ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
 

 

o Spis załączników:
Znaleziono 1 załączniki

Arkusz: KOMENTARZ

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
      Raport kwartalny SA-Q 1 / 2005    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
  (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
  za 1 kwartał roku obrotowego   2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31    
              data przekazania: 2005-05-05        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 684 12 224 2 163 2 550  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 673 80 -417 17  
  III. Zysk (strata) brutto -1 477 140 -368 29  
  IV. Zysk (strata) netto -1 476 98 -368 20  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 692 -1 356 -1 667 -283  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -402 -700 -100 -146  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -100 -455 -25 -95  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 194 -2 511 -1 792 -524  
  IX. Aktywa, razem 44 095 47 312 10 798 9 970  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 287 5 694 1 050 1 200  
  XI. Zobowiązania długoterminowe   400   84  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 046 5 112 991 1 077  
  XIII. Kapitał własny 39 808 41 618 9 748 8 770  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 735 632  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 0,03 -0,02 0,01  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,27 13,87 3,25 2,92  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,50 0,03 0,11  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 22 291 22 775 24 737 24 832  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 895 3 053 31 40  
  - wartość firmy 2 862 3 030      
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 312 19 640 19 802 19 857  
  Należności długoterminowe          
  Od jednostek powiązanych          
  Od pozostałych jednostek          
  3. Inwestycje długoterminowe     4 785 4 785  
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  3.1. Długoterminowe aktywa finansowe     4 785 4 785  
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:     4 785 4 785  
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 82 119 150  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64 59 39 36  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20 23 80 114  
  II. Aktywa obrotowe 21 804 31 362 22 575 27 827  
  1. Zapasy 6 790 2 401 2 338 3 325  
  2. Należności krótkoterminowe 4 663 11 494 7 592 9 399  
  2.1. Od jednostek powiązanych       7  
  2.2. Od pozostałych jednostek 4 663 11 494 7 592 9 392  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 10 106 17 226 12 196 14 676  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 106 17 226 12 196 14 676  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 641 3 567 3 404 3 373  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 465 13 659 8 792 11 303  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245 241 449 427  
  A k t y w a r a z e m 44 095 54 137 47 312 52 659  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 39 808 41 284 41 618 41 520  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 37 020 37 020 33 981 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 264   4 539    
  4. Zysk (strata) netto -1 476 1 264 98 4 539  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 287 12 853 5 694 11 139  
  1. Rezerwy na zobowiązania 241 237 182 193  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46 42 13 24  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 195 195 169 169  
  a) długoterminowa 195 195 169 169  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe     400 663  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek     400 663  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 046 12 570 5 112 10 283  
  3.1. Wobec jednostek powiązanych     5 242  
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 993 12 511 5 029 9 955  
  3.3. Fundusze specjalne 53 59 78 86  
  4. Rozliczenia międzyokresowe   46      
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe   46      
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe   46      
  P a s y w a r a z e m 44 095 54 137 47 312 52 659  
  Wartość księgowa 39 808 41 284 41 618 41 520  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,27 13,76 13,87 13,84  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /  
  1. Należności warunkowe          
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  2. Zobowiązania warunkowe          
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  3. Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem          
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 684   12 224    
  - od jednostek powiązanych     11    
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 637   4 882    
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 047   7 342    
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 817   10 038    
  - jednostkom powiązanym     11    
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 294   3 524    
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 523   6 514    
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 867   2 186    
  IV. Koszty sprzedaży 1 009   806    
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 320   1 256    
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 462   124    
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 35   24    
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1   5    
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 34   19    
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 246   68    
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     2    
  2. Inne koszty operacyjne 246   66    
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 673   80    
  X. Przychody finansowe 210   150    
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          
  od jednostek powiązanych          
  1. Odsetki, w tym: 136   114    
  od jednostek powiązanych          
  2. Zysk ze zbycia inwestycji     1    
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 74   35    
  Inne          
  XI. Koszty finansowe 14   90    
  1. Odsetki w tym: 4   37    
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  2. Inne 10   53    
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 477   140    
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto -1 477   140    
  XIV. Podatek dochodowy -1   42    
  a) część bieżąca     57    
  b) część odroczona -1   -15    
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto -1 476   98    
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) -310   1 956    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10   0,65    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-01 kwartał(y) narastająco / okres od do  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 284   41 520    
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 284   41 520    
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000   3 000    
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000   3 000    
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 020   33 981    
  Zmiany kapitału zapasowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 020   33 981    
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 264   4 539    
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 264   4 539    
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 264   4 539    
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 264   4 539    
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 264   4 539    
  4. Wynik netto -1 476   98    
  a) zysk netto     98    
  b) strata netto 1 476        
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 808   41 618    
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 418   40 118    
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto -1 476   98    
  II. Korekty razem -5 216   -1 454    
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 891   743    
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8   60    
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -69   -10    
  4. Zmiana stanu rezerw 4   -11    
  5. Zmiana stanu zapasów -4 389   987    
  6. Zmiana stanu należności 6 831   1 807    
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 424   -5 039    
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -52   9    
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 692   -1 356    
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 16   33    
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8   28    
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 8   5    
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 8   5    
  - zbycie aktywów finansowych     5    
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 8        
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 418   733    
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 412   728    
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  Na aktywa finansowe, w tym:          
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  w pozostałych jednostkach          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  2. Inne wydatki inwestycyjne 6   5    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -402   -700    
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki -100   455    
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli          
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  1. Spłaty kredytów i pożyczek -100   300    
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     95    
  3. Odsetki     60    
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -100   -455    
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -7 194   -2 511    
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7 194   -2 511    
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 13 659   11 303    
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 465   8 792    
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 73   81    
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

KOMENTARZ


  "KOMENTARZ"  
  (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)  
       
 

Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q1 2005 
  Plik Opis  
  komentarz - SA-Q 1 2005.doc komentarz - SA-Q 1 2005.doc komentarz
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln