ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-08-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 sierpnia 2007 roku, działając na podstawie odnośnych zapisów Statutu Spółki, dokooptowała Pana Marka Nawrockiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Decyzja o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej jest bezpośrednio związana z wygaśnięciem mandatu Pana Zbyszko Czerpińskiego, w związku jego nagłą śmiercią. Dokonany wybór zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r.

Pan Marek Nawrocki ma 52 lata, jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale tym uzyskał w roku 1984 tytuł doktora, a następnie w 1991 roku tytuł doktora habilitowanego.

Pan Marek Nawrocki w latach 1978-80 pracował w Polskiej Akademii Nauk, a od roku 1980 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie Pan Marek Nawrocki jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 roku pełnił funkcję prodziekana, a od 2005 roku pełni funkcję dziekana tego wydziału.

Pan Marek Nawrocki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Nawrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln