ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-11-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o zawarciu w dniu 16 listopada 2007 r. umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem umowy jest określenie ramowych zasad dostaw sprzętu IT i oprogramowania dla banku, a także świadczenia przez Spółkę doradztwa technicznego w zakresie technologii IT zakupionych przez bank na mocy umowy. Dostawy w ramach umowy będą realizowane sukcesywnie na podstawie oddzielnych zamówień banku.

Wraz z podpisaniem umowy Spółka uzyskała pierwsze zamówienia na łączną kwotę netto 5,3 mln złotych polskich.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln