ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 2 kwartał roku obrotowego   2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30    
              data przekazania: 2007-08-06        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 893 34 429 14 783 8 827  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 598 -1 739 155 -446  
  III. Zysk (strata) brutto 892 -1 586 232 -407  
  IV. Zysk (strata) netto 645 -1 600 168 -410  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 443 2 346 -1 154 602  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 225 -1 081 58 -277  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -109 -7 -28 -2  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 327 1 258 -1 124 323  
  IX. Aktywa, razem 94 539 50 300 25 105 12 440  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 914 10 202 13 786 2 523  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 766   203    
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 925 9 953 13 523 2 462  
  XIII. Kapitał własny 42 625 40 098 11 319 9 917  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 797 742  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 -0,53 0,05 -0,14  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,21 13,37 3,77 3,31  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)   0,12   0,03  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 24 001 23 303 24 741 24 580  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 386 1 531 2 046 2 220  
  - wartość firmy 1 347 1 515 2 021 2 189  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 342 21 495 22 428 22 082  
  3. Należności długoterminowe 151 155 162 157  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 151 155 162 157  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122 122 105 121  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84 96 85 95  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38 26 20 26  
  II. Aktywa obrotowe 70 538 22 079 25 559 23 399  
  1. Zapasy 5 657 1 753 1 969 3 036  
  2. Należności krótkoterminowe 51 574 5 812 12 571 12 936  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 51 574 5 812 12 571 12 936  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 13 153 14 336 10 750 7 056  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 153 14 336 10 750 7 056  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 107 2 967 3 188 3 161  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 046 11 369 7 562 3 895  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154 178 269 371  
  A k t y w a r a z e m 94 539 45 382 50 300 47 979  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 42 625 41 194 40 098 40 484  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 980 38 698 38 698 37 893  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych   282   1 165  
  4. Zysk (strata) netto 645 -786 -1 600 -1 574  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 914 4 188 10 202 7 495  
  1. Rezerwy na zobowiązania 223 211 242 207  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 5 28 4  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 208 206 214 203  
  a) długoterminowa 208 206 214 203  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe 766        
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 766        
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 50 925 3 977 9 953 7 280  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 50 899 3 948 9 918 7 243  
  3.2. Fundusze specjalne 26 29 35 37  
  4. Rozliczenia międzyokresowe     7 8  
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe     7 8  
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     7 8  
  P a s y w a r a z e m 94 539 45 382 50 300 47 979  
  Wartość księgowa 42 625 41 194 40 098 40 484  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,21 13,73 13,37 13,49  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 2 160 1 971 3 180 4 169  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 160 1 971 3 180 4 169  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 160 1 971 3 180 4 169  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 2 160 1 971 3 180 4 169  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 378 56 893 19 725 34 429  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 263 8 558 4 946 8 779  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43 115 48 335 14 779 25 650  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 750 50 872 17 469 30 736  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 177 6 363 3 255 6 644  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 573 44 509 14 214 24 092  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 628 6 021 2 256 3 693  
  IV. Koszty sprzedaży 1 775 2 662 1 007 2 540  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 268 2 620 1 242 2 586  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 585 739 7 -1 433  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 137 243 45 80  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 122 200 25 42  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 15 43 20 38  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 180 384 187 386  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   14 2 2  
  2. Inne koszty operacyjne 180 370 185 384  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 542 598 -135 -1 739  
  X. Przychody finansowe 176 334 69 261  
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          
  od jednostek powiązanych          
  1. Odsetki, w tym: 134 291 50 141  
  od jednostek powiązanych          
  2. Zysk ze zbycia inwestycji 2 3   101  
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 18 18      
  4. Inne   22 19 19  
  XI. Koszty finansowe 20 40 -73 108  
  1. Odsetki w tym:     1 3  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji -3   -28 95  
  3. Inne 23 40 -46 10  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 698 892 7 -1 586  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto 1 698 892 7 -1 586  
  XIV. Podatek dochodowy 267 247 33 14  
  a) część bieżąca 245 245      
  b) część odroczona 22 2 33 14  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto 1 431 645 -26 -1 600  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 527   204    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,84   0,07    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 194 41 980 40 484 42 058  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 194 41 980 40 484 42 058  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 698 38 698 37 893 37 893  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 282 282 805 805  
  a) zwiększenia (z tytułu) 282 282 805 805  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 282 282 805 805  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 980 38 980 38 698 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 282 282 1 165 1 165  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 282 282 1 165 1 165  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 282 282 1 165 1 165  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu) 282 282 1 165 1 165  
  - odpis na kapitał zapasowy 282 282 805 805  
  - dywidenda     360 360  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto 1 431 645 -26 -1 600  
  a) zysk netto 1 431 645      
  b) strata netto     26 1 600  
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 625 42 625 40 098 40 098  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 625 42 625 40 098 40 098  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 1 431 645 -26 -1 600  
  II. Korekty razem -2 597 -5 088 4 431 3 946  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 616 1 199 587 1 237  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -27 -66 -4 -41  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -132 -202 -48 -38  
  4. Zmiana stanu rezerw 11 -16 35 12  
  5. Zmiana stanu zapasów -3 904 -4 379 1 067 1 502  
  6. Zmiana stanu należności -45 758 -39 251 365 3 988  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 573 37 660 2 313 -3 139  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 24 -33 116 425  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 166 -4 443 4 405 2 346  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 597 962 36 294  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 197 333 32 49  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 400 629 4 245  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 400 629 4 245  
  - zbycie aktywów finansowych 373 563   204  
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 27 66 4 41  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 645 737 770 1 375  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 144 231 765 1 364  
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 489 489      
  Na aktywa finansowe, w tym:          
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 489 489      
  - nabycie aktywów finansowych 489 489      
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 12 17 5 11  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 225 -734 -1 081  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 109 109 4 7  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli          
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     4 7  
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109 109      
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -109 -109 -4 -7  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 323 -4 327 3 667 1 258  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 323 -4 327 3 667 1 258  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 11 369 14 373 3 895 6 304  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 046 10 046 7 562 7 562  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 437 437 214 214  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln