ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-12-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umów z NTT System sp. z o.o. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła umowy z NTT System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość netto zawartych umów wynosi 4,4 mln PLN.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 14 listopada 2005 roku, której przedmiotem jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wartość netto wskazanej umowy wynosi 1,4 mln zł. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln