ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 4 kwartał roku obrotowego   2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31    
              data przekazania: 2007-03-09        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 614 112 703 20 931 28 013  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242 1 413 62 351  
  III. Zysk (strata) brutto 596 1 629 153 405  
  IV. Zysk (strata) netto 282 1 165 72 290  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 770 -2 231 2 505 -554  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 341 -4 373 -344 -1 087  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -360 -751 -92 -187  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 069 -7 355 2 069 -1 828  
  IX. Aktywa, razem 55 130 55 029 14 390 14 257  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 150 12 970 3 432 3 360  
  Zobowiązania długoterminowe          
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 889 12 732 3 364 3 299  
  XII. Kapitał własny 41 980 42 059 10 957 10 897  
  XIII. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 783 777  
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,39 0,02 0,10  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,99 14,02 3,65 3,63  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust 6 i 8 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 6 i 8 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 23 842 24 280 24 641 23 710  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 701 1 872 2 395 2 545  
  - wartość firmy 1 684 1 852 2 357 2 525  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 880 22 152 21 958 20 886  
  3. Należności długoterminowe 153 159 155 157  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 153 159 155 155  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108 97 133 122  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 82 99 101  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31 15 34 21  
  II. Aktywa obrotowe 31 288 26 187 30 388 28 641  
  1. Zapasy 1 278 2 049 3 471 7 248  
  2. Należności krótkoterminowe 12 320 13 576 16 559 13 047  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 12 320 13 576 16 559 13 047  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 17 532 9 330 9 690 8 168  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 532 9 330 9 690 8 168  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 159 3 121 3 386 3 371  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 373 6 209 6 304 4 797  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 1 232 668 178  
  A k t y w a r a z e m 55 130 50 467 55 029 52 351  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 41 980 40 357 42 059 40 964  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 698 38 698 37 894 37 894  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto 282 -1 341 1 165 70  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 150 10 110 12 970 11 387  
  1. Rezerwy na zobowiązania 238 217 230 223  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 3 27 33  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 206 214 203 190  
  a) długoterminowa 206 214 203 190  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy 26        
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 26        
  Zobowiązania długoterminowe          
  Wobec jednostek powiązanych          
  Wobec pozostałych jednostek          
  2. Zobowiązania krótkoterminowe 12 889 9 893 12 732 11 161  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 12 858 9 860 12 691 11 116  
  2.2. Fundusze specjalne 31 33 41 45  
  3. Rozliczenia międzyokresowe 23   8 3  
  Ujemna wartość firmy          
  3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 23   8 3  
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 23   8 3  
  P a s y w a r a z e m 55 130 50 467 55 029 52 351  
  Wartość księgowa 41 980 40 357 42 059 40 964  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,99 13,45 14,02 13,65  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 2 270 2 855 3 888    
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 270 2 855 3 888    
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 270 2 855 3 888    
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 2 270 2 855 3 888    
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 175 81 614 34 901 112 703  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 561 20 429 7 260 21 471  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 614 61 185 27 641 91 232  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 151 71 606 31 093 101 078  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 966 14 401 4 912 15 863  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 185 57 205 26 181 85 215  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 024 10 008 3 808 11 625  
  IV. Koszty sprzedaży 694 4 055 1 074 4 499  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 148 4 881 1 166 4 993  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 182 1 072 1 568 2 133  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 41 132 64 159  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 68 18 18  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 16 64 46 141  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 390 962 220 879  
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     -4    
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   2 1 35  
  3. Inne koszty operacyjne 390 960 223 844  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 833 242 1 412 1 413  
  X. Przychody finansowe 84 506 46 515  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     3 6  
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 87 388 43 385  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji   101   124  
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  4. Inne -3 17      
  XI. Koszty finansowe -28 152 58 299  
  1. Odsetki w tym: 5 8 1 8  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji -38 124 -14 15  
  3. Inne 5 20 71 276  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 945 596 1 400 1 629  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto 1 945 596 1 400 1 629  
  XIV. Podatek dochodowy 322 314 305 464  
  a) część bieżąca 314 314 308 519  
  b) część odroczona 8   -3 -55  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto 1 623 282 1 095 1 165  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   282   1 165  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092   3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,09   0,39  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 357 42 058 40 964 41 284  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 357 42 058 40 964 41 284  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 698 37 893 37 894 37 020  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego   805   874  
  a) zwiększenia (z tytułu)   805   874  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   805   874  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 698 38 698 37 894 37 894  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   1 165   1 264  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   1 165   1 264  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   1 165   1 264  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  -       874  
  a) zmniejszenia (z tytułu)   1 165   1 264  
  - odpis na kapitał zapasowy   805   874  
  - dywidenda   360   390  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto 1 623 282 1 095 1 165  
  a) zysk netto 1 623 282 1 095 1 165  
  strata netto          
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 980 41 980 42 059 42 059  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 980 41 980 41 699 41 699  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 1 623 282 1 095 1 165  
  II. Korekty razem 6 692 9 488 2 060 -3 396  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 624 2 501 749 3 183  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 -145 -6 -161  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -61 -17 -31 -122  
  4. Zmiana stanu rezerw 21 8 8 -7  
  5. Zmiana stanu zapasów 771 2 193 3 777 -1 070  
  6. Zmiana stanu należności 1 258 4 241 -3 512 -5 065  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 997 157 1 571 362  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 087 550 -496 -516  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 315 9 770 3 155 -2 231  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 39 432 28 2 105  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34 83 22 37  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 5 349 6 2 032  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 5 349 6 2 032  
  - zbycie aktywów finansowych   204   1 865  
  - dywidendy i udziały w zyskach     3 6  
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 5 145 3 161  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  3. Inne wpływy inwestycyjne       36  
  II. Wydatki 195 1 773 1 678 6 478  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190 1 753 1 671 4 878  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym:       1 575  
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach       1 575  
  - nabycie aktywów finansowych       1 575  
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 5 20 7 25  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -156 -1 341 -1 650 -4 373  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki -5 360 2 751  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   360   390  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  2. Spłaty kredytów i pożyczek       200  
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -5   1 155  
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego          
  4. Odsetki     1 6  
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 -360 2 -751  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 164 8 069 1 507 -7 355  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 164 8 069 1 507 -7 355  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 6 209 6 304 4 797 13 659  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 373 14 373 6 304 6 304  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 303 303 189 189  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf
   

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln