b) część odroczona   -5 224  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527      
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962      
  XVI. Zysk (strata) netto   1 264 4 539  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   1 264 4 539  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,42 1,51  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)        
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488      
     
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  2004 2003  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 520 39 381  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 520 39 381  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego      
  zwiększenia (z tytułu)      
  emisji akcji (wydania udziałów)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  umorzenia akcji (udziałów)      
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu      
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu      
  Akcje (udziały) własne na początek okresu      
  Zmiany akcji (udziałów) własnych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu      
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 33 981 28 339  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 039 5 642  
  a) zwiększenia (z tytułu) 3 039 5 642  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej      
  - z podziału zysku (ustawowo) 409    
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 630 5 642  
  zmniejszenia (z tytułu)      
  pokrycia straty      
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 020 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  zbycia środków trwałych      
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu      
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu      
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 539 8 042  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 539 8 042  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 539 8 042  
  zwiększenia (z tytułu)      
  podziału zysku z lat ubiegłych      
  a) zmniejszenia (z tytułu) 4 539 8 042  
  - odpis na kapitał zapasowy 3 039 5 642  
  - wypłata dywidendy 1 500 2 400  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu      
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu      
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      
  4. Wynik netto 1 264 4 539  
  a) zysk netto 1 264 4 539  
  strata netto      
  odpisy z zysku      
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 284 41 520  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 894 40 020  
     

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  2004 2003  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)      
  Wpływy      
  Sprzedaż      
  Inne wpływy z działalności operacyjnej      
  Wydatki      
  Dostawy i usługi      
  Wynagrodzenia netto      
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia      
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym      
  Inne wydatki operacyjne      
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia      
  (metoda pośrednia)      
  I. Zysk (strata) netto 1 264 4 539  
  II. Korekty razem 6 328 8 580  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 3 345 2 971  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 81 275  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 -248  
  4. Zmiana stanu rezerw 44 -17  
  5. Zmiana stanu zapasów 987 4 884  
  6. Zmiana stanu należności -2 060 4 371  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 648 -4 367  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 304 711  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 592 13 119  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 785 3 896  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 304  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 519 3 591  
  w jednostkach powiązanych      
  zbycie aktywów finansowych      
  dywidendy i udziały w zyskach      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  odsetki      
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  a) w pozostałych jednostkach 519 3 591  
  - zbycie aktywów finansowych 440 3 590  
  - dywidendy i udziały w zyskach 2    
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  - odsetki 77 1  
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  3. Inne wpływy inwestycyjne 203 1  
  II. Wydatki 3 586 8 184  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 041 2 992  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 484 5 175  
  a) w jednostkach powiązanych   1 600  
  - nabycie aktywów finansowych   1 600  
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  b) w pozostałych jednostkach 484 3 575  
  - nabycie aktywów finansowych 484 3 575  
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  3. Inne wydatki inwestycyjne 61 17  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 801 -4 288  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  I. Wpływy 1 267    
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      
  Kredyty i pożyczki      
  Emisja dłużnych papierów wartościowych      
  1. Inne wpływy finansowe 1 267    
  II. Wydatki 3 702 4 193  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych      
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 500 2 400  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      
  2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 600 1 200  
  Wykup dłużnych papierów wartościowych      
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych      
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 442 316  
  4. Odsetki 160 277  
  Inne wydatki finansowe      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 435 -4 193  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 356 4 638  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 356 4 638  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      
  F. Środki pieniężne na początek okresu 11 303 6 665  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 659 11 303  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 76 90  
     
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
 

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie  

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.  
  2004 2003  
  koszty zakończonych prac rozwojowych      
  a) wartość firmy 3 030    
  b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 23 40  
  - oprogramowanie komputerowe 23 40  
  inne wartości niematerialne i prawne      
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
  Wartości niematerialne i prawne, razem 3 053 40  
     

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem  
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
    - oprogramowanie komputerowe  
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu     583 583     583  
  b) zwiększenia (z tytułu)   3 367 26 26     3 393  
  - z zakupu bezpośredniego     26 26     26  
  - z przejęcia spółki zależnej   3 367         3 367  
  zmniejszenia (z tytułu)                
  c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   3 367 609 609     3 976  
  d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu     543 543     543  
  e) amortyzacja za okres (z tytułu)   337 43 43     380  
  - odpis planowy   337 43 43     380  
  f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   337 586 586     923  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu                
  zwiększenia                
  zmiejszenia                
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu                
  g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   3 030 23 23     3 053  
     

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  2004 2003  
  a) własne 3 053 40  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:      
  Wartości niematerialne i prawne, razem 3 053 40  
     

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.  
  2004 2003  
  a) środki trwałe, w tym: 17 992 19 591  
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 782 1 782  
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 054 13 215  
  - urządzenia techniczne i maszyny 1 787 2 630  
  - środki transportu 757 993  
  - inne środki trwałe 612 971  
  b) środki trwałe w budowie 1 283 266  
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 365    
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 19 640 19 857  
     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem  
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 782 14 062 7 231 1 691 3 342 28 108  
  b) zwiększenia (z tytułu)   553 812 223 113 1 701  
  - ze środków trwałych w budowie   553       553  
  - z zakupu bezpośredniego     790 188 102 1 080  
  - przejęcia spółki zależnej     22 35 11 68  
  c) zmniejszenia (z tytułu)   340 299 232 18 889  
  - - sprzedaż     181 232 8 421  
  - likwidacja   340 118   10 468  
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 782 14 275 7 744 1 682 3 437 28 920  
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   847 4 601 698 2 371 8 517  
  f) amortyzacja za okres (z tytułu)   374 1 356 227 454 2 411  
  - amortyzacja planowa   412 1 655 426 472 2 965  
  - zmniejszenia z tytułu sprzedaży     181 199 8 388  
  - zmniejszenia z tytułu likwidacji   38 118   10 166  
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   1 221 5 957 925 2 825 10 928  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu              
  zwiększenia              
  zmniejszenia              
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              
  h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 782 13 054 1 787 757 612 17 992  
     

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  2004 2003  
  a) własne 17 992 19 149  
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:   442  
  Środki trwałe bilansowe, razem 17 992 19 591  
     

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:      
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem      
     

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  2003 2002  
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym:      
  - od jednostek zależnych (z tytułu)      
  - od jednostek współzależnych (z tytułu)      
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)      
  - od znaczącego inwestora (z tytułu)      
  - od jednostki dominującej (z tytułu)      
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu)      
  Należności długoterminowe netto      
  c) odpisy aktualizujące wartość należności      
  Należności długoterminowe brutto      
     

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.  
  2003 2002  
  Stan na początek okresu      
  a) zwiększenia (z tytułu)      
  b) zmniejszenia (z tytułu)      
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu      
     

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2003 2002  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Należności długoterminowe, razem          
     

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
     

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) w jednostkach zależnych   4 785  
  - udziały lub akcje   4 785  
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach współzależnych      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach stowarzyszonych      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w znaczącym inwestorze      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostce dominującej      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w pozostałych jednostkach      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem   4 785  
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.  
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych      
  - jednostek zależnych      
  - jednostek współzależnych      
  - jednostek stowarzyszonych      
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych      
  - jednostek zależnych      
  - jednostek współzależnych      
  - jednostek stowarzyszonych      
     

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  2003 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu      
  h) wartość firmy netto na koniec okresu      
     

ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.  
  2003 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu      
  h) wartość firmy netto na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.  
  2003 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu      
  h) wartość firmy netto na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  2003 2002  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.  
  2003 2002  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.  
  2003 2002  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
     
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a b c d e f g h i j k l  
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu  
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a m n o p r s t  
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy  
    - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym:   - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe   - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe  
    zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto  
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  
    w tys.  
    a b c d e f g h i  
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy  
      - kapitał zakładowy  
     
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys.   4 785  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.   4 785  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  2004 2003  
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   4 785  
  udziały i akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  - wartość na początek okresu 4 785 4 785  
  - wartość według cen nabycia   4 785  
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Wartość według cen nabycia, razem   4 785  
  Wartość na początek okresu, razem 4 785 4 785  
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem      
  Wartość bilansowa, razem   4 785  
     

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2003 2002  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem          
     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  2003 2002  
  Inne inwestycje długoterminowe, razem      
     

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2003 2002  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł        
  Inne inwestycje długoterminowe, razem        
     

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.  
  2004 2003  
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 36 309  
  a) odniesionych na wynik finansowy 36 309  
  odniesionych na kapitał własny      
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
  2. Zwiększenia 55 159  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 55 159  
  - ujemnych różnic kursowych 8 14  
  - niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 14 71  
  - odpisów aktualizujących należności 13 40  
  - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 5 9  
  - odsetek do zapłaty w następnym okresie 11 18  
  - aktualizacja wartości obligacji   7  
  - amortyzacji odroczonej 4    
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  3. Zmniejszenia 32 432  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 32 429  
  - realizacji ujemnych różnic kursowych 5 19  
  - wypłaty wynagrodzeń z umów cywilnych 11 76  
  - zmniejszenia odpisów aktualizujących należności 3 77  
  - zmniejszenia rezerwy na odprawy emerytalne   14  
  - zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu 12 20  
  - kosztów kozszerzenia spółki   216  
  - aktualizacji wartości obligacji   7  
  - amortyzacji odroczonej 1    
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   3  
  - zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postępowaniu układowym   3  
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 59 36  
  a) odniesionych na wynik finansowy 59 36  
  odniesionych na kapitał własny      
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 23 114  
  - koszty sprzętu rezerwowego 23 56  
  - opłaty partnerskie   57  
  - łącza i dostęp do internetu   1  
  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 23 114  
     

ZAPASY


  ZAPASY w tys.  
  2004 2003  
  a) materiały 675 622  
  b) półprodukty i produkty w toku 25 437  
  c) produkty gotowe 1 2  
  d) towary 1 700 2 264  
  zaliczki na dostawy      
  Zapasy, razem 2 401 3 325  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) od jednostek powiązanych   7  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   7  
  - do 12 miesięcy   7  
  powyżej 12 miesięcy      
  inne      
  dochodzone na drodze sądowej      
  b) należności od pozostałych jednostek 11 494 9 392  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 023 9 013  
  - do 12 miesięcy 11 016 9 013  
  - powyżej 12 miesięcy 7    
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 398 259  
  - inne 73 120  
  dochodzone na drodze sądowej      
  Należności krótkoterminowe netto, razem 11 494 9 399  
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 121 71  
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 11 615 9 470  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.  
  2004 2003  
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym:   7  
  - od jednostek zależnych   7  
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  inne, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  dochodzone na drodze sądowej, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem   7  
  odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych      
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem   7  
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.  
  2004 2003  
  Stan na początek okresu 71 156  
  a) zwiększenia (z tytułu) 69 138  
  - upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku 69 138  
  b) zmniejszenia (z tytułu) 19 223  
  - zapłaty przez dłużnika 16 222  
  - nieściągalności wierzytelności   1  
  - redukcja wierzytelności w postępowaniu układowym 3    
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 121 71  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys. 11 604 9 416  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 11 54  
  b1. w walucie w tys. EUR 1 11  
  po przeliczeniu na tys. zł     4 54  
  b2.w walucie w tys. USD 2    
  po przeliczeniu na tys.zł     7    
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 11 615 9 470  
     

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.  
  2004 2003  
  a) do 1 miesiąca 9 944 8 641  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 410 21  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3    
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1    
  e) powyżej 1 roku 7    
  f) należności przeterminowane 779 429  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 11 144 9 091  
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 121 71  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 11 023 9 020  
     
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.  
  2004 2003  
  a) do 1 miesiąca 103 270  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 545 83  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 10 5  
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 62    
  e) powyżej 1 roku 59 71  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 779 429  
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 121 71  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 658 358  
     

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"  
       
 

Na dzień bilansowy należności sporne i dochodzone na drodze sądowej nie
występują.Należności przeterminowane dotyczą w całości
należności z tytułu dostaw i usług. 
  Plik Opis  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  2004 2003  
  w jednostkach zależnych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach współzależnych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach stowarzyszonych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w znaczącym inwestorze      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostce dominującej      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  a) w pozostałych jednostkach 3 567 3 373  
  - udziały lub akcje 148 119  
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 3 419 3 254  
  - obligacje 3 419 3 254  
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 659 11 303  
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13 659 11 303  
  inne środki pieniężne      
  inne aktywa pieniężne      
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 17 226 14 676  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys. 3 567 3 373  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 3 567 3 373  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  2004 2003  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 3 567 3 373  
  a. akcje (wartość bilansowa): 148 119  
  wartość godziwa      
  - wartość rynkowa 148 119  
  - wartość według cen nabycia 103 111  
  b. obligacje (wartość bilansowa): 3 419 3 254  
  wartość godziwa      
  - wartość rynkowa 3 419 3 254  
  - wartość według cen nabycia 3 312 3 229  
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)      
  udziały i akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  c1).....      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  c2).....      
  Wartość według cen nabycia, razem 3 415 3 340  
  Wartość na początek okresu, razem 3 373 3 203  
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 152 33  
  Wartość bilansowa, razem 3 567 3 373  
     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  w walucie polskiej w tys.      
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  b2.w walucie          
  po przeliczeniu na tys.zł          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.      
     

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys. 13 185 10 271  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 474 1 032  
  b1. w walucie w tys. EUR 35 209  
  po przeliczeniu na tys. zł     143 985  
  b2. w walucie w tys. USD 111 12  
  po przeliczeniu na tys. zł     331 47  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 13 659 11 303  
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  2003 2002  
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem      
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2003 2002  
  a) w walucie polskiej w tys.      
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.      
     

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 241 427  
  - ubezpieczenia 60 74  
  - zakupiona energia elektryczna 14 11  
  - opłaty partnerskie 76 112  
  - koszty sprzętu rezerwowego 79 216  
  - prenumeraty 5 3  
  - zakup bonów szkoleniowych   6  
  - łącza i dostęp do internetu 2 2  
  - zakupione usługi reklamowe 1 2  
  - zakup usług audytorskich 4    
  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 241 427  
     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
 
     
  Plik Opis  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  
  w tys.  
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)  
  Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów   102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 01.01.1998  
  Akcje serii B zwykłe imienne -   849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 01.01.1998  
  Akcje serii C zwykłe na okaziciela -   450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 09.04.1998  
  Akcje serii D zwykłe imienne -   889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 01.01.1999  
  Akcje serii E zwykłe na okaziciela -   710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000  
  Liczba akcji, razem 3 000 092    
  Kapitał zakładowy, razem 3 000    
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00    
     
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE  
  w tys.  
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie  
     

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa  
     

KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.  
  2004 2003  
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880  
  b) utworzony ustawowo 1 000 592  
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 16 080 13 449  
  z dopłat akcjonariuszy / wspólników      
  d) inny (wg rodzaju) 60 60  
  - z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60 60  
  Kapitał zapasowy, razem 37 020 33 981  
     

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.  
  2003 2002  
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych      
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym      
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających      
  c) z tytułu podatku odroczonego      
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych      
  e) inny (wg rodzaju)      
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem      
     

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.  
  2003 2002  
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem      
     

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.  
  2003 2002  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem      
     

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.  
  2004 2003  
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 24 73  
  a) odniesionej na wynik finansowy 24 73  
  - z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji 5 20  
  - z tytułu dodatnich różnic kursowych 18 53  
  - z tytułu aktualizacji wyceny akcji w obrocie 1    
  odniesionej na kapitał własny      
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
  2. Zwiększenia 64 181  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 64 181  
  - niezrealizowanych odsetek od obligacji 35 33  
  - aktualizacji wyceny akcji w obrocie 8 2  
  - niezrealizowania dodatnich różnic kursowych 21 146  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  3. Zmniejszenia 46 230  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 46 230  
  - niezrealizowanych odsetek od obligacji 20 48  
  - aktualizacji wyceny akcji w obrocie 1 1  
  - zrealizowania dodatnich różnic kursowych 25 181  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 42 24  
  a) odniesionej na wynik finansowy 42 24  
  odniesionej na kapitał własny      
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  2004 2003  
  a) stan na początek okresu 169 137  
  b) zwiększenia (z tytułu) 26 32  
  - wzrostu średniego wieku pracowników 26 32  
  wykorzystanie (z tytułu)      
  rozwiązanie (z tytułu)      
  c) stan na koniec okresu 195 169  
     

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) wykorzystanie (z tytułu)      
  d) rozwiązanie (z tytułu)      
  e) stan na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) wykorzystanie (z tytułu)      
  d) rozwiązanie (z tytułu)      
  e) stan na koniec okresu      
     

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2003 2002  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) wykorzystanie (z tytułu)      
  d) rozwiązanie (z tytułu)      
  e) stan na koniec okresu      
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  2004 2003  
  wobec jednostek zależnych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek współzależnych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek stowarzyszonych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec znaczącego inwestora      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostki dominującej      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  a) wobec pozostałych jednostek   663  
  - kredyty i pożyczki   600  
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  - umowy leasingu finansowego   63  
  inne (wg rodzaju)      
  Zobowiązania długoterminowe, razem   663  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.  
  2004 2003  
  a) powyżej 1 roku do 3 lat   663  
  powyżej 3 do 5 lat      
  powyżej 5 lat      
  Zobowiązania długoterminowe, razem   663  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys.   663  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.   663  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław, Rynek 4 1 000   w tys. 200   w tys. WIBOR + 2,5% 30.06.2005 1. Hipoteka kaucyjna w kwocie 7MLN PLN na nieruchomości Karpia 29/24 (KW 137.699) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej    
 

z kwoty kredytu do spłaty - 200 000,00zł - całość ujęta w zobowiązaniach
krótkoterminowych 
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne  
     
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)        

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) wobec jednostek zależnych   242  
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   242  
  - do 12 miesięcy   242  
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek współzależnych      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek stowarzyszonych      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec znaczącego inwestora      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostki dominującej      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  b) wobec pozostałych jednostek 12 511 9 955  
  - kredyty i pożyczki, w tym: 200 1 200  
  - długoterminowe w okresie spłaty 200 1 200  
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:   379  
  - z tytułu umowy leasingu   379  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 307 6 532  
  - do 12 miesięcy 10 307 6 532  
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 785 1 839  
  - z tytułu wynagrodzeń 203 3  
  - inne (wg tytułów) 16 2  
  - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 9 2  
  - z tytułu składek ubezpieczeń na życie 4    
  - z tytułu naliczonych odsetek bankowych 2    
  - z tytułu zajętych wynagrodzeń przez komornika 1    
  c) fundusze specjalne (wg tytułów) 59 86  
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59 86  
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 12 570 10 283  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2004 2003  
  a) w walucie polskiej w tys. 10 805 8 024  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 765 2 259  
  b1. w walucie w tys. USD 444 604  
  po przeliczeniu na tys. zł     1 328 2 259  
  b2. w walucie w tys. EUR 107    
  po przeliczeniu na tys. zł     437    
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 12 570 10 283  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
     
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne  
     
  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.  
  2003 2002  
  Stan na początek okresu      
  a) zwiększenia (z tytułu)      
  b) zmniejszenia (z tytułu)      
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
     

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2004 2003  
  bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów      
  długoterminowe (wg tytułów)      
  krótkoterminowe (wg tytułów)      
  a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 46    
  długoterminowe (wg tytułów)      
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 46    
  - sprzedaż przyszłych dostaw 46    
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 46    
     

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję  
     
  Plik Opis  

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.  
  2003 2002  
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:      
  - od jednostek zależnych      
  - od jednostek współzależnych      
  - od jednostek stowarzyszonych      
  - od znaczącego inwestora      
  - od jednostki dominującej      
  b) pozostałe (z tytułu)      
  - w tym: od jednostek zależnych      
  - w tym: od jednostek współzależnych      
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych      
  - w tym: od znaczącego inwestora      
  - w tym: od jednostki dominującej      
  - w tym: od jednostek zależnych      
  - w tym: od jednostek współzależnych      
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych      
  - w tym: od znaczącego inwestora      
  - w tym: od jednostki dominującej      
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem      
     

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.  
  2003 2002  
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:      
  - na rzecz jednostek zależnych      
  - na rzecz jednostek współzależnych      
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  - na rzecz znaczącego inwestora      
  - na rzecz jednostki dominującej      
  b) pozostałe (z tytułu)      
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych      
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych      
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora      
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej      
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych      
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych      
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora      
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej      
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.  
  2004 2003  
  - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego 9 979 12 026  
  - w tym: od jednostek powiązanych   85  
  - budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego 2 218 2 949  
  - usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 4 219 4 015  
  - usługi przetwarzania danych 480 1 438  
  - usługi w zakresie oprogramowania 3 275 2 459  
  - pozostałe usługi związane z informatyką 240 330  
  - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 553 335  
  - w tym: od jednostek powiązanych 12 169  
  - części i akcesoria do sprzętu komputerowego 16 161  
  - usługi pośrednictwa z sprzedaży sprzętu komputerowego 14 28  
  - usługi dzierżawy i najmu sprzętu komputerowego 463 419  
  - usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych 217 244  
  - usługi organizowania kongresów 35    
  - usługi transportu lądowego pozostałe 1 15  
  - usługi magazynowania towarów 171 18  
  - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego 35    
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych towarów 99    
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 22 015 24 437  
  - w tym: od jednostek powiązanych 12 254  
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.  
  2004 2003  
  a) kraj 22 015 24 437  
  - w tym: od jednostek powiązanych 12 254  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 22 015 24 437  
  - w tym: od jednostek powiązanych 12 254  
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.  
  2004 2003  
  - sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 36 273 40 360  
  - pozostała sprzedaż hurtowa 12 954 11 986  
  - sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 165 282  
  - w tym: od jednostek powiązanych   126  
  - sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 386 78  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 49 778 52 706  
  - w tym: od jednostek powiązanych   126  
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.  
  2004 2003  
  a) kraj 49 778 52 706  
  - w tym: od jednostek powiązanych   126  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 49 778 52 706  
  - w tym: od jednostek powiązanych   126  
     

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.  
  2004 2003  
  a) amortyzacja 3 008 2 971  
  b) zużycie materiałów i energii 1 836 1 539  
  c) usługi obce 5 291 6 674  
  d) podatki i opłaty 278 190  
  e) wynagrodzenia 10 460 10 152  
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 899 1 988  
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 771 900  
  - podróże służbowe 316 320  
  - reklama i koszty reprezentacyjne 304 394  
  - ubezpieczenia majątkowe 151 186  
  Koszty według rodzaju, razem 23 543 24 414  
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -690 -375  
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 29 86  
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 3 914 3 745  
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 4 639 5 453  
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 651 15 505  
     

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.  
  2004 2003  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  a) pozostałe, w tym: 330 469  
  - wynagrodzenie płatnika podatków 6 5  
  - otrzymane darowizny   1  
  - uzysk z likwidacji środków trwałych 135 1  
  - odszkodowania za szkody komunikacyjne 58 33  
  - odszkodowania za szkody wynikające z awarii instalacji wodnej w siedzibie spółki 93    
  - zmiejszenie odpisów aktualizujących należności 16 222  
  - przeterminowane zobowiązanie 1    
  - "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu 21 207  
  Inne przychody operacyjne, razem 330 469  
     

INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.  
  2004 2003  
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 26 32  
  - na odprawy emerytalne w związku ze wzrostem zatrudnienia 26 32  
  b) pozostałe, w tym: 801 194  
  - darowizny   11  
  - likwidacja środków trwałych 309 13  
  - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 51 37  
  - amortyzacja wartości firmy 337    
  - szkody w majątku spowodowane awarią instalacji wodnej 64    
  - likwidacja zapasów magazynowych   115  
  - umorzenie należności   13  
  - koszty sądowe 1 5  
  - wypłacone odszkodowania 39    
  Inne koszty operacyjne, razem 827 226  
     
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.  
  2004 2003  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  a) od pozostałych jednostek 2    
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2    
     

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  2004 2003  
  z tytułu udzielonych pożyczek      
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  od pozostałych jednostek      
  a) pozostałe odsetki 564 451  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  - od pozostałych jednostek 564 451  
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 564 451  
     

INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) dodatnie różnice kursowe 274 757  
  - zrealizowane 203 662  
  - niezrealizowane 71 95  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  pozostałe, w tym:      
  Inne przychody finansowe, razem 274 757  
 

Różnice kursowe wykazane w nocie 21C i 22B w rachunku zysków i strat
wykazane są saldem: zarówno na dzień dzień 31.12.2003 jak i na
31.12.2004 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi. 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  2004 2003  
  a) od kredytów i pożyczek 90 222  
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  - dla innych jednostek 90 222  
  b) pozostałe odsetki   5  
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  - dla innych jednostek   5  
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 90 227  
     

INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.  
  2004 2003  
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 200 244  
  - zrealizowane 180 244  
  - niezrealizowane 20    
  utworzone rezerwy (z tytułu)      
  b) pozostałe, w tym: 92 72  
  - koszty zarządzania papierami wartościowymi 21 17  
  - opłaty z tytułu leasingu 71 55  
  Inne koszty finansowe, razem 292 316  
 

Różnice kursowe wykazane w nocie 21C i 22B w rachunku zysków i strat
wykazane są saldem: zarówno na dzień 31.12.2003 jak i na 31.12.2004 jako
przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi. 

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki  
 

Spółka nie posiada jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 
  Plik Opis  

ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.  
  2004 2003  
  a) losowe   90  
  pozostałe (wg tytułów)      
  Zyski nadzwyczajne, razem   90  
     

STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.  
  2004 2003  
  a) losowe   25  
  pozostałe (wg tytułów)      
  Straty nadzwyczajne, razem   25  
     

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.  
  2004 2003  
  1. Zysk (strata) brutto 1 709 6 273  
  Korekty konsolidacyjne      
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 661 -680  
  - trwałe różnice pomiędzy zyskiem butto a dochodem do opodatkowania 677 102  
  - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania -16 -771  
  - inne różnice (darowizny)   -11  
  3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 370 5 593  
  4. Podatek dochodowy według stawki 19 % (w roku 2003 -27%) 450 1 510  
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku      
  5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 450 1 510  
  - wykazany w rachunku zysków i strat 450 1 510  
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny      
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.  
  2004 2003  
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -5 220  
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych   4  
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy      
  inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      
  Podatek dochodowy odroczony, razem -5 224  
     

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.  
  2003 2002  
  - ujętego w kapitale własnym      
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy      
     
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia  

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.  
  2003 2002  
  - działalności zaniechanej      
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych      
     

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.  
  2003 2002  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem      
     

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.  
  2003 2002  
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto      
     
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych  

PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe  
     
  Plik Opis  

ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu  
     
  Plik Opis  

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
 
     
  Plik Opis  
 
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.doc Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.doc
   
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.  
  2004 2003  
  Zysk (strata) netto      
  Korekty razem      
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  Amortyzacja      
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)      
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej      
  Zmiana stanu rezerw      
  Zmiana stanu zapasów      
  Zmiana stanu należności      
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów      
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych      
  Inne korekty      
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)      
     

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
 
  1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
 
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
 
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
 
 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
 
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
 
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
 
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
 
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
 
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
 
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
 
     
  Plik Opis  
  Dodotkowe noty objaśniające.doc Dodotkowe noty objaśniające.doc    

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2005-04-13 Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
   
     

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2005-04-13 Halina Zuber Główny Księgowy
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln