ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
 

 

o Spis załączników:
Znaleziono 1 załączniki
Arkusz: KOMENTARZ

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
      Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
  (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
  za 2 kwartał roku obrotowego   2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30    
              data przekazania: 2005-08-04        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia        
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 381 32 172 12 592 6 800  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -899 -403 -220 -85  
  III. Zysk (strata) brutto -689 -234 -169 -49  
  IV. Zysk (strata) netto -639 -232 -157 -49  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 162 216 -2 490 46  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 853 -1 253 -454 -265  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -590 521 -145 110  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 605 -516 -3 089 -109  
  IX. Aktywa, razem 67 057 57 801 16 598 12 725  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 802 18 013 6 634 3 966  
  XI. Zobowiązania długoterminowe   200   44  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 580 17 320 6 579 3 813  
  XIII. Kapitał własny 40 255 39 788 9 964 8 760  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 743 660  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,21 -0,08 -0,05 -0,02  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,42 13,26 3,32 2,92  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,50 0,03 0,11  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 23 269 22 291 23 233 24 737  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 721 2 895 3 400 31  
  - wartość firmy 2 694 2 862 3 367    
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 434 19 312 19 717 19 802  
  Należności długoterminowe          
  Od jednostek powiązanych          
  Od pozostałych jednostek          
  3. Inwestycje długoterminowe       4 785  
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  3.1. Długoterminowe aktywa finansowe       4 785  
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:       4 785  
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114 84 116 119  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 64 42 39  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 20 74 80  
  II. Aktywa obrotowe 43 788 21 804 34 568 22 575  
  1. Zapasy 4 925 6 790 2 865 2 338  
  2. Należności krótkoterminowe 34 054 4 663 17 039 7 592  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 34 054 4 663 17 039 7 592  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 4 471 10 106 14 234 12 196  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 471 10 106 14 234 12 196  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 417 3 641 3 447 3 404  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 054 6 465 10 787 8 792  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 245 430 449  
  A k t y w a r a z e m 67 057 44 095 57 801 47 312  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 40 255 39 808 39 788 41 618  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 37 894 37 020 37 020 33 981  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych   1 264   4 539  
  4. Zysk (strata) netto -639 -1 476 -232 98  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 802 4 287 18 013 5 694  
  1. Rezerwy na zobowiązania 222 241 207 182  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 46 28 13  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 190 195 179 169  
  a) długoterminowa 190 195 179 169  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe     200 400  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek     200 400  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 580 4 046 17 320 5 112  
  3.1. Wobec jednostek powiązanych       5  
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 531 3 993 17 249 5 029  
  3.3. Fundusze specjalne 49 53 71 78  
  4. Rozliczenia międzyokresowe     286    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe     286    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     286    
  P a s y w a r a z e m 67 057 44 095 57 801 47 312  
  Wartość księgowa 40 255 39 808 39 788 41 618  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,42 13,27 13,26 13,87  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /  
  1. Należności warunkowe          
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  2. Zobowiązania warunkowe          
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  3. Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem          
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 697 51 381 19 948 32 172  
  - od jednostek powiązanych     1 12  
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 991 8 628 5 171 10 053  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37 706 42 753 14 777 22 119  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 948 46 765 18 478 28 516  
  - jednostkom powiązanym     1 12  
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 628 6 922 4 424 7 948  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 320 39 843 14 054 20 568  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 749 4 616 1 470 3 656  
  IV. Koszty sprzedaży 1 485 2 494 862 1 668  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 350 2 670 1 125 2 381  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 914 -548 -517 -393  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 28 63 58 82  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2 11 16  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 27 61 47 66  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 168 414 24 92  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       2  
  2. Inne koszty operacyjne 168 414 24 90  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 774 -899 -483 -403  
  X. Przychody finansowe 101 311 150 300  
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          
  od jednostek powiązanych          
  1. Odsetki, w tym: 35 171 103 217  
  od jednostek powiązanych          
  2. Zysk ze zbycia inwestycji 124 124 2 3  
  3. Aktualizacja wartości inwestycji -58 16 45 80  
  Inne          
  XI. Koszty finansowe 87 101 41 131  
  1. Odsetki w tym: 3 7 31 68  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  2. Inne 84 94 10 63  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 788 -689 -374 -234  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto 788 -689 -374 -234  
  XIV. Podatek dochodowy -49 -50 -44 -2  
  a) część bieżąca     -57    
  b) część odroczona -49 -50 13 -2  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto 837 -639 -330 -232  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 856   720    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29   0,24    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 808 41 284 41 618 41 520  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 808 41 284 41 618 41 520  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 020 37 020 33 981 33 981  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 874 874 3 039 3 039  
  a) zwiększenia (z tytułu) 874 874 3 039 3 039  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  - z podziału zysku (ustawowo)     409 409  
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 874 874 2 630 2 630  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 894 37 894 37 020 37 020  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 1 264 4 539 4 539  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 1 264 4 539 4 539  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 264 1 264 4 539 4 539  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu) 1 264 1 264 4 539 4 539  
  - odpis na kapitał zapasowy 874 874 3 039 3 039  
  - dywidenda 390 390 1 500 1 500  
  3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0  
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0  
  4. Wynik netto 837 -639 -330 -232  
  a) zysk netto 837        
  b) strata netto   639 330 232  
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 255 40 255 39 788 39 788  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 255 40 255 39 788 39 788  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 837 -639 -330 -232  
  II. Korekty razem -4 307 -9 523 1 902 448  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 800 1 691 716 1 459  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 -12 53 113  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -68 -137 -54 -64  
  4. Zmiana stanu rezerw -19 -15 25 14  
  5. Zmiana stanu zapasów 1 865 -2 524 -465 522  
  6. Zmiana stanu należności -29 391 -22 560 -9 412 -7 605  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 634 14 210 10 728 5 689  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -124 -176 311 320  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 470 -10 162 1 572 216  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 1 879 1 895 23 56  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 9 19 47  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 868 1 876 4 9  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 1 868 1 876 4 9  
  - zbycie aktywów finansowych 1 864 1 864 4 9  
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 4 12      
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  3. Inne wpływy inwestycyjne 10 10      
  II. Wydatki 3 330 3 748 576 1 309  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 749 2 161 572 1 300  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 575 1 575      
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 1 575 1 575      
  - nabycie aktywów finansowych 1 575 1 575      
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 6 12 4 9  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 451 -1 853 -553 -1 253  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  I. Wpływy     1 267 1 267  
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  1. Inne wpływy finansowe     1 267 1 627  
  II. Wydatki 490 590 291 746  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 390 390      
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  2. Spłaty kredytów i pożyczek 100 200 144 444  
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     94 189  
  4. Odsetki     53 113  
  Inne wydatki finansowe          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -490 -590 976 521  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 411 -12 605 1 995 -516  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 411 -12 605 1 995 -516  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 6 465 13 659 8 792 11 303  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 054 1 054 10 787 10 787  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 54 54 76 76  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

KOMENTARZ


  "KOMENTARZ"  
  (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)  
       
 

Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q2 2005 
  Plik Opis  
 
Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 2 2005.doc Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 2 2005.doc
KOMENTARZ  

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln