ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-03-15

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 7 marca 2007 r., zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu uruchomienia sieci placówek partnerskich dla Banku. Zakres usług obejmuje dostawy sprzętu i oprogramowania oraz

usługi wdrożeniowe wraz z opieką serwisową przez okres trzech lat. W zakresie świadczenia usług serwisowych możliwe jest przedłużenie obowiązywania umowy na kolejne lata. Łączna wartość umowy wynosi netto 4,1 mln złotych polskich. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby placówek banku objętych projektem. Wysokość kar umownych jest ograniczona do 100% wartości wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln