ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
10. BILANS
11. POZYCJE POZABILANSOWE
12. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
13. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
14. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
15. TREŚĆ PRZEPISU
16. TREŚĆ PRZEPISU
17. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
18. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
20. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
21. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
24. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
25. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
26. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
27. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
28. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
31. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
32. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
33. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
35. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
38. ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
39. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
42. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
44. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
46. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
49. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
50. ZAPASY
51. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
53. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
55. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
57. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
58. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
59. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
61. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
66. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
67. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
68. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
69. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
70. KAPITAŁ ZAPASOWY
71. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
72. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
73. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
74. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
75. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
76. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
84. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
89. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
90. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
91. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
92. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
98. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
99. INNE KOSZTY OPERACYJNE
100. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
102. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
103. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE KOSZTY FINANSOWE
105. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
106. ZYSKI NADZWYCZAJNE
107. STRATY NADZWYCZAJNE
108. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
109. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
110. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
111. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
112. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
113. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
114. PODZIAŁ ZYSKU
115. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
116. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
117. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
118. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
119. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

o Spis załączników:
Znaleziono 8 załączniki

Arkusz: RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
Arkusz: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Arkusz: DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
        Raport półroczny SA-P 2005          
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
  (dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30  
  oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30  
              data przekazania: 2005-09-30        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy) (miejscowość)    
    Karpia        
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)   (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)   (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)   (REGON)    
  Poprawska i Kasztelan, Biegli Rewidenci - Spółka Partnerska  
  (podmiot uprawniony do badania)                    
  Raport półroczny zawiera:            
 
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
 
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)  
 
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego  
 
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych    
 
Półroczne sprawozdanie finansowe                    
   
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
   
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych    
   
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia    
 
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)  

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 381 32 172 12 592 6 800  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -899 -403 -220 -85  
  III. Zysk (strata) brutto -689 -234 -169 -49  
  IV. Zysk (strata) netto -639 -232 -157 -49  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 162 216 -2 490 46  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 853 -1 253 -454 -265  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -590 521 -145 110  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 605 -516 -3 089 -109  
  IX. Aktywa, razem 67 057 57 801 16 598 12 725  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 802 18 013 6 634 3 966  
  XI. Zobowiązania długoterminowe   200   44  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 580 17 320 6 579 3 813  
  XIII. Kapitał własny 40 255 39 788 9 964 8 760  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 743 660  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,21 -0,08 -0,05 -0,02  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,42 13,26 3,32 2,92  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,50 0,03 0,11  
     
  Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa  

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
 

Raport podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych 
  Plik Opis  
  Talex -VI 05 raport_tlx.doc Talex -VI 05 raport_tlx.doc    

OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-P05_par100ust1pkt4RRM_tlx.doc oswiad_SA-P05_par100ust1pkt4RRM_tlx.doc    

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-P05_par100ust1pkt5RRM_tlx.doc oswiad_SA-P05_par100ust1pkt5RRM_tlx.doc    

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)  
 

Sprawozdanie Zarzadu za okre od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 
  Plik Opis  
  sprawozdanie Ip 2005 _tlx.doc sprawozdanie Ip 2005 _tlx.doc Sprawozdanie Zarządu  

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.
 
  Plik Opis  
  wprowadzenie do SA-P 2005_tlx.doc wprowadzenie do SA-P 2005_tlx.doc    

BILANS


  BILANS  
    Noty w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe   23 269 22 775 23 233  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 2 721 3 053 3 400  
  - wartość firmy   2 694 3 030 3 367  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 20 434 19 640 19 717  
  Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955        
  Od jednostek powiązanych          
  Od pozostałych jednostek          
  Inwestycje długoterminowe 1012768211103930        
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 114 82 116  
  3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   100 59 42  
  3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   14 23 74  
  II. Aktywa obrotowe   43 788 31 362 34 568  
  1. Zapasy 1666813612196046 4 925 2 401 2 865  
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 34 054 11 494 17 039  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek   34 054 11 494 17 039  
  3. Inwestycje krótkoterminowe   4 471 17 226 14 234  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 4 471 17 226 14 234  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach   3 417 3 567 3 447  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 054 13 659 10 787  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 338 241 430  
  A k t y w a r a z e m   67 057 54 137 57 801  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny   40 255 41 284 39 788  
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837        
  2. Kapitał zapasowy 25081389916540 37 894 37 020 37 020  
  Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000        
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248        
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto   -639 1 264 -232  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657        
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   26 802 12 853 18 013  
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 222 237 207  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   32 42 28  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   190 195 179  
  a) długoterminowa   190 195 179  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950     200  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek       200  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 26 580 12 570 17 320  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek   26 531 12 511 17 249  
  3.2. Fundusze specjalne   49 59 71  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062   46 286  
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe     46 286  
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     46 286  
  P a s y w a r a z e m   67 057 54 137 57 801  
  Wartość księgowa   40 255 41 284 39 788  
  Liczba akcji (w szt.)   3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845 13,42 13,76 13,26  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845        
     
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
 

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    Nota w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  1. Należności warunkowe 77823021977121        
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121        
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)          
  - udzielonych gwarancji i poręczeń          
  3. Inne (z tytułu)          
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m          
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    Noty w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   51 381 32 172  
  - od jednostek powiązanych     12  
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 8 628 10 053  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72586509004100 42 753 22 119  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   46 765 28 516  
  - jednostkom powiązanym     12  
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 6 922 7 948  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   39 843 20 568  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   4 616 3 656  
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 2 494 1 668  
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 2 670 2 381  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży   -548 -393  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne   63 82  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   2 16  
  Dotacje        
  2. Inne przychody operacyjne 69397821712728 61 66  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne   414 92  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     2  
  2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 414 90  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -899 -403  
  X. Przychody finansowe 117247249039429 311 300  
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:        
  od jednostek powiązanych        
  1. Odsetki, w tym:   171 217  
  od jednostek powiązanych        
  2. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 124 3  
  3. Aktualizacja wartości inwestycji   16 80  
  Inne        
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 101 131  
  1. Odsetki w tym:   7 68  
  dla jednostek powiązanych        
  Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846      
  Aktualizacja wartości inwestycji        
  2. Inne   94 63  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej   -689 -234  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych        
  Zyski nadzwyczajne 743255212540219      
  Straty nadzwyczajne 135834729852311      
  XIII. Zysk (strata) brutto   -689 -234  
  XIV. Podatek dochodowy 3132481708979 -50 -2  
  część bieżąca        
  a) część odroczona   -50 -2  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527      
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962      
  XV. Zysk (strata) netto   -639 -232  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   856 720  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289 0,29 0,24  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)        
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289      
     
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 284 41 520 41 520  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 284 41 520 41 520  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego        
  zwiększenia (z tytułu)        
  emisji akcji (wydania udziałów)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  umorzenia akcji (udziałów)        
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu        
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu        
  Akcje (udziały) własne na początek okresu        
  Zmiany akcji (udziałów) własnych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu        
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 020 33 981 33 981  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 874 3 039 3 039  
  a) zwiększenia (z tytułu) 874 3 039 3 039  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej        
  - z podziału zysku (ustawowo)   409 409  
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 874 2 630 2 630  
  zmniejszenia (z tytułu)        
  pokrycia straty        
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 894 37 020 37 020  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu        
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  zbycia środków trwałych        
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu        
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu        
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu        
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 4 539 4 539  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 4 539 4 539  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 264 4 539 4 539  
  zwiększenia (z tytułu)        
  podziału zysku z lat ubiegłych        
  a) zmniejszenia (z tytułu) 1 264 4 539 4 539  
  - odpis na kapitał zapasowy 874 3 039 3 039  
  - dywidenda 390 1 500 1 500  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu        
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu        
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości        
  korekty błędów podstawowych        
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych        
  zwiększenia (z tytułu)        
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia        
  zmniejszenia (z tytułu)        
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu        
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu        
  4. Wynik netto -639 1 264 -232  
  a) zysk netto   1 264    
  b) strata netto 639   232  
  odpisy z zysku        
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 255 41 284 39 788  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 255 40 894 39 788  
     

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)      
  Wpływy      
  Sprzedaż      
  Inne wpływy z działalności operacyjnej      
  Wydatki      
  Dostawy i usługi      
  Wynagrodzenia netto      
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia      
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym      
  Inne wydatki operacyjne      
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia      
  (metoda pośrednia)      
  I. Zysk (strata) netto -639 -232  
  II. Korekty razem -9 523 448  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 1 691 1 459  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 113  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -137 -64  
  4. Zmiana stanu rezerw -15 14  
  5. Zmiana stanu zapasów -2 524 522  
  6. Zmiana stanu należności -22 560 -7 605  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 210 5 689  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -176 320  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 162 216  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 1 895 56  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 47  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 876 9  
  w jednostkach powiązanych      
  zbycie aktywów finansowych      
  dywidendy i udziały w zyskach      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  odsetki      
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  a) w pozostałych jednostkach 1 876 9  
  - zbycie aktywów finansowych 1 864 9  
  dywidendy i udziały w zyskach      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  - odsetki 12    
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  3. Inne wpływy inwestycyjne 10    
  II. Wydatki 3 748 1 309  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 161 1 300  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 575    
  w jednostkach powiązanych      
  nabycie aktywów finansowych      
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  a) w pozostałych jednostkach 1 575    
  - nabycie aktywów finansowych 1 575    
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  3. Inne wydatki inwestycyjne 12 9  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 853 -1 253  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  I. Wpływy   1 267  
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      
  Kredyty i pożyczki      
  Emisja dłużnych papierów wartościowych      
  1. Inne wpływy finansowe   1 267  
  II. Wydatki 590 746  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych      
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 390    
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      
  2. Spłaty kredytów i pożyczek 200 444  
  Wykup dłużnych papierów wartościowych      
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych      
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   189  
  4. Odsetki   113  
  Inne wydatki finansowe      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -590 521  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -12 605 -516  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12 605 -516  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      
  F. Środki pieniężne na początek okresu 13 659 11 303  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 054 10 787  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 54 76  
     
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
 

TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie  

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  koszty zakończonych prac rozwojowych        
  a) wartość firmy 2 694 3 030 3 367  
  b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 27 23 33  
  - oprogramowanie komputerowe 27 23 33  
  inne wartości niematerialne i prawne        
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne        
  Wartości niematerialne i prawne, razem 2 721 3 053 3 400  
     

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 
  w tys.  
    a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem  
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
    - oprogramowanie komputerowe  
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu   3 367 609 609     3 976  
  b) zwiększenia (z tytułu)     25 25     25  
  - z zakupu bezpośredniego     25 25     25  
  zmniejszenia (z tytułu)                
  c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   3 367 634 634     4 001  
  d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   337 586 586     923  
  e) amortyzacja za okres (z tytułu)   336 21 21     357  
  - odpis planowy   336 21 21     357  
  f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   673 607 607     1 280  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu                
  zwiększenia                
  zmiejszenia                
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu                
  g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   2 694 27 27     2 721  
     

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) własne 2 721 3 053 3 400  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:        
  Wartości niematerialne i prawne, razem 2 721 3 053 3 400  
     

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) środki trwałe, w tym: 17 496 17 992 19 389  
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 854 1 782 1 782  
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 195 13 054 13 337  
  - urządzenia techniczne i maszyny 1 198 1 787 2 464  
  - środki transportu 831 757 976  
  - inne środki trwałe 418 612 830  
  b) środki trwałe w budowie 2 938 1 283 328  
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie   365    
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 20 434 19 640 19 717  
     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem  
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 782 14 275 7 744 1 682 3 437 28 920  
  b) zwiększenia (z tytułu) 72 346 93 296 39 846  
  - z zakupu bepośredniego 72 346 93 296 39 846  
  c) zmniejszenia (z tytułu)     333 38 15 386  
  - sprzedaż       38 2 40  
  - likwidacja     328   13 341  
  - niedobór     5     5  
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 854 14 621 7 504 1 940 3 461 29 380  
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   1 221 5 957 925 2 825 10 928  
  f) amortyzacja za okres (z tytułu)   205 349 184 218 956  
  - odpis planowy   205 680 215 233 1 333  
  - zmniejszenie z tytułu sprzedaży       31 2 33  
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji     328   13 341  
  - zmniejszenie z tytułu niedoboru     3     3  
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   1 426 6 306 1 109 3 043 11 884  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu              
  zwiększenia              
  zmniejszenia              
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              
  h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 854 13 195 1 198 831 418 17 496  
     

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) własne 17 496 17 992 19 136  
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:     253  
  -     253  
  Środki trwałe bilansowe, razem 17 496 17 992 19 389  
     

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.  
  półrocze /   półrocze /  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:        
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem        
     

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym:        
  - od jednostek zależnych (z tytułu)        
  - od jednostek współzależnych (z tytułu)        
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)        
  - od znaczącego inwestora (z tytułu)        
  - od jednostki dominującej (z tytułu)        
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu)        
  Należności długoterminowe netto        
  c) odpisy aktualizujące wartość należności        
  Należności długoterminowe brutto        
     

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
w tys.  
  półrocze/ 2003 2002 półrocze /2002  
  Stan na początek okresu        
  a) zwiększenia (z tytułu)        
  b) zmniejszenia (z tytułu)        
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu        
     

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. w walucie            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Należności długoterminowe, razem w tys.        
     

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.  
  półrocze /   półrocze /  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
     

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  półrocze/ 2003 2002 półrocze/ 2002  
  a) w jednostkach zależnych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  b) w jednostkach współzależnych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  c) w jednostkach stowarzyszonych        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  d) w znaczącym inwestorze        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  e) w jednostce dominującej        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  f) w pozostałych jednostkach        
  - udziały lub akcje        
  - dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  - udzielone pożyczki        
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem        
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.  
  półrocze /   półrocze /  
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych        
  - jednostek zależnych        
  - jednostek współzależnych        
  - jednostek stowarzyszonych        
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych        
  - jednostek zależnych        
  - jednostek współzależnych        
  - jednostek stowarzyszonych        
     

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
     

ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu        
  h) wartość firmy netto na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2003  
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu        
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu        
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)        
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu        
     
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) zmniejszenia (z tytułu)        
  d) stan na koniec okresu        
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a b c d e f g h i j k l  
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu  
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
 
  Lp. w tys.  
  a m n o p r s t  
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy  
    - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym:   - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe   - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe  
    zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto  
     

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  
    w tys.  
    a b c d e f g h i  
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy  
      - kapitał zakładowy  
     
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) w walucie polskiej          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem          
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)        
  a. akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)        
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  b. obligacje (wartość bilansowa):        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  c1) ....        
  - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
  - wartość na początek okresu        
  - wartość według cen nabycia        
  c2) ....        
  Wartość według cen nabycia, razem        
  Wartość na początek okresu, razem        
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem        
  Wartość bilansowa, razem        
     

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) w walucie polskiej w tys.          
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.        
     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  Inne inwestycje długoterminowe, razem        
     

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) stan na początek okresu   4 785 4 785  
  - udziały w jednostce zależnej   4 785 4 785  
  zwiększenia (z tytułu)        
  b) zmniejszenia (z tytułu)   4 785 4 785  
  - połączenie spółek poprzez przejęcie spółki zależnej   4 785 4 785  
  stan na koniec okresu        
     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) w walucie polskiej w tys.        
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys.        
     

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 59 36 36  
  a) odniesionych na wynik finansowy 59 36 36  
  odniesionych na kapitał własny        
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
  2. Zwiększenia 53 55 19  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 53 55 19  
  - ujemnych różnic kursowych 13 8 4  
  - niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 1 14 5  
  - odpisów aktualizujących nalezności   13    
  - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne   5 2  
  - odsetek do zapłaty z następnym okresie 1 11 8  
  - amortyzacji odroczonej 12 4    
  - niezapłaconych składek ZUS 26      
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  3. Zmniejszenia 12 32 13  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 12 32 13  
  - ujemnych różnic kursowych 4 5 3  
  - wypłaty wynagrodzeń z umów cywilnych 2 11 1  
  - zmniejszenia odpisów aktualizujących należności   3    
  - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne 1      
  - zapłaty odsetek stanowiących koszt poprzedniego okresu 2 12 9  
  - amortyzacji odroczonej 3 1    
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 100 59 42  
  a) odniesionych na wynik finansowy 100 59 42  
  odniesionych na kapitał własny        
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 14 23 74  
  - koszty sprzętu rezerwowego 13 23 55  
  - opłaty partnerskie i certyfikacyjne     19  
  - prenumeraty 1      
  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:        
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 14 23 74  
     

ZAPASY


  ZAPASY w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) materiały 734 675 747  
  b) półprodukty i produkty w toku 118 25 123  
  c) produkty gotowe 1 1 2  
  d) towary 4 072 1 700 1 993  
  zaliczki na dostawy        
  Zapasy, razem 4 925 2 401 2 865  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  od jednostek powiązanych        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  inne        
  dochodzone na drodze sądowej        
  a) należności od pozostałych jednostek 34 054 11 494 17 039  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33 552 11 023 16 701  
  - do 12 miesięcy 33 545 11 016 16 700  
  - powyżej 12 miesięcy 7 7 1  
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 387 398 276  
  - inne 115 73 62  
  dochodzone na drodze sądowej        
  Należności krótkoterminowe netto, razem 34 054 11 494 17 039  
  b) odpisy aktualizujące wartość należności 115 121 71  
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 34 169 11 615 17 110  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym:        
  - od jednostek zależnych        
  - od jednostek współzależnych        
  - od jednostek stowarzyszonych        
  - od znaczącego inwestora        
  - od jednostki dominującej        
  b) inne, w tym:        
  - od jednostek zależnych        
  - od jednostek współzależnych        
  - od jednostek stowarzyszonych        
  - od znaczącego inwestora        
  - od jednostki dominującej        
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:        
  - od jednostek zależnych        
  - od jednostek współzależnych        
  - od jednostek stowarzyszonych        
  - od znaczącego inwestora        
  - od jednostki dominującej        
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem        
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych        
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem        
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  Stan na początek okresu 121 71 71  
  a) zwiększenia (z tytułu)   69 2  
  - upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku   69 2  
  b) zmniejszenia (z tytułu) 6 19 2  
  - zapłaty przez dłużnika 6 16 2  
  - redukcja zadłużenia z postępowaniu układowym   3    
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 115 121 71  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) w walucie polskiej w tys. 29 172 11 604 17 056  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 4 997 11 54  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 1 235 1 7  
  po przeliczeniu na tys. zł     4 990 4 30  
  b1. jednostka / waluta w tys. USD 2 2 6  
  po przeliczeniu na tys. zł     7 7 24  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 34 169 11 615 17 110  
     

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) -
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) do 1 miesiąca 27 056 9 944 6 096  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 281 410 8 631  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   3    
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   1    
  e) powyżej 1 roku 7 7 1  
  f) należności przeterminowane 323 779 2 044  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 33 667 11 144 16 772  
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 115 121 71  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 33 552 11 023 16 701  
     
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE


 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
w tys.  
  półrocze/2005 2004 półrocze / 2004  
  a) do 1 miesiąca 148 103 110  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 545 1 848  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 58 10 15  
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   62 2  
  e) powyżej 1 roku 115 59 69  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 323 779 2 044  
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 115 121 71  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 208 658 1 973  
     

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"  
       
 

Na dzień bilansowy nie wystepują należności sporne. Należności
przeterminowane występują wyłącznie w pozycji "należności z tytułu
dostaw i usług". Do należności wykazanych w wierszach d i e dokonano
odpisów aktualizujących. 
  Plik Opis  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  w jednostkach zależnych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostkach współzależnych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostkach stowarzyszonych        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w znaczącym inwestorze        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  w jednostce dominującej        
  udziały lub akcje        
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)        
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  a) w pozostałych jednostkach 3 417 3 567 3 447  
  - udziały lub akcje 189 148 122  
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach        
  dłużne papiery wartościowe        
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 3 228 3 419 3 325  
  - obligacje 3 228 3 419 3 325  
  udzielone pożyczki        
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)        
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 054 13 659 10 787  
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 054 13 659 10 787  
  inne środki pieniężne        
  inne aktywa pieniężne        
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 471 17 226 14 234  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) w walucie polskiej w tys. 3 417 3 567 3 447  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  po przeliczeniu na tys. zł            
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 3 417 3 567 3 447  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 3 417 3 567 3 447  
  a. akcje (wartość bilansowa): 189 148 122  
  wartość godziwa        
  - wartość rynkowa 189 148 122  
  - wartość według cen nabycia 103 103 104  
  b. obligacje (wartość bilansowa): 3 228 3 419 3 325  
  wartość godziwa        
  - wartość rynkowa 3 228 3 419 3 325  
  - wartość według cen nabycia 3 146 3 312 3 229  
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)        
  akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)        
  akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)        
  udziały i akcje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  obligacje (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):        
  wartość godziwa        
  wartość rynkowa        
  wartość według cen nabycia        
  Wartość według cen nabycia, razem 3 249 3 415 3 333  
  Wartość na początek okresu, razem 3 567 3 373 3 373  
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 168 152 80  
  Wartość bilansowa, razem 3 417 3 567 3 347  
     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze /   półrocze /  
  a) w walucie polskiej w tys.        
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.        
     

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) w walucie polskiej w tys. 1 045 13 185 9 333  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 9 474 1 454  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 2 35 381  
  po przeliczeniu na tys. zł     7 143 1 426  
  - w tys. USD 1 111 6  
  po przeliczeniu na tys. zł     2 331 28  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 1 054 13 659 10 787  
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem        
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) w walucie polskiej w tys.        
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  b1. jednostka / waluta            
  po przeliczeniu na tys. zł            
  -            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.        
     

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 248 241 430  
  - ubezpieczenia 71 60 102  
  - zakupiona energia elektryczna 15 14 12  
  - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 87 76 139  
  - opłaty za rzecz GPW 8   8  
  - koszty sprzętu rezerwowego 43 79 113  
  - prenumeraty 4 5 2  
  - zakup bonów szkoleniowych     2  
  - zakup usług audytorskich   4    
  - abonament radiowy 1   1  
  - łącza i dostęp do internetu 4 2 5  
  - zakupione usługi reklamowe 15 1 46  
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 90      
  - usługi fakturowane w przyszłym okresie 90      
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 338 241 430  
     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
 
     
  Plik Opis  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  
  w tys.  
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)  
  Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów   102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii B zwykłe imienne -   849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii C zwykłe na okaziciela -   450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 9.04.1998  
  Akcje serii D zwykłe imienne -   889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 1.01.1999  
  Akcje serii E zwykłe na okaziciela -   710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 1.01.2000  
  Liczba akcji, razem 3 000 092    
  Kapitał zakładowy, razem 3 000    
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00    
     
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE  
  w tys.  
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie  
     

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa  
     

KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 19 880  
  b) utworzony ustawowo 1 000 1 000 1 000  
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 16 954 16 080 16 080  
  z dopłat akcjonariuszy / wspólników        
  d) inny (wg rodzaju) 60 60 60  
  - z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60 60 60  
  Kapitał zapasowy, razem 37 894 37 020 37 020  
     

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych        
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym        
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających        
  c) z tytułu podatku odroczonego        
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych        
  e) inny (wg rodzaju)        
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem        
     

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


 
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem        
     

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


 
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem        
     

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


 
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 42 24 24  
  a) odniesionej na wynik finansowy 42 24 24  
  - z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji 20 5 5  
  - z tytułu dodatnich różnic kursowych 13 18 18  
  - z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie 9 1 1  
  odniesionej na kapitał własny        
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
  2. Zwiększenia 27 64 24  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 27 64 24  
  - niezrealizowanych odsetek od obligacji 18 35 14  
  - aktualizacji wartości akcji w obrocie 8 8 3  
  - niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 1 21 7  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  3. Zmniejszenia 37 46 20  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 37 46 20  
  - zrealizowania odsetek od obligacji 23 20    
  - aktualizacji wartości akcji w obrocie 1 1 1  
  - zrealizowania dodatnich różnic kursowych 13 25 19  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)        
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 32 42 28  
  a) odniesionej na wynik finansowy 32 42 28  
  odniesionej na kapitał własny        
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy        
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) stan na początek okresu 195 169 169  
  b) zwiększenia (z tytułu)   26 10  
  - wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń     10  
  - wzrostu średniego wieku pracowników   26    
  wykorzystanie (z tytułu)        
  c) rozwiązanie (z tytułu) 5      
  - spadku wynagrodzeń 5      
  d) stan na koniec okresu 190 195 179  
     

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) wykorzystanie (z tytułu)        
  d) rozwiązanie (z tytułu)        
  e) stan na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) wykorzystanie (z tytułu)        
  d) rozwiązanie (z tytułu)        
  e) stan na koniec okresu        
     

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) stan na początek okresu        
  b) zwiększenia (z tytułu)        
  c) wykorzystanie (z tytułu)        
  d) rozwiązanie (z tytułu)        
  e) stan na koniec okresu        
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  wobec jednostek zależnych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek współzależnych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek stowarzyszonych        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec znaczącego inwestora        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostki dominującej        
  kredyty i pożyczki        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  a) wobec pozostałych jednostek     200  
  - kredyty i pożyczki     200  
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  umowy leasingu finansowego        
  inne (wg rodzaju)        
  Zobowiązania długoterminowe, razem     200  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) powyżej 1 roku do 3 lat     200  
  powyżej 3 do 5 lat        
  powyżej 5 lat        
  Zobowiązania długoterminowe, razem     200  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) w walucie polskiej w tys.     200  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.        
  po przeliczeniu na tys. zł            
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.     200  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
     
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne  
     
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  wobec jednostek zależnych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek współzależnych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostek stowarzyszonych        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec znaczącego inwestora        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  wobec jednostki dominującej        
  kredyty i pożyczki, w tym:        
  długoterminowe w okresie spłaty        
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  z tytułu dywidend        
  inne zobowiązania finansowe, w tym:        
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        
  do 12 miesięcy        
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  inne (wg rodzaju)        
  a) wobec pozostałych jednostek 26 531 12 511 17 249  
  - kredyty i pożyczki, w tym:   200 1 156  
  - długoterminowe w okresie spłaty   200 1 156  
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
  - z tytułu dywidend     1 500  
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:     253  
  - z tytułu umowy leasingu     253  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24 443 10 307 13 050  
  - do 12 miesięcy 24 443 10 307 13 050  
  powyżej 12 miesięcy        
  zaliczki otrzymane na dostawy        
  zobowiązania wekslowe        
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 058 1 785 1 256  
  - z tytułu wynagrodzeń 12 203 16  
  - inne (wg tytułów) 18 16 18  
  - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 14 9 11  
  - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie 4 4 7  
  - z tytułu naliczonych odsetek bankowych   2    
  - z tytułu zajęcia wynagrodzeń przez komornika   1    
  b) fundusze specjalne (wg tytułów) 49 59 71  
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 59 71  
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 26 580 12 570 17 320  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) w walucie polskiej w tys. 25 567 10 805 15 938  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 013 1 765 1 382  
  b1. jednostka / waluta w tys. USD 145 444 354  
  po przeliczeniu na tys. zł     485 1 328 1 328  
  b1. jednostka / waluta w tys. EUR 131 107 12  
  po przeliczeniu na tys. zł     528 437 54  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.        
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 26 580 12 570 17 320  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
     
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne  
     
  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)        

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  Stan na początek okresu        
  a) zwiększenia (z tytułu)        
  b) zmniejszenia (z tytułu)        
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu        
     

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004  
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   46    
  długoterminowe (wg tytułów)        
  - krótkoterminowe (wg tytułów)   46    
  - sprzedaż przyszłych dostaw   46    
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów     286  
  długoterminowe (wg tytułów)        
  - krótkoterminowe (wg tytułów)     286  
  - faktury wystawione na niezrealizowane dostawy i usługi, które będa realizowane w przyszłych okresach     286  
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   46 286  
     

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję  
 

Wartość księgową obliczono dzieląc warość księgową przez liczbę akcji.
Rowodnionej wartości księgowej nie ustalono, gdyż spółka nie przewiduje
zmian w liczbie akcji. 
  Plik Opis  
  wartość księgowa .doc wartość księgowa .doc    

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


 
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:        
  - od jednostek zależnych        
  - od jednostek współzależnych        
  - od jednostek stowarzyszonych        
  - od znaczącego inwestora        
  - od jednostki dominującej        
  b) pozostałe (z tytułu)        
  - w tym: od jednostek zależnych        
  - w tym: od jednostek współzależnych        
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych        
  - w tym: od znaczącego inwestora        
  - w tym: od jednostki dominującej        
  - w tym: od jednostek zależnych        
  - w tym: od jednostek współzależnych        
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych        
  - w tym: od znaczącego inwestora        
  - w tym: od jednostki dominującej        
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem        
     

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


 
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.  
  półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002  
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:        
  - na rzecz jednostek zależnych        
  - na rzecz jednostek współzależnych        
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  - na rzecz znaczącego inwestora        
  - na rzecz jednostki dominującej        
  b) pozostałe (z tytułu)        
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych        
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych        
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora        
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej        
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych        
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych        
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych        
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora        
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej        
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem        
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  - usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 1 986 1 012  
  - budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego 942 1 132  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego 26 41  
  - usługi transportu lądowego pozostałe 7    
  - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 94 321  
  - w tym: od jednostek powiązanych   12  
  - usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego 177 252  
  - usługi w zakresie oprogramowania 1 194 1 518  
  - usługi przetwarzania danych 209 226  
  - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego 245    
  - usługi koserwacji i napraw sprzętu komputerowego 3 517 5 205  
  - pozostałe usługi związane z informatyką 27 94  
  - usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych   150  
  - usługi magazynowania towarów 78 95  
  - części i akcesoria do sprzętu komputerowego 8 7  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych towarów 79    
  - organizaowanie kongresów 39    
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 8 628 10 053  
  - w tym: od jednostek powiązanych   12  
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) kraj 8 628 10 053  
  - w tym: od jednostek powiązanych   12  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 8 628 10 053  
  - w tym: od jednostek powiązanych   12  
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  - sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 38 296 16 649  
  - pozostała sprzedaż hurtowa 4 359 5 232  
  - sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 40 128  
  - sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 58 19  
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 42 753 22 119  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) kraj 42 753 22 119  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 42 753 22 119  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) amortyzacja 1 354 1 459  
  b) zużycie materiałów i energii 881 907  
  c) usługi obce 3 187 2 806  
  d) podatki i opłaty 142 163  
  e) wynagrodzenia 5 172 4 945  
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 029 988  
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 421 395  
  - podróże służbowe 191 160  
  - reklama i koszty reprezentacyjne 153 120  
  - ubezpieczenia majątokowe 77 115  
  Koszty według rodzaju, razem 12 186 11 663  
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 91 -350  
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 9 16  
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 2 494 1 668  
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 2 670 2 381  
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 922 7 948  
     

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 5    
  - rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne 5    
  b) pozostałe, w tym: 56 66  
  - wynagrodzenia płatnika podatków 3 2  
  - odszkodowania za szkody komunikacyjne 40 41  
  - odszkodowanie za zalanie majątku spółki 7    
  - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 6 2  
  - "bonus" za terminową zapłątę kontrahentowi zagranicznemu   21  
  Inne przychody operacyjne, razem 61 66  
     

INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) utworzone rezerwy (z tytułu)   10  
  - na odparwy emerytalne   10  
  b) pozostałe, w tym: 414 80  
  - likwidacja środków trwałych   26  
  - amortyzacja firmy 337    
  - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 25 24  
  - szkody w majątku w wyniku zalania 7    
  - odszkodowania i kary umowne 43 30  
  - koszty sądowe i egzekucyjne 2    
  Inne koszty operacyjne, razem 414 90  
     
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  a) od jednostek powiązanych, w tym:      
  - od jednostek zależnych      
  - od jednostek współzależnych      
  - od jednostek stowarzyszonych      
  - od znaczącego inwestora      
  - od jednostki dominującej      
  b) od pozostałych jednostek      
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem      
     

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  z tytułu udzielonych pożyczek      
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  od pozostałych jednostek      
  a) pozostałe odsetki 171 217  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  - od pozostałych jednostek 171 217  
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 171 217  
     

INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) dodatnie różnice kursowe 7 151  
  - zrealizowane 3 115  
  - niezrealizowane 4 36  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  pozostałe, w tym:      
  Inne przychody finansowe, razem 7 151  
 

Różnice kursowe w nocie 22b i 23b w rachunku zysków i strat wykazane są
saldem, jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi. 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) od kredytów i pożyczek 7 68  
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  dla innych jednostek      
  b) pozostałe odsetki 7 68  
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  dla innych jednostek      
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 7 68  
     

INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 89 160  
  - zrealizowane 24 153  
  - niezrealizowane 65 7  
  utworzone rezerwy (z tytułu)      
  b) pozostałe, w tym: 12 54  
  - koszty zarządzania papierami wartościowymi 12 9  
  - opłaty z tytułu leasingu operacyjnego   45  
  Inne koszty finansowe, razem 101 214  
 

Różnice kursowe w nocie 22b i 23b w rachunku zysków i strat wykazane są
saldem, jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi. 

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki  
     
  Plik Opis  

ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  a) losowe      
  b) pozostałe (wg tytułów)      
  Zyski nadzwyczajne, razem      
     

STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  a) losowe      
  b) pozostałe (wg tytułów)      
  Straty nadzwyczajne, razem      
     

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  1. Zysk (strata) brutto -689 -234  
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 655 114  
  - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 390 111  
  - przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 265 3  
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym      
  Podatek dochodowy według stawki ... %      
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku      
  Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:      
  wykazany w rachunku zysków i strat      
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny      
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT


 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys.  
  półrocze / 2005 półrocze / 2004  
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -50 -2  
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy      
  inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      
  Podatek dochodowy odroczony, razem -50 -2  
     

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  - ujętego w kapitale własnym      
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy      
     
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia  

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


 
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  - działalności zaniechanej      
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych      
     

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


 
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem      
     

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


 
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.  
  półrocze / 2003 półrocze / 2002  
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto      
     
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych  

PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe  
     
  Plik Opis  

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu  
     
  Plik Opis  

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
 
     
  Plik Opis  
  Nota do rachunku przepływów pieniężnych.xls Nota do rachunku przepływów pieniężnych.xls    
 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
w tys.  
  półrocze/ 2005 półrocze/ 2004  
  I. Zysk (strata) netto -639 -232  
  II. Korekty razem -9 523 448  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 1 691 1 459  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 113  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -137 -64  
  4. Zmiana stanu rezerw -15 14  
  5. Zmiana stanu zapasów -2 524 522  
  6. Zmiana stanu należności -22 560 -7 605  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 210 5 689  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -176 320  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -10 162 216  
     

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
 
  1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów,
które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
 
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:
- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:
- zyski lub straty z okresowej wyceny,
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,
- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:
- zmian w przepływach pieniężnych,
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
 
  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu,
to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
 
  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych
w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w
związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
 
  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą
stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami
zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz
długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na
zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
 
  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać
informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego
zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody
lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami
finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty
planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
 
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez
emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania
w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska naturalnego
 
  7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
 
  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
 
  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów
i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu
oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody
jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana
średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych
danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
 
  18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie,
że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość
nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według
wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku
roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
 
  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym
i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
 
     
  Plik Opis  
 
Dodotkowe noty objaśniające do SAP2005_tlx.doc Dodotkowe noty objaśniające do SAP2005_tlx.doc
   

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2005-09-30 Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
   
     

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2005-09-30 Halian Zuber Głoiwny Księgowy
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln