ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy na dostawy rozwiązań informatycznych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2008 roku Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu, Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, występując łącznie, zawarły umowę z Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Talex S.A., Winuel S.A. oraz Bull Polska Sp. z o.o. dostaw rozwiązań informatycznych o łącznej wartości netto wynoszącej 38,9 mln zł.

Umowa przewiduje następujące kary umowne: w przypadku zwłoki w realizacji umowy, za każdy dzień zwłoki karę w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej w terminie części umowy; w przypadku przekroczenia 3-dniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie, za każdy dzień zwłoki karę w wysokości 0,1% wartości dostawy dostarczonej niezgodnie z umową; w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu niewywiązywania się z umowy przez drugą ze stron pomimo wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania umowy, karę w wysokości 10% wartości brutto umowy płatną na rzecz strony odstępującej od umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln