ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-08-03

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu w dniu 29 lipca 2005 roku aneksu do jednego z tzw. pakietów roboczych, stanowiącego załącznik do umowy ramowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 8 maja 2001 roku, którego przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych w zakresie sprzętu i oprogramowania we wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. (Raporty bieżące nr 23/2001 oraz 21/2004).

Postanowienia podpisanego w dniu 29 lipca 2005 roku aneksu dotyczą aktualizacji stawek jednostkowych za usługi serwisowe świadczone w ramach w/w pakietu roboczego. Aneks zawiera także, wiążące obie strony umowy, postanowienie o utrzymaniu wynegocjowanych stawek przez okres co najmniej jednego roku. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu realizacji pakietu roboczego uzależnione jest od rzeczywistej liczby urządzeń objętych serwisem, uaktualnianej w cyklu miesięcznym. Szacowana łączna wartość brutto świadczeń wynikających z przedmiotowego pakietu roboczego na okres 5 lat wynosi 9.360 tys. złotych polskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącom zgodnie z przepisami RRM par. 2 ust. 1 pkt. 52 ppkt. a

Wartość umowy w tys. zł: 9 360,00

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln