ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-11-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umów znaczących z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2005 r. Spółka zawarła 3 umowy z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, reprezentowany przez działającą w jego imieniu Fundację Fundusz Współpracy, Jednostkę Finansująco - Kontraktującą z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umów jest dostawa rozwiązań informatycznych. Umowy realizowane są w ramach programu pomocy Unii Europejskiej dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna wartość netto umowy, wyrażona w euro, stanowi równowartość kwoty 6,4 mln złotych polskich. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% wartości każdej z umów. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość określonych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln