ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu w dniu 21 listopada 2007 roku umowy zawartej pomiędzy konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu, Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja wszystkich elementów internetowych centrów informacji mulitimedialnej (tzw. ICIM) w 841 bibliotekach szkolnych oraz ich przyłączenie do istniejącej sieci wewnętrznej szkoły, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy

Łączna wartość umowy netto wynosi 13,2 mln złotych.

Umowa przewiduje następujące kary umowne: w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki; w przypadku odstąpienia od umowy przez MEN z przyczyn leżących po stronie konsorcjum karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy; w przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z konfiguracją określoną w umowie lub niezgodność między zamawianą i wykonaną instalacją sieciową karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wyposażenia pracowni dostarczonego niezgodnie z umową za każdy dzień zwłoki do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej; w przypadku przekroczenia pięciodniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie lub nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikających z winy konsorcjum karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wyposażenia pracowni dostarczonego niezgodnie z umową za każdy dzień zwłoki do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej; w przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności gwarancyjnych karę umowną w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego i zainstalowanego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy; w przypadku niedotrzymania przez konsorcjum nowego terminu wykonania zadania ustalonego z dyrektorem szkoły w związku z nieprzygotowaniem się szkoły do odbioru pracowni karę umowną w wysokosci 50% wartości brutto niedostarczonego wyposażenia pracowni.

Kary umowne podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln