ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r.

Podstawa prawna: §45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. , podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r. (Raporty bieżące nr 3/2005 oraz 6/2005):

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 o sumie bilansowej 54.136.848,13 zł i zysku netto 1.263.673,29 zł."

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2004 w wysokości 1.263.673,29 zł, w ten sposób, że:

  • na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 873.661,33 zł,
  • na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 390.011,96 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,13 zł, w tym:
  • na każdą akcję serii A przypada 0,13 zł,
  • na każdą akcję serii B przypada 0,13 zł,
  • na każdą akcję serii C przypada 0,13 zł,
  • na każdą akcję serii D przypada 0,13 zł,
  • na każdą akcję serii E przypada 0,13 zł.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 18 maja 2005 roku, a datą wypłaty dywidendy - dzień 3 czerwca 2005 roku."

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego - Dobre praktyki w Talex S.A. - 2005".
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln