ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 4 kwartał roku obrotowego   2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31    
              data przekazania: 2008-03-27        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 117 81 614 35 511 20 931  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 198 242 1 376 62  
  III. Zysk (strata) brutto 5 641 596 1 494 153  
  IV. Zysk (strata) netto 4 409 282 1 167 72  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 523 9 770 2 786 2 505  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -850 -1 341 -225 -344  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -318 -360 -84 -92  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 355 8 069 2 477 2 069  
  IX. Aktywa, razem 84 817 55 130 23 679 14 390  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 428 13 150 10 728 3 432  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 672   188    
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 438 12 889 10 452 3 364  
  XIII. Kapitał własny 46 389 41 980 12 951 10 957  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 838 783  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 0,09 0,39 0,02  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,46 13,99 4,32 3,65  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,00 0,28 0,00  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 4-sk 2007_tlx.pdf Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 4-sk 2007_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 23 457 23 780 23 842 24 280  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 110 1 220 1 701 1 872  
  - wartość firmy 1 010 1 179 1 684 1 852  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 182 22 421 21 880 22 152  
  3. Należności długoterminowe 47 34 153 159  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 47 34 153 159  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 105 108 97  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95 79 77 82  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 26 31 15  
  II. Aktywa obrotowe 61 360 29 025 31 288 26 187  
  1. Zapasy 2 670 7 617 1 278 2 049  
  2. Należności krótkoterminowe 31 426 10 701 12 320 13 576  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 31 426 10 701 12 320 13 576  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 27 123 10 539 17 532 9 330  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 123 10 539 17 532 9 330  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 395 3 297 3 159 3 121  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 728 7 242 14 373 6 209  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 168 158 1 232  
  A k t y w a r a z e m 84 817 52 805 55 130 50 467  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 46 389 42 360 41 980 40 357  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 980 38 980 38 698 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto 4 409 380 282 -1 341  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 428 10 445 13 150 10 110  
  1. Rezerwy na zobowiązania 230 213 238 217  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 5 6 3  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213 208 206 214  
  a) długoterminowa 213 208 206 214  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy 7   26    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 7   26    
  2. Zobowiązania długoterminowe 672 748      
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 672 748      
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 37 438 9 484 12 889 9 893  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 37 415 9 459 12 858 9 860  
  3.2. Fundusze specjalne 23 25 31 33  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 88   23    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 88   23    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 88   23    
  P a s y w a r a z e m 84 817 52 805 55 130 50 467  
  Wartość księgowa 46 389 42 360 41 980 40 357  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,46 14,12 13,99 13,45  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 2 346 1 794 2 270 2 855  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 346 1 794 2 270 2 855  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 346 1 794 2 270 2 855  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 2 346 1 794 2 270 2 855  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 577 134 117 27 175 81 614  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 107 23 906 6 561 20 429  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48 470 110 211 20 614 61 185  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 464 117 946 23 151 71 606  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 755 15 799 3 966 14 401  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 709 102 147 19 185 57 205  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 113 16 171 4 024 10 008  
  IV. Koszty sprzedaży 1 388 5 085 694 4 055  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 251 5 078 1 148 4 881  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 474 6 008 2 182 1 072  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 274 41 132  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 209 25 68  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 18 65 16 64  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 532 1 084 390 962  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   14   2  
  2. Inne koszty operacyjne 532 1 070 390 960  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 969 5 198 1 833 242  
  X. Przychody finansowe 73 595 84 506  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 14      
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 69 581 87 388  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji -2     101  
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  4. Inne     -3 17  
  XI. Koszty finansowe 11 152 -28 152  
  1. Odsetki w tym:   1 5 8  
  dla jednostek powiązanych          
  Strata ze zbycia inwestycji          
  2. Aktualizacja wartości inwestycji -22 20 -38 124  
  3. Inne 33 131 5 20  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 031 5 641 1 945 596  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto 5 031 5 641 1 945 596  
  XIV. Podatek dochodowy 1 002 1 232 322 314  
  a) część bieżąca 1 013 1 246 314 314  
  b) część odroczona -11 -14 8    
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto 4 029 4 409 1 623 282  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   4 409   282  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092   3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   1,47   0,09  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 360 41 980 40 357 42 058  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 360 41 980 40 357 42 058  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980 38 698 38 698 37 893  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego   282   805  
  a) zwiększenia (z tytułu)   282   805  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   282   805  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 980 38 980 38 698 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   282   1 165  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   282   1 165  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   282   1 165  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)   282   1 165  
  - odpis na kapitał zapasowy   282   805  
  - dywidenda       360  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto 4 029 4 409 1 623 282  
  a) zysk netto 4 029 4 409 1 623 282  
  strata netto          
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 389 46 389 41 980 41 980  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 389 43 389 41 980 41 980  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto 4 029 4 409 1 623 282  
  II. Korekty razem 13 015 6 114 6 692 9 488  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 764 2 606 624 2 501  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8 -171 -5 -145  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 32 -93 -61 -17  
  4. Zmiana stanu rezerw 17 -8 21 8  
  5. Zmiana stanu zapasów 4 947 -1 392 771 2 193  
  6. Zmiana stanu należności -20 739 -19 000 1 258 4 241  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 27 899 24 100 2 997 157  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 103 72 1 087 550  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 044 10 523 8 315 9 770  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 143 1 227 39 432  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 341 34 83  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 135 886 5 349  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 135 886 5 349  
  - zbycie aktywów finansowych 127 715   204  
  - dywidendy i udziały w zyskach 6 14      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 2 157 5 145  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 595 2 077 195 1 773  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 372 1 070 190 1 753  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 207 957      
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 207 957      
  - nabycie aktywów finansowych 207 957      
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 16 50 5 20  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -452 -850 -156 -1 341  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 106 318 -5 360  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli       360  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     -5    
  3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 106 318      
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -106 -318 5 -360  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 486 9 355 8 164 8 069  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 486 9 355 8 164 8 069  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 7 242 14 373 6 209 6 304  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 728 23 728 14 373 14 373  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 176 176 303 303  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4-sk 2007_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4-sk 2007_tlx.pdf
   

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln