ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-01-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu (wraz z symbolem).

Raporty bieżące opublikowane w 2006 roku:

 • 1/2006 - 2006-01-11 - Aneks do umowy o udzielenie limitu na gwarancje bankowe;
 • 2/2006 - 2006-01-11 - Terminy przekazywania raportów okresowych;
 • 3/2006 - 2006-03-23 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki;
 • 4/2006 - 2006-03-23 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku;
 • 5/2006 - 2006-04-20 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2006 r.;
 • 6/2006 - 2006-04-24 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 7/2006 - 2006-04-24 - Zawarcie umowy znaczącej z Getin Bank S.A.;
 • 8/2006 - 2006-04-27 - Oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego;
 • 9/2006 - 2006-05-04 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 12 maja 2006 r.;
 • 10/2006 - 2006-05-12 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 12 maja 2006 r.;
 • 11/2006 - 2006-05-12 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 12/2006 - 2006-06-27 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finsowych;
 • 13/2006 - 2006-07-20 - Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • 14/2006 - 2006-10-09 - Zawarcie umów z Immobilia sp. z o.o. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej;
 • 15/2006 - 2006-12-08 - Zmiana umowy znaczącej;

Raporty okresowe opublikowane w 2005 roku:

 • 2006-02-14 - raport kwartalny za IV kwartał 2005 r. (SA-Q4 2005);
 • 2006-04-27 - raport roczny za 2005 r. (SA-R 2005):
 • 2006-05-05 - raport kwartalny za I kwartał 2006 r. (SA-Q1 2006);
 • 2006-08-04 - raport kwartalny za II kwartał 2006 r. (SA-Q2 2006);
 • 2006-10-02 - raport półroczny za I półrocze 2006 r. (SA-P 2006);
 • 2006-11-06 - raport kwartalny za III kwartał 2006 r. (SA-Q3 2006);

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy"), a oryginały tych dokumentów w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln