ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

o Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. TREŚĆ PRZEPISU
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
19. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
21. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
22. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
25. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
26. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
29. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
32. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
34. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
76. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
90. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
91. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
92. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
98. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
99. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
100. INNE KOSZTY OPERACYJNE
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
104. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. INNE KOSZTY FINANSOWE
106. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
107. ZYSKI NADZWYCZAJNE
108. STRATY NADZWYCZAJNE
109. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
110. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
111. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
112. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
113. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
115. PODZIAŁ ZYSKU
116. ZYSK NA 1 AKCJĘ
117. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
118. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
119. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
120. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

o Spis załączników:
Znaleziono 10 załączniki

Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Arkusz: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
Arkusz: ZYSK NA 1 AKCJĘ
Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
          Raport roczny SA-R 2007        
  (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31  
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
              data przekazania: 2008-04-07        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy) (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)   (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)   (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)   (REGON)    
  Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci spółka partnerska  
  (podmiot uprawniony do badania)                    
  Raport roczny zawiera:            
 
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
 
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego    
 
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych    
 
Pismo Prezesa Zarządu                        
 
Roczne sprawozdanie finansowe  
   
Wprowadzenie  
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
   
Bilans  
Rachunek przepływów pieniężnych  
   
Rachunek zysków i strat  
Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)  

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2007 2006 2007 2006  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 117 81 614 35 511 20 931  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 198 242 1 376 62  
  III. Zysk (strata) brutto 5 641 596 1 494 153  
  IV. Zysk (strata) netto 4 409 282 1 167 72  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 523 9 770 2 786 2 505  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -850 -1 341 -225 -344  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -318 -360 -84 -92  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 355 8 069 2 477 2 069  
  IX. Aktywa, razem 84 817 55 130 23 679 14 390  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 428 13 150 10 728 3 432  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 672   188    
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 438 12 889 10 452 3 364  
  XIII. Kapitał własny 46 389 41 980 12 951 10 957  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 838 783  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 0,09 0,39 0,02  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,46 13,99 4,32 3,65  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,00 0,28 0,00  
  W związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji Spółka nie liczy rozwodnionego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.  
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa  

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
       
     
  Plik Opis  
  opinia biegłego rewidenta 2007.pdf opinia biegłego rewidenta 2007.pdf    

RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
  raport biegłego rewidenta 2007.pdf raport biegłego rewidenta 2007.pdf    

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-R07_par95ust1pk5_IBO_tlx.pdf oswiad_SA-R07_par95ust1pk5_IBO_tlx.pdf    

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
       
     
  Plik Opis  
  oswiad_SA-R07_par95ust1pk6_IBO_tlx.pdf oswiad_SA-R07_par95ust1pk6_IBO_tlx.pdf    

PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU  
       
     
  Plik Opis  
  List Prezesa_tlx.pdf List Prezesa_tlx.pdf    

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)  
       
     
  Plik Opis  
 
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w 2007_tlx.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w 2007_tlx.pdf
   

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
 
     
  Plik Opis  
  Wprowadzenie do SA-R 2007_tlx.pdf Wprowadzenie do SA-R 2007_tlx.pdf    

BILANS


  BILANS  
    Noty w tys.  
  2007 2006  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe   23 457 23 842  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 1 110 1 701  
  - wartość firmy   1 010 1 684  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 22 182 21 880  
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 47 153  
  Od jednostek powiązanych        
  3.1. Od pozostałych jednostek   47 153  
  Inwestycje długoterminowe 1012768211103930      
  Nieruchomości        
  Wartości niematerialne i prawne        
  Długoterminowe aktywa finansowe        
  w jednostkach powiązanych, w tym:        
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności        
  w pozostałych jednostkach        
  Inne inwestycje długoterminowe        
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 118 108  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   95 77  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   23 31  
  II. Aktywa obrotowe   61 360 31 288  
  1. Zapasy 1666813612196046 2 670 1 278  
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 31 426 12 320  
  Od jednostek powiązanych        
  2.1. Od pozostałych jednostek   31 426 12 320  
  3. Inwestycje krótkoterminowe   27 123 17 532  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 27 123 17 532  
  w jednostkach powiązanych        
  a) w pozostałych jednostkach   3 395 3 159  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   23 728 14 373  
  Inne inwestycje krótkoterminowe        
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 141 158  
  A k t y w a r a z e m   84 817 55 130  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny   46 389 41 980  
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)        
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837      
  2. Kapitał zapasowy 25081389916540 38 980 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000      
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248      
  Zysk (strata) z lat ubiegłych        
  3. Zysk (strata) netto   4 409 282  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657      
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   38 428 13 150  
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 230 238  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   10 6  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   213 206  
  a) długoterminowa   213 206  
  krótkoterminowa        
  1.3. Pozostałe rezerwy   7 26  
  długoterminowe        
  a) krótkoterminowe   7 26  
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 672    
  Wobec jednostek powiązanych        
  2.1. Wobec pozostałych jednostek   672    
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 37 438 12 889  
  Wobec jednostek powiązanych        
  3.1. Wobec pozostałych jednostek   37 415 12 858  
  3.2. Fundusze specjalne   23 31  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 88 23  
  Ujemna wartość firmy        
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe   88 23  
  długoterminowe        
  a) krótkoterminowe   88 23  
  P a s y w a r a z e m   84 817 55 130  
  Wartość księgowa   46 389 41 980  
  Liczba akcji (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 15,46 13,99  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)        
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969      
     
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
 

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    Nota w tys.  
  2007 2006  
  Należności warunkowe 77823021977121      
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)        
  otrzymanych gwarancji i poręczeń        
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)        
  otrzymanych gwarancji i poręczeń        
  1. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 2 346 2 270  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)        
  udzielonych gwarancji i poręczeń        
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   2 346 2 270  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń   2 346 2 270  
  Inne (z tytułu)        
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m   2 346 2 270  
     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    Noty w tys.  
  2007 2006  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   134 117 81 614  
  od jednostek powiązanych        
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 23 906 20 429  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 110 211 61 185  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   117 946 71 606  
  jednostkom powiązanym        
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 15 799 14 401  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   102 147 57 205  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   16 171 10 008  
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 5 085 4 055  
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 5 078 4 881  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży   6 008 1 072  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne   274 132  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   209 68  
  Dotacje        
  2. Inne przychody operacyjne 69397821712728 65 64  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne   1 084 962  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   14 2  
  2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 070 960  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   5 198 242  
  X. Przychody finansowe 117247249039429 595 506  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   14    
  od jednostek powiązanych        
  2. Odsetki, w tym:   581 388  
  od jednostek powiązanych        
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846   101  
  Aktualizacja wartości inwestycji        
  4. Inne     17  
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 152 152  
  1. Odsetki w tym:   1 8  
  dla jednostek powiązanych        
  Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846      
  2. Aktualizacja wartości inwestycji   20 124  
  3. Inne   131 20  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej   5 641 596  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych        
  Zyski nadzwyczajne 743255212540219      
  Straty nadzwyczajne 135834729852311      
  XIII. Zysk (strata) brutto   5 641 596  
  XIV. Podatek dochodowy 3132481708979 1 232 314  
  a) część bieżąca   1 246 314  
  b) część odroczona   -14    
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527      
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962      
  XV. Zysk (strata) netto   4 409 282  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)   4 409 282  
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   3 000 092 3 000 092  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 1,47 0,09  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)        
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488      
     
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  2007 2006  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 980 42 058  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 980 42 058  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego      
  zwiększenia (z tytułu)      
  emisji akcji (wydania udziałów)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  umorzenia akcji (udziałów)      
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu      
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu      
  Akcje (udziały) własne na początek okresu      
  Zmiany akcji (udziałów) własnych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu      
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 698 37 893  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 282 805  
  a) zwiększenia (z tytułu) 282 805  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej      
  z podziału zysku (ustawowo)      
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 282 805  
  zmniejszenia (z tytułu)      
  pokrycia straty      
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 980 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  zbycia środków trwałych      
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu      
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu      
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 282 1 165  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 282 1 165  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 282 1 165  
  zwiększenia (z tytułu)      
  podziału zysku z lat ubiegłych      
  a) zmniejszenia (z tytułu) 282 1 165  
  - odpis na kapitał zapasowy 282 805  
  - dywidenda   360  
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu      
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
  korekty błędów podstawowych      
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych      
  zwiększenia (z tytułu)      
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu      
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      
  4. Wynik netto 4 409 282  
  a) zysk netto 4 409 282  
  strata netto      
  odpisy z zysku      
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 389 41 980  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 389 41 980  
     

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  2007 2006  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)      
  Wpływy      
  Sprzedaż      
  Inne wpływy z działalności operacyjnej      
  Wydatki      
  Dostawy i usługi      
  Wynagrodzenia netto      
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia      
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym      
  Inne wydatki operacyjne      
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia      
  (metoda pośrednia)      
  I. Zysk (strata) netto 4 409 282  
  II. Korekty razem 6 114 9 488  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 2 606 2 501  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -171 -145  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -93 -17  
  4. Zmiana stanu rezerw -8 8  
  5. Zmiana stanu zapasów -1 392 2 193  
  6. Zmiana stanu należności -19 000 4 241  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24 100 157  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 550  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 523 9 770  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 1 227 432  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 341 83  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 886 349  
  w jednostkach powiązanych      
  zbycie aktywów finansowych      
  dywidendy i udziały w zyskach      
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  odsetki      
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  a) w pozostałych jednostkach 886 349  
  - zbycie aktywów finansowych 715 204  
  - dywidendy i udziały w zyskach 14    
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      
  - odsetki 157 145  
  inne wpływy z aktywów finansowych      
  Inne wpływy inwestycyjne      
  II. Wydatki 2 077 1 773  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 070 1 753  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 957    
  w jednostkach powiązanych      
  nabycie aktywów finansowych      
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  a) w pozostałych jednostkach 957    
  - nabycie aktywów finansowych 957    
  udzielone pożyczki długoterminowe      
  3. Inne wydatki inwestycyjne 50 20  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -850 -1 341  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy      
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      
  Kredyty i pożyczki      
  Emisja dłużnych papierów wartościowych      
  Inne wpływy finansowe      
  I. Wydatki 318 360  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych      
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   360  
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      
  Spłaty kredytów i pożyczek      
  Wykup dłużnych papierów wartościowych      
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych      
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 318    
  Odsetki      
  Inne wydatki finansowe      
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -318 -360  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 9 355 8 069  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 355 8 069  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      
  F. Środki pieniężne na początek okresu 14 373 6 304  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 728 14 373  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 176 303  
     
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
 

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie  

TREŚĆ PRZEPISU


     
  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.  
  2007 2006  
  koszty zakończonych prac rozwojowych      
  a) wartość firmy 1 010 1 684  
  b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 100 17  
  - oprogramowanie komputerowe 100 17  
  inne wartości niematerialne i prawne      
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 110 1 701  
     

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem  
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
    - oprogramowanie komputerowe  
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu   3 367 675 675     4 042  
  b) zwiększenia (z tytułu)     116 116     116  
  - z zakupu bezpośredniego     116 116     116  
  c) zmniejszenia (z tytułu)     12 12     12  
  - likwidacji     12 12     12  
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   3 367 779 779     4 146  
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   1 683 658 658     2 341  
  f) amortyzacja za okres (z tytułu)   674 21 21     695  
  - odpis planowy   674 33 33     707  
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji     12 12     12  
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   2 357 679 679     3 036  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu                
  zwiększenia                
  zmiejszenia                
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu                
  h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   1 010 100 100     1 110  
     

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  2007 2006  
  a) własne 1 110 1 701  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:      
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 110 1 701  
     

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.  
  2007 2006  
  a) środki trwałe, w tym: 17 419 17 286  
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 854 1 854  
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 534 13 035  
  - urządzenia techniczne i maszyny 1 453 1 664  
  - środki transportu 1 487 642  
  - inne środki trwałe 91 91  
  b) środki trwałe w budowie 4 763 4 594  
  zaliczki na środki trwałe w budowie      
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 22 182 21 880  
     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  
  w tys.  
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem  
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 854 15 094 8 728 2 096 3 402 31 174  
  b) zwiększenia (z tytułu)     731 1 431 50 2 212  
  ze śrdków trwałych w budowie              
  - z zakupu bepośredniego     731 5 50 786  
  - leasing       1 426   1 426  
  c) zmniejszenia (z tytułu)   63 520 1 195 124 1 902  
  - sprzedaż     98 1 195 48 1 341  
  - likwidacja   63 414   74 551  
  - niedobór     8   2 10  
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 854 15 031 8 939 2 332 3 328 31 484  
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   2 059 7 064 1 454 3 311 13 888  
  f) amortyzacja za okres (z tytułu)   438 422 -609 -74 177  
  - amortyzacja planowa   457 940 453 50 1 900  
  - zmniejszenia z tytułu sprzedaży     98 1 062 48 1 208  
  - zmniejszenia z tytułu likwidacji   19 412   74 505  
  - zmniejszenia z tytułu niedoboru     8   2 10  
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   2 497 7 486 845 3 237 14 065  
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu              
  zwiększenia              
  zmniejszenia              
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              
  h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 854 12 534 1 453 1 487 91 17 419  
     

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.  
  2007 2006  
  a) własne 16 271 17 286  
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 148    
  - 1 148    
  Środki trwałe bilansowe, razem 17 419 17 286  
     

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.  
  2007 2006  
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:      
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem      
  Pozycja nie występuje.  

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  2007 2006  
  należności od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych (z tytułu)      
  od jednostek współzależnych (z tytułu)      
  od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)      
  od znaczącego inwestora (z tytułu)      
  od jednostki dominującej (z tytułu)      
  a) od pozostałych jednostek (z tytułu) 47 153  
  - kaucja gwarantująca dobre wykonanie kontraktu   153  
  - zabezpieczenie wykonania umów 47    
  Należności długoterminowe netto 47 153  
  odpisy aktualizujące wartość należności      
  Należności długoterminowe brutto 47 153  
     

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2007 2006  
  a) stan na początek okresu 153 155  
  b) zwiększenia (z tytułu) 47    
  - wniesienie zabezpieczenia umów 47    
  c) zmniejszenia (z tytułu) 153 2  
  - zmniejszenie wartości kaucji o różnice kursowe   2  
  - przeniesienie do należności krótkoterminowych 153    
  d) stan na koniec okresu 47 153  
  - kaucja gwarantująca dobre wykonanie kontraktu   153  
  - zabezpieczenia wykonania umów 47    
     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.  
  2007 2006  
  Stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej     47    
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       153  
  b1. w walucie w tys. EUR   40  
  po przeliczeniu na tys. zł       153  
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Należności długoterminowe, razem     47 153  
     

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2007 2006  
  a) stan na początek okresu      
  b) zwiększenia (z tytułu)      
  c) zmniejszenia (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu      
 

Pozycja nie występuje. 

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2007 2006  
  stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  stan na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  2007 2006  
  w jednostkach zależnych      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach współzależnych      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach stowarzyszonych      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w znaczącym inwestorze      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostce dominującej      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w pozostałych jednostkach      
  udziały lub akcje      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem      
  Pozycja nie występuje.  

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.  
  2007 2006  
  wartość firmy jednostek podporządkowanych      
  jednostek zależnych      
  jednostek współzależnych      
  jednostek stowarzyszonych      
  ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych      
  jednostek zależnych      
  jednostek współzależnych      
  jednostek stowarzyszonych      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  2007 2006  
  wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis wartości firmy na początek okresu      
  odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis wartości firmy na koniec okresu      
  wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.  
  2007 2006  
  wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis wartości firmy na początek okresu      
  odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis wartości firmy na koniec okresu      
  wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.  
  2007 2006  
  wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis wartości firmy na początek okresu      
  odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis wartości firmy na koniec okresu      
  wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.  
  2007 2006  
  ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.  
  2007 2006  
  ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.  
  2007 2006  
  ujemna wartość firmy brutto na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu      
  odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)      
  odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  ujemna wartość firmy netto na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2007 2006  
  stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  stan na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a b c d e f g h i j k l  
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu  
  Pozycja nie występuje.  

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH  
  Lp. w tys.  
  a m n o p r s t  
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy  
    - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym:   - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe   - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe  
    zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto  
  Pozycja nie występuje.  

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  
    w tys.  
    a b c d e f g h i  
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy  
      - kapitał zakładowy  
  Pozycja nie występuje.  
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  w walucie polskiej w tys.      
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.      
  Pozycja nie występuje.  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  2007 2006  
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)      
  udziały i akcje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  korekty aktualizujące wartość (za okres)      
  wartość na początek okresu      
  wartość według cen nabycia      
  Wartość według cen nabycia, razem      
  Wartość na początek okresu, razem      
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem      
  Wartość bilansowa, razem      
  Pozycja nie występuje.  

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  w walucie polskiej          
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  pozostałe waluty w tys. zł          
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem          
  Pozycja nie występuje.  

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  2007 2006  
  Inne inwestycje długoterminowe, razem      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.  
  2007 2006  
  stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  stan na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  w walucie polskiej          
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  pozostałe waluty w tys. zł        
  Inne inwestycje długoterminowe, razem        
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.  
  2007 2006  
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 77 99  
  a) odniesionych na wynik finansowy 77 99  
  odniesionych na kapitał własny      
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
  2. Zwiększenia 366 392  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 366 392  
  - przyszłych kar za opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług 1    
  - niewypłaconych wynagrodzeń 17 28  
  - odpisów aktualizujących należności 3    
  - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 1 2  
  - fakturowanych i opłaconych usług przyszłych okresów 13    
  - aktualizacji wartości papierów wartościowych 1 4  
  - niezapłaconych składek ZUS 330 358  
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  3. Zmniejszenia 348 414  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 348 414  
  - ujemnych różnic kursowych 4 1  
  - wypłaconych wynagrodzeń za poprzednie okresy 14 38  
  - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne   1  
  - zapłaty składek ZUS 329 362  
  - aktualizacja wartości obligacji 1 4  
  - amortyzacji odroczonej   8  
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 95 77  
  a) odniesionych na wynik finansowy 95 77  
  odniesionych na kapitał własny      
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2007 2006  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 23 31  
  - koszty sprzętu rezerwowego 13 30  
  - zakup usługi serwisowej routera   1  
  - ubezpieczenia majątkowe 7    
  - zakup ogłoszeń emitowanych w przyszłych okrsach 3    
  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 23 31  
     

ZAPASY


  ZAPASY w tys.  
  2007 2006  
  a) materiały 593 696  
  b) półprodukty i produkty w toku 381 43  
  c) produkty gotowe 2 3  
  d) towary 1 691 536  
  e) zaliczki na dostawy 3    
  Zapasy, razem 2 670 1 278  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  2007 2006  
  od jednostek powiązanych      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  inne      
  dochodzone na drodze sądowej      
  a) należności od pozostałych jednostek 31 426 12 320  
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 949 11 781  
  - do 12 miesięcy 29 924 11 725  
  - powyżej 12 miesięcy 25 56  
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 127 372  
  - inne 350 167  
  dochodzone na drodze sądowej      
  - wadia 104 128  
  - kaucje i zabezpieczenia 246 36  
  - z tytułu niedoborów   2  
  - z tytułu należnego zwrotu składek PZU   1  
  Należności krótkoterminowe netto, razem 31 426 12 320  
  b) odpisy aktualizujące wartość należności 103 99  
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 31 529 12 419  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.  
  2007 2006  
  z tytułu dostaw i usług, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  inne, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  dochodzone na drodze sądowej, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem      
  odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych      
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.  
  2007 2006  
  Stan na początek okresu 99 107  
  a) zwiększenia (z tytułu) 14 2  
  - upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku 14 2  
  b) zmniejszenia (z tytułu) 10 10  
  - zapłaty przez dłużnika 8 6  
  - nieściągalności wierzytelności 2 4  
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 103 99  
     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej w tys. 31 378 12 349  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 151 70  
  b1. w walucie w tys. EUR 42 18  
  po przeliczeniu na tys. zł     151 70  
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 31 529 12 419  
     

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.  
  2007 2006  
  a) do 1 miesiąca 28 397 9 412  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 720  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   170  
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 331 169  
  e) powyżej 1 roku 25 56  
  f) należności przeterminowane 1 295 1 353  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 30 052 11 880  
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 103 99  
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 29 949 11 781  
     
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.  
  2007 2006  
  a) do 1 miesiąca 886 1 228  
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 306 12  
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   14  
  powyżej 6 miesięcy do 1 roku      
  d) powyżej 1 roku 103 99  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 295 1 353  
  e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 103 99  
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 192 1 254  
     

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"  
       
  Należności przeterminowane występują jedynie z tytułu dostaw i usług. Na należności, których zapłata z punktu widzenia Spółki jest zagrożona utworzono odpisy aktualizujące.  
  Plik Opis  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  
  2007 2006  
  w jednostkach zależnych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach współzależnych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostkach stowarzyszonych      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w znaczącym inwestorze      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  w jednostce dominującej      
  udziały lub akcje      
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  a) w pozostałych jednostkach 3 395 3 159  
  - udziały lub akcje 818    
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach      
  dłużne papiery wartościowe      
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 2 577 3 159  
  - 2 577 3 159  
  udzielone pożyczki      
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 728 14 373  
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23 728 14 373  
  inne środki pieniężne      
  inne aktywa pieniężne      
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 27 123 17 532  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej w tys. 3 395 3 159  
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  po przeliczeniu na tys. zł          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 3 395 3 159  
     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.  
  2007 2006  
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 3 395 3 159  
  a. akcje (wartość bilansowa): 818    
  wartość godziwa      
  - wartość rynkowa 818    
  - wartość według cen nabycia 791    
  b. obligacje (wartość bilansowa): 2 577 3 159  
  wartość godziwa      
  - wartość rynkowa 2 577 3 159  
  - wartość według cen nabycia 2 558 3 141  
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)      
  akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)      
  udziały i akcje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  obligacje (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):      
  wartość godziwa      
  wartość rynkowa      
  wartość według cen nabycia      
  Wartość według cen nabycia, razem 3 350 3 141  
  Wartość na początek okresu, razem 3 159 3 386  
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -20 -23  
  Wartość bilansowa, razem 3 395 3 159  
     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  w walucie polskiej w tys.      
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  po przeliczeniu na tys. zł          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.      
  Pozycja nie występuje.  

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej w tys. 23 586 14 277  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 142 96  
  b1. w walucie w tys. EUR 33 23  
  po przeliczeniu na tys. zł     119 87  
  b2. w walucie w tys. USD 9 3  
  po przeliczeniu na tys. zł     23 9  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 23 728 14 373  
     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.  
  2007 2006  
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem      
  Pozycja nie występuje.  

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  w walucie polskiej w tys.      
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  -          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.      
  Pozycja nie występuje.  

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2007 2006  
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 135 125  
  - ubezpieczenia 44 32  
  - zakupiona energia elektryczna 14 13  
  - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 7 12  
  - koszty sprzętu rezerwowego 40 51  
  - prenumeraty 5 8  
  - zakup bonów szkoleniowych 6 1  
  - zakup usług audytorskich 4 4  
  - łącza i dostęp do internetu 1 1  
  - zakup rocznej aktualizacji oprogramowania 4    
  - zakup usługi serwisowania routera 1 2  
  - zakup miejsc parkingowych   1  
  - zakup terminarzy 1    
  - opłaty za wsparcie techniczne 8    
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 6 33  
  - usługi fakturowane w przyszłym okresie   29  
  - naliczone odsetki należne od wniesionej kaucji gwarancyjnej 6 4  
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 141 158  
     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
 
  Pozycja nie występuje.  
  Plik Opis  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  
  w tys.  
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)  
  Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów   102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii B zwykłe imienne -   849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 1.01.1998  
  Akcje serii C zwykłe na okaziciela -   450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 9.04.1998  
  Akcje serii D zwykłe imienne -   889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 1.01.1999  
  Akcje serii E zwykłe na okaziciela -   710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000  
  Liczba akcji, razem 3 000 092    
  Kapitał zakładowy, razem 3 000    
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00    
     
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE  
  w tys.  
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie  
  Pozycja nie występuje.  

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa  
  Pozycja nie występuje.  

KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.  
  2007 2006  
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880  
  b) utworzony ustawowo 1 000 1 000  
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 18 040 17 758  
  z dopłat akcjonariuszy / wspólników      
  d) inny (wg rodzaju) 60 60  
  - z aktualizacji wyceny zbywanych środów trwałych 60 60  
  Kapitał zapasowy, razem 38 980 38 698  
     

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.  
  2007 2006  
  z tytułu aktualizacji środków trwałych      
  z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym      
  z wyceny instrumentów zabezpieczających      
  z tytułu podatku odroczonego      
  różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych      
  inny (wg rodzaju)      
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem      
  Pozycja nie występuje.  

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.  
  2007 2006  
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem      
  Pozycja nie występuje.  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.  
  2007 2006  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.  
  2007 2006  
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 6 27  
  a) odniesionej na wynik finansowy 6 27  
  - z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji 4 4  
  - z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie   23  
  - z tytułu amortyzacji podatkowej 1    
  - z tytułu zarachowania odsetek od kaucji 1    
  odniesionej na kapitał własny      
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
  2. Zwiększenia 35 20  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 35 20  
  - niezrealizowanych odsetek od obligacji 13 17  
  - aktualizacji wartości akcji w obrocie 21    
  - dodatniej różnicy w amortyzacji   2  
  - zarachowania należnych odsetek od kaucji 1 1  
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  3. Zmniejszenia 31 41  
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 31 41  
  - zrealizowania odsetek od obligacji 13 18  
  - aktualizacji wartości akcji w obrocie 16 23  
  - z tytułu odwrócenia dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej 2    
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)      
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 10 6  
  a) odniesionej na wynik finansowy 10 6  
  odniesionej na kapitał własny      
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  2007 2006  
  a) stan na początek okresu 206 203  
  b) zwiększenia (z tytułu) 7 3  
  - wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń 7 3  
  wykorzystanie (z tytułu)      
  rozwiązanie (z tytułu)      
  c) stan na koniec okresu 213 206  
     

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.  
  2007 2006  
  stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  wykorzystanie (z tytułu)      
  rozwiązanie (z tytułu)      
  stan na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2007 2006  
  stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  wykorzystanie (z tytułu)      
  rozwiązanie (z tytułu)      
  stan na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.  
  2007 2006  
  a) stan na początek okresu 26 0  
  b) zwiększenia (z tytułu) 7 26  
  - kar umownych za dostawę wadliwego towaru   26  
  - kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi 7    
  c) wykorzystanie (z tytułu) 26    
  - zapłaty kar za dostawę wadliwego towaru 26    
  rozwiązanie (z tytułu)      
  d) stan na koniec okresu 7 26  
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.  
  2007 2006  
  wobec jednostek zależnych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek współzależnych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek stowarzyszonych      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec znaczącego inwestora      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostki dominującej      
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  umowy leasingu finansowego      
  inne (wg rodzaju)      
  a) wobec pozostałych jednostek 672    
  kredyty i pożyczki      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 672    
  - umowy leasingu finansowego 672    
  inne (wg rodzaju)      
  Zobowiązania długoterminowe, razem 672    
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.  
  2007 2006  
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 672    
  powyżej 3 do 5 lat      
  powyżej 5 lat      
  Zobowiązania długoterminowe, razem 672    
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej w tys. 672    
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.      
  b1. w walucie          
  po przeliczeniu na tys. zł          
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 672    
     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
  Pozycja nie występuje.  
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne  
  Pozycja nie występuje.  
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)        

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.  
  2007 2006  
  wobec jednostek zależnych      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek współzależnych      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostek stowarzyszonych      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec znaczącego inwestora      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  wobec jednostki dominującej      
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  inne zobowiązania finansowe, w tym:      
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      
  do 12 miesięcy      
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  inne (wg rodzaju)      
  a) wobec pozostałych jednostek 37 415 12 858  
  kredyty i pożyczki, w tym:      
  długoterminowe w okresie spłaty      
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
  z tytułu dywidend      
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 450    
  - z tytułu zakupu papierów wartościowych 14    
  - z tytułu umowy leasingu 436    
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31 219 9 260  
  - do 12 miesięcy 31 219 9 260  
  powyżej 12 miesięcy      
  zaliczki otrzymane na dostawy      
  zobowiązania wekslowe      
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 725 3 581  
  - z tytułu wynagrodzeń 11    
  - inne (wg tytułów) 10 17  
  - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 7 12  
  - z tytułu ubezpieczeń na życie 3    
  - z tytułu zaginionej przesyłki   5  
  b) fundusze specjalne (wg tytułów) 23 31  
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 31  
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 27 438 12 889  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.  
  2007 2006  
  a) w walucie polskiej w tys. 35 149 9 619  
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 2 289 3 270  
  b1. w walucie w tys. EUR 622 827  
  po przeliczeniu na tys. zł     2 228 3 168  
  b2. w walucie w tys. USD 25 35  
  po przeliczeniu na tys. zł     61 102  
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.      
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 37 438 12 889  
     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
  w tys.  
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne  
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta  
  Pozycja nie występuje.  
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
  w tys.  
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne  
  Pozycja nie występuje.  
  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.  
  2007 2006  
  Stan na początek okresu      
  zwiększenia (z tytułu)      
  zmniejszenia (z tytułu)      
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu      
  Pozycja nie występuje.  

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.  
  2007 2006  
  bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów      
  długoterminowe (wg tytułów)      
  krótkoterminowe (wg tytułów)      
  a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 88 23  
  długoterminowe (wg tytułów)      
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 88 23  
  - faktury wystawione z niezrealizowane dostawy i usługi 88 23  
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 88 23  
     

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję  
  Rozwodniona wartośc księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zwiększeń lub zmniejszeń liczby akcji.  
  Plik Opis  
  nota_22a_tlx.pdf nota_22a_tlx.pdf    

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.  
  2007 2006  
  otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  pozostałe (z tytułu)      
  w tym: od jednostek zależnych      
  w tym: od jednostek współzależnych      
  w tym: od jednostek stowarzyszonych      
  w tym: od znaczącego inwestora      
  w tym: od jednostki dominującej      
  w tym: od jednostek zależnych      
  w tym: od jednostek współzależnych      
  w tym: od jednostek stowarzyszonych      
  w tym: od znaczącego inwestora      
  w tym: od jednostki dominującej      
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem      
 

Pozycja nie występuje. 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.  
  2007 2006  
  udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:      
  na rzecz jednostek zależnych      
  na rzecz jednostek współzależnych      
  na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  na rzecz znaczącego inwestora      
  na rzecz jednostki dominującej      
  pozostałe (z tytułu)      
  w tym: na rzecz jednostek zależnych      
  w tym: na rzecz jednostek współzależnych      
  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  w tym: na rzecz znaczącego inwestora      
  w tym: na rzecz jednostki dominującej      
  w tym: na rzecz jednostek zależnych      
  w tym: na rzecz jednostek współzależnych      
  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych      
  w tym: na rzecz znaczącego inwestora      
  w tym: na rzecz jednostki dominującej      
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem      
  Pozycja nie występuje.  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.  
  2007 2006  
  - usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 3 172 3 606  
  - budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego 4 114 2 716  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego 168 426  
  - usługi transportu lądowego pozostałe   2  
  - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 489 514  
  - usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego 607 424  
  - usługi w zakresie oprogramowania 6 200 4 263  
  - usługi przetwarzania danych 435 158  
  - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i systemów inf. 636 10  
  - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego 6 031 6 251  
  - pozostałe usługi związane z informatyką 288 180  
  - usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych 85 42  
  - usługi magazynowania towarów 172 211  
  - części i akcesoria do sprzętu komputerowego 22 8  
  - usługi konserwacji systemów 740 590  
  - usługi zarządzania systemami komputerowymi 340 799  
  - usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych towarów 368 177  
  - organizowanie kongresów, wystaw 39 52  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 23 906 20 429  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.  
  2007 2006  
  a) kraj 23 790 20 224  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  b) eksport 116 205  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 23 906 20 429  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.  
  2007 2006  
  - hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 82 935 42 538  
  - hurtowa sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 330 76  
  - hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 194 1 283  
  - pozostała sprzedaż hurtowa (oprogramowanie) 26 701 17 052  
  - sprzedaż detaliczna 51 236  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 110 211 61 185  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.  
  2007 2006  
  a) kraj 110 211 61 185  
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  eksport      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  w tym: od jednostek powiązanych      
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 110 211 61 185  
  w tym: od jednostek powiązanych      
     

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.  
  2007 2006  
  a) amortyzacja 1 932 1 828  
  b) zużycie materiałów i energii 2 733 1 965  
  c) usługi obce 8 367 5 164  
  d) podatki i opłaty 257 262  
  e) wynagrodzenia 10 665 11 228  
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 907 1 951  
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 513 611  
  - podróże służbowe 274 370  
  - reklama i koszty reprezentacyjne 101 134  
  - ubezpieczenia majątkowe 137 107  
  - pozostałe 1    
  Koszty według rodzaju, razem 26 374 23 009  
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 339 -336  
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 73 8  
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 5 085 4 055  
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 5 078 4 881  
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 799 14 401  
     

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.  
  2007 2006  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  a) pozostałe, w tym: 65 64  
  - wynagrodzenie płatnika podatków 9 7  
  - odszkodowania za szkody komunikacyjne 48 37  
  - inne odszkodowania   7  
  - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 8 6  
  - zwrot kosztów sądowych   7  
  Inne przychody operacyjne, razem 65 64  
     

INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.  
  2007 2006  
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 14 29  
  - na odprawy emerytalne 7 3  
  - na przyszłe karyza dostawę wadliwego towaru   26  
  - na przyszłe kary za opóźnione dostawy i usługi 7    
  b) pozostałe, w tym: 1 056 931  
  - likwidacja zapasów magazynowych 268 3  
  - wartość netto likwidowanych śr.trwałych (nakłady w obcych lokal.) 46 10  
  - amortyzacja firmy 674 673  
  - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 31 25  
  - odszkodowania i kary umowne 37 213  
  - koszty sądowe i egzekucyjne   7  
  Inne koszty operacyjne, razem 1 070 960  
     
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.  
  2007 2006  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  a) od pozostałych jednostek 14    
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 14    
     

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  2007 2006  
  z tytułu udzielonych pożyczek      
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  od pozostałych jednostek      
  a) pozostałe odsetki 581 388  
  od jednostek powiązanych, w tym:      
  od jednostek zależnych      
  od jednostek współzależnych      
  od jednostek stowarzyszonych      
  od znaczącego inwestora      
  od jednostki dominującej      
  - od pozostałych jednostek 581 388  
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 581 388  
     

INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.  
  2007 2006  
  a) dodatnie różnice kursowe 75 292  
  - zrealizowane 58 291  
  - niezrealizowane 17 1  
  rozwiązane rezerwy (z tytułu)      
  pozostałe, w tym:      
  Inne przychody finansowe, razem 75 292  
  Różnice kursowe wykazane w nocie 29c i 30b w rachunku zysków i strat wykazane są saldem: na dzień 31.12.2007r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 24 tys.zł., na dzień 31.12.2006r. jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w kwocie 17tys. zł.  

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  
  2007 2006  
  od kredytów i pożyczek      
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  dla innych jednostek      
  a) pozostałe odsetki 1 8  
  dla jednostek powiązanych, w tym:      
  dla jednostek zależnych      
  dla jednostek współzależnych      
  dla jednostek stowarzyszonych      
  dla znaczącego inwestora      
  dla jednostki dominującej      
  - dla innych jednostek 1 8  
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 8  
     

INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.  
  2007 2006  
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 99 275  
  - zrealizowane 83 258  
  - niezrealizowane 16 17  
  utworzone rezerwy (z tytułu)      
  b) pozostałe, w tym: 107 20  
  - koszty zarządzania papierami wartościowymi 50 20  
  - opłaty leasingowe 57    
  Inne koszty finansowe, razem 206 295  
  Różnice kursowe wykazane w nocie 29c i 30b w rachunku zysków i strat wykazane są saldem: na dzień 31.12.2007r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 24 tys.zł., na dzień 31.12.2006r. jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w kwocie 17tys. zł.  

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki  
  Pozycja nie występuje.  
  Plik Opis  

ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.  
  2007 2006  
  losowe      
  pozostałe (wg tytułów)      
  Zyski nadzwyczajne, razem      
  Pozycja nie występuje.  

STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.  
  2007 2006  
  losowe      
  pozostałe (wg tytułów)      
  Straty nadzwyczajne, razem      
  Pozycja nie występuje.  

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.  
  2007 2006  
  1. Zysk (strata) brutto 5 641 596  
  Korekty konsolidacyjne      
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 917 1 056  
  - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brytto a dochodem do opodatkowania 879 1 055  
  - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do podatkowania 38 1  
  3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 558 1 652  
  4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 246 314  
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku      
  5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 246 314  
  - wykazany w rachunku zysków i strat 1 246 314  
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny      
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy      
     

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.  
  2007 2006  
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -14    
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu      
  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy      
  inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      
  Podatek dochodowy odroczony, razem -14    
     

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.  
  2007 2006  
  ujętego w kapitale własnym      
  ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy      
  Pozycja nie występuje.  
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia  

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.  
  2007 2006  
  działalności zaniechanej      
  wyniku na operacjach nadzwyczajnych      
  Pozycja nie występuje.  

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.  
  2007 2006  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem      
  Pozycja nie występuje.  

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.  
  2007 2006  
  odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych      
  odpis różnicy w wycenie aktywów netto      
  Pozycja nie występuje.  
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych  

PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe  
  Spółka w roku 2007 wygenerowała zysk w wyskości 4.409 tys.PLN. Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzneniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję.  
  Plik Opis  

ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu  
     
  Plik Opis  
  nota_38a_tlx.pdf nota_38a_tlx.pdf    

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
 
     
  Plik Opis  
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.  
  2007 2006  
  I. Zysk (strata) netto 4 409 282  
  II. Korekty razem 6 114 9 488  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności      
  1. Amortyzacja 2 606 2 501  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych      
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -171 -145  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -93 -17  
  4. Zmiana stanu rezerw -8 8  
  5. Zmiana stanu zapasów -1 392 2 193  
  6. Zmiana stanu należności -19 000 4 241  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24 100 157  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 550  
  Inne korekty      
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 10 523 9 770  
     

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
 
  1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
 
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
 
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
 
 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
 
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
 
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
 
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
 
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
 
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
 
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
 
     
  Plik Opis  
  Dodatkowe noty objasniajace do SA-R_tlx.pdf Dodatkowe noty objasniajace do SA-R_tlx.pdf    

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-04-07
Janusz Gocałek


Jacek Klauziński


Andrzej Rózga


Rafał Szałek
Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Członek Zarządu
   
     

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-04-07 Halina Zuber Głowny Księgowy
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln