ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2005 r.

Podstawa prawna: §45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 18 maja 2005 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w zakresie dostosowania treści określającej przedmiot działalności Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 11 maja 2005 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D.

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany statutu Spółki:

 • w celu dostosowania treści określającej przedmiot działalności Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów prawa skreśla się §5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu, zawierający w szczególności następujące określenia przedmiotu działalności, usunięte z aktualnej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  "działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)",

  "sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z)",

  "telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)",

  "składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD 22.24.Z)",

  "pozaszkolne formy kształcenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42Zz)",

  "działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.Z)",

  "przeładunek towarów (PKD 63.11.Z)",

  "magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)",

  i nadaje §5 ust. 1 następujące ujednolicone i zaktualizowane brzmienie:

  "§5

  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   a) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),

   b) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),

   c) działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z),

   d) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),

   e) produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z),

   f) produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),

   g) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),

   h) produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.30.Z),

   i) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

   j) wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

   k) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),

   l) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),

   m) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),

   n) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),

   o) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),

   p) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),

   q) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),

   r) sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z),

   s) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z),

   t) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),

   u) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),

   v) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),

   w) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),

   x) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),,

   y) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

   z) transmisja danych (PKD 64.20.C),

   aa) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G),

   bb) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

   cc) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

   dd) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

   ee) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),

   ff) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),

   gg) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),

   hh) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

   ii) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

   jj) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),

   kk) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

   ll) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

   mm) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),

   nn) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),

   oo) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A),

   pp) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),

   qq) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),

   rr) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),

   ss) reklama (PKD 74.40.Z),

   tt) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),

   uu) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),

   vv) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),

   ww) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),

   xx) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)."

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln