ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-02-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Powołanie Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 lutego 2007 roku powołała Pana Rafała Szałka na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu Talex S.A. to jeden z elementów wprowadzania w życie programu rozwoju Spółki mającego na celu podniesienie wartości Spółki, wzrost jej udziału w rynku IT oraz lepsze wykorzystanie posiadanego przez Spółkę potencjału. Pan Rafał Szałek, który od maja 2006 roku pełni w Spółce funkcję Dyrektora Handlowego, odpowiedzialny będzie za koordynację działań związanych z rozwojem obszarów sprzedaży oraz ze współpracą z partnerami handlowymi.

Pan Rafał Szałek ma 40 lat, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Po ukończeniu studiów na Politechnice Poznańskiej, od grudnia 1992 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w Talex Software Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i sprzedażą oprogramowania. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od maja 1998 roku był zatrudniony w Talex S.A. kolejno na stanowisku: Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi a od maja 2006 roku Dyrektora Handlowego. Działalność Pana Rafała Szałka na powyższych stanowiskach zaowocowała pozyskaniem przez Spółkę wielu nowych klientów oraz uplasowaniem produktów Spółki na nowych rynkach zbytu.

Rozszerzenie składu osobowego Zarządu spółki o osobę posiadającą olbrzymie doświadczenie handlowe i znającą doskonale aktualne trendy rynku znacznie rozszerzy możliwości działania Zarządu. Przekonani jesteśmy, że zmiana ta pozwoli również dostosować strategię działania spółki do aktualnych wymagań klientów i wniesie dodatkowe wartości do świadczonych przez spółkę usług.

Pan Rafał Szałek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Szałek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln