ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-01-15

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu (wraz z symbolem).

Raporty bieżące opublikowane w 2007 roku:

 • 1/2007 - 2007-01-16 - Terminy przekazywania raportów okresowych;
 • 2/2007 - 2007-01-24 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku;
 • 3/2007 - 2007-02-08 - Powołanie Członka Zarządu Spółki;
 • 4/2007 - 2007-03-15 - Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A.;
 • 5/2007 - 2007-04-04 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.;
 • 6/2007 - 2007-04-23 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 7/2007 - 2007-04-26 - Oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego;
 • 8/2007 - 2007-04-30 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2007 r.;
 • 9/2007 - 2007-05-07 - Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • 10/2007 - 2007-05-11 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2007 r.;
 • 11/2007 - 2007-05-11 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 12/2007 - 2007-05-15 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu - korekta (uzupełnienie);
 • 13/2007 - 2007-06-15 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki;
 • 14/2007 - 2007-06-20 - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • 15/2007 - 2007-04-11 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2007 r.;
 • 16/2007 - 2007-07-16 - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 17/2007 - 2007-07-26 - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r.;
 • 18/2007 - 2007-08-01 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • 19/2007 - 2007-08-03 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r.;
 • 20/2007 - 2007-08-03 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 21/2007 - 2007-08-29 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 • 22/2007 - 2007-11-22 - Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • 23/2007 - 2007-11-26 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 24/2007 - 2007-11-29 - Uzyskanie zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A.;
 • 25/2007 - 2007-12-10 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 26/2007 - 2007-12-12 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 27/2007 - 2007-12-17 - Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa.

Raporty okresowe opublikowane w 2007 roku:

 • 2007-02-14 - raport kwartalny za IV kwartał 2006 r. (SA-Q4 2006);
 • 2007-03-09 - skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 r. (SA-Q4 2006 - skorygowany);
 • 2007-04-26 - raport roczny za 2006 r. (SA-R 2006):
 • 2007-05-07 - raport kwartalny za I kwartał 2007 r. (SA-Q1 2007);
 • 2007-08-06 - raport kwartalny za II kwartał 2007 r. (SA-Q2 2007);
 • 2007-11-01 - raport półroczny za I półrocze 2007 r. (SA-P 2007);
 • 2007-11-05 - raport kwartalny za III kwartał 2007 r. (SA-Q3 2007);

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy"), a oryginały tych dokumentów w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln