ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 3 kwartał roku obrotowego   2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30    
              data przekazania: 2007-11-05        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 540 54 439 19 716 13 898  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 229 -1 591 60 -406  
  III. Zysk (strata) brutto 610 -1 349 159 -344  
  IV. Zysk (strata) netto 380 -1 341 99 -342  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 521 1 455 -1 702 371  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -398 -1 185 -104 -302  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -212 -365 -55 -93  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 131 -95 -1 861 -24  
  IX. Aktywa, razem 52 805 50 467 13 979 12 669  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 445 10 110 2 765 2 538  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 748   198    
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 484 9 893 2 511 2 483  
  XIII. Kapitał własny 42 360 40 357 11 214 10 131  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 794 753  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 -0,45 0,03 -0,11  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,12 13,45 3,74 3,38  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)   0,12   0,03  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp SA-Q3 2007_tlx.pdf Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp SA-Q3 2007_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 23 780 24 001 24 280 24 741  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 220 1 386 1 872 2 046  
  - wartość firmy 1 179 1 347 1 852 2 021  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 421 22 342 22 152 22 428  
  3. Należności długoterminowe 34 151 159 162  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 34 151 159 162  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 122 97 105  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 84 82 85  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 38 15 20  
  II. Aktywa obrotowe 29 025 70 538 26 187 25 559  
  1. Zapasy 7 617 5 657 2 049 1 969  
  2. Należności krótkoterminowe 10 701 51 574 13 576 12 571  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 10 701 51 574 13 576 12 571  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 10 539 13 153 9 330 10 750  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 539 13 153 9 330 10 750  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 297 3 107 3 121 3 188  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 242 10 046 6 209 7 562  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168 154 1 232 269  
  A k t y w a r a z e m 52 805 94 539 50 467 50 300  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 42 360 42 625 40 357 40 098  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 980 38 980 38 698 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto 380 645 -1 341 -1 600  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 445 51 914 10 110 10 202  
  1. Rezerwy na zobowiązania 213 223 217 242  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 15 3 28  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 208 208 214 214  
  a) długoterminowa 208 208 214 214  
  krótkoterminowa          
  Pozostałe rezerwy          
  długoterminowe          
  krótkoterminowe          
  2. Zobowiązania długoterminowe 748 766      
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 748 766      
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 484 50 925 9 893 9 953  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 9 459 50 899 9 860 9 918  
  3.2. Fundusze specjalne 25 26 33 35  
  4. Rozliczenia międzyokresowe       7  
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe       7  
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe       7  
  P a s y w a r a z e m 52 805 94 539 50 467 50 300  
  Wartość księgowa 42 360 42 625 40 357 40 098  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,12 14,21 13,45 13,37  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 1 794 2 160 2 855 2 897  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 794 2 160 2 855 2 897  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 794 2 160 2 855 2 897  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 1 794 2 160 2 855 2 897  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 647 75 540 20 010 54 439  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 241 13 799 5 089 13 868  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 406 61 741 14 921 40 571  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 610 67 482 17 719 48 455  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 681 10 044 3 791 10 435  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 929 57 438 13 928 38 020  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 037 8 058 2 291 5 984  
  IV. Koszty sprzedaży 1 035 3 697 821 3 361  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 207 3 827 1 147 3 733  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -205 534 323 -1 110  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 247 11 91  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   200 1 43  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 4 47 10 48  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 168 552 186 572  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   14   2  
  2. Inne koszty operacyjne 168 538 186 570  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -369 229 148 -1 591  
  X. Przychody finansowe 188 522 161 422  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 8 8      
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 221 512 160 301  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji -1 2   101  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji -18        
  5. Inne -22   1 20  
  XI. Koszty finansowe 101 141 72 180  
  1. Odsetki w tym: 1 1   3  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 42 42 67 162  
  3. Inne 58 98 5 15  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -282 610 237 -1 349  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto -282 610 237 -1 349  
  XIV. Podatek dochodowy -17 230 -22 -8  
  a) część bieżąca -13 232      
  b) część odroczona -4 -2 -22 -8  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto -265 380 259 -1 341  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 003   -246    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,67   -0,08    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 625 41 980 40 098 42 058  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 625 41 980 40 098 42 058  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980 38 698 38 698 37 893  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego   282   805  
  a) zwiększenia (z tytułu)   282   805  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   282   805  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 980 38 980 38 698 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   282   1 165  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   282   1 165  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   282   1 165  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)   282   1 165  
  - odpis na kapitał zapasowy   282   805  
  - dywidenda       360  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto -265 380 259 -1 341  
  a) zysk netto   380 259    
  b) strata netto 265     1 341  
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 360 42 360 40 357 40 357  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 360 42 360 40 357 40 357  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto -265 380 259 -1 341  
  II. Korekty razem -1 813 -6 901 -1 150 2 796  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 643 1 842 640 1 877  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -97 -163 -99 -140  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 77 -125 82 44  
  4. Zmiana stanu rezerw -9 -25 -25 -13  
  5. Zmiana stanu zapasów -1 960 -6 339 -80 1 422  
  6. Zmiana stanu należności 40 990 1 739 -1 005 2 983  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -41 459 -3 799 299 -2 840  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 -31 -962 -537  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 078 -6 521 -891 1 455  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 122 1 084 99 393  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   333   49  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 122 751 99 344  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 122 751 99 344  
  - zbycie aktywów finansowych 25 588   204  
  - dywidendy i udziały w zyskach 8 8      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 89 155 99 140  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 745 1 482 203 1 578  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 467 698 199 1 563  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 261 750      
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 261 750      
  - nabycie aktywów finansowych 261 750      
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 17 34 4 15  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -623 -398 -104 -1 185  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 103 212 358 365  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     360 360  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     -2 5  
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 103 212      
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -103 -212 -358 -365  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 804 -7 131 -1 353 -95  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 804 -7 131 -1 353 -95  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 10 046 14 373 7 562 6 304  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 242 7 242 6 209 6 209  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 266 266 305 305  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2007_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2007_tlx.pdf
   

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln