ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-03-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 22 kwietnia 2008 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2007.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedłużenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 15 kwietnia 2008 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany statutu Spółki:

skreśla się treść 10 ust. 1 w brzmieniu:

"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)"

i jednocześnie §10 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)".
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln