ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 1 kwartał roku obrotowego   2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31    
              data przekazania: 2007-05-07        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 515 14 704 2 436 3 824  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -944 -1 604 -242 -417  
  III. Zysk (strata) brutto -806 -1 593 -206 -414  
  IV. Zysk (strata) netto -786 -1 574 -201 -409  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 277 -2 059 -839 -535  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 273 -347 70 -90  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -3 0 -1  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 004 -2 409 -769 -626  
  IX. Aktywa, razem 45 382 47 979 11 728 12 191  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 188 7 495 1 082 1 904  
  Zobowiązania długoterminowe          
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 977 7 280 1 028 1 850  
  XII. Kapitał własny 41 194 40 484 10 646 10 286  
  XIII. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 775 762  
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,36 0,09 0,09  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,73 13,49 3,55 3,43  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2007.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2007.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 23 303   23 842 24 580  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 531   1 701 2 220  
  - wartość firmy 1 515   1 684 2 189  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 495   21 880 22 082  
  3. Należności długoterminowe 155   153 157  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 155   153 157  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122   108 121  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96   77 95  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26   31 26  
  II. Aktywa obrotowe 22 079   31 288 23 399  
  1. Zapasy 1 753   1 278 3 036  
  2. Należności krótkoterminowe 5 812   12 320 12 936  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 5 812   12 320 12 936  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 14 336   17 532 7 056  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 336   17 532 7 056  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 2 967   3 159 3 161  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 369   14 373 3 895  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 178   158 371  
  A k t y w a r a z e m 45 382   55 130 47 979  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 41 194   41 980 40 484  
  1. Kapitał zakładowy 3 000   3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 698   38 698 37 893  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 282     1 165  
  4. Zysk (strata) netto -786   282 -1 574  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 188   13 150 7 495  
  1. Rezerwy na zobowiązania 211   238 207  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5   6 4  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 206   206 203  
  a) długoterminowa 206   206 203  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy     26    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     26    
  Zobowiązania długoterminowe          
  Wobec jednostek powiązanych          
  Wobec pozostałych jednostek          
  2. Zobowiązania krótkoterminowe 3 977   12 889 7 280  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 948   12 858 7 243  
  2.2. Fundusze specjalne 29   31 37  
  3. Rozliczenia międzyokresowe     23 8  
  Ujemna wartość firmy          
  3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe     23 8  
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     23 8  
  P a s y w a r a z e m 45 382   55 130 47 979  
  Wartość księgowa 41 194   41 980 40 484  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092   3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,73   13,99 13,49  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 1 971   2 270 4 169  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 971   2 270 4 169  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 971   2 270 4 169  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 1 971   2 270 4 169  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 515   14 704    
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 295   3 833    
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 220   10 871    
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 122   13 267    
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 186   3 389    
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 936   9 878    
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 393   1 437    
  IV. Koszty sprzedaży 887   1 533    
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 352   1 344    
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -846   -1 440    
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 106   35    
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 78   17    
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 28   18    
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 204   199    
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14        
  2. Inne koszty operacyjne 190   199    
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -944   -1 604    
  X. Przychody finansowe 158   192    
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          
  od jednostek powiązanych          
  1. Odsetki, w tym: 157   91    
  od jednostek powiązanych          
  2. Zysk ze zbycia inwestycji 1   101    
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  Inne          
  XI. Koszty finansowe 20   181    
  1. Odsetki w tym:     2    
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 3   123    
  3. Inne 17   56    
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej     -1 593    
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto -806   -1 593    
  XIV. Podatek dochodowy -20   -19    
  część bieżąca          
  a) część odroczona -20   -19    
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto -786   -1 574    
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 070   1 067    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36   0,36    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 980   42 058 42 059  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 980   42 058 42 059  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000   3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000   3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 698   37 893 37 893  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego     805    
  a) zwiększenia (z tytułu)     805    
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     805    
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 698   38 698 37 893  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 282   1 165 1 165  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 282   1 165 1 165  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 282   1 165 1 165  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)     1 165    
  - odpis na kapitał zapasowy     805    
  - dywidenda     360    
  3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 282     1 165  
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 282     1 165  
  4. Wynik netto -786   282 -1 574  
  a) zysk netto     282    
  b) strata netto 786     1 574  
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 194   41 980 40 484  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 194   41 980 40 124  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto -786   -1 574    
  II. Korekty razem -2 491   -485    
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 583   650    
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -39   -37    
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -70   10    
  4. Zmiana stanu rezerw -27   -23    
  5. Zmiana stanu zapasów -475   435    
  6. Zmiana stanu należności 6 507   3 623    
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 913   -5 452    
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57   309    
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 277   -2 059    
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 365   258    
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 136   17    
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 229   241    
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 229   241    
  - zbycie aktywów finansowych 190   204    
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 39   37    
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 92   605    
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 87   599    
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  Na aktywa finansowe, w tym:          
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  w pozostałych jednostkach          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  2. Inne wydatki inwestycyjne 5   6    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 273   -347    
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki     3    
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli          
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     3    
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego          
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)     -3    
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 004   -2 409    
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 004   -2 409    
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 14 373   6 304    
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 369   3 895    
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 525   217    
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp.SA-Q 1 2007.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp.SA-Q 1 2007.pdf
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln