ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 1 kwartał roku obrotowego   2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31    
              data przekazania: 2008-05-05        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 286 9 515 4 297 2 436  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -877 -944 -247 -242  
  III. Zysk (strata) brutto -820 -806 -231 -206  
  IV. Zysk (strata) netto -773 -786 -217 -201  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 293 -3 277 -3 456 -839  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -234 273 -66 70  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -107 0 -30 0  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 634 -3 004 -3 552 -769  
  IX. Aktywa, razem 59 148 45 382 16 776 11 728  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 532 4 188 3 838 1 082  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 556   158    
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 689 3 977 3 599 1 028  
  XIII. Kapitał własny 45 616 41 194 12 938 10 646  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 851 775  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 0,36 0,41 0,09  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,20 13,73 4,31 3,55  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,00 0,28 0,00  
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2008_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2008_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 22 981   23 457 23 303  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 928   1 110 1 531  
  - wartość firmy 842   1 010 1 515  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 860   22 182 21 495  
  3. Należności długoterminowe 46   47 155  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 46   47 155  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147   118 122  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137   95 96  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10   23 26  
  II. Aktywa obrotowe 36 167   61 360 22 079  
  1. Zapasy 9 231   2 670 1 753  
  2. Należności krótkoterminowe 12 328   31 426 5 812  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 12 328   31 426 5 812  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 14 436   27 123 14 336  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 436   27 123 14 336  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 342   3 395 2 967  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 094   23 728 11 369  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172   141 178  
  A k t y w a r a z e m 59 148   84 817 45 382  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 45 616   46 389 41 194  
  1. Kapitał zakładowy 3 000   3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 38 980   38 980 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 409     282  
  4. Zysk (strata) netto -773   4 409 -786  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 532   38 428 4 188  
  1. Rezerwy na zobowiązania 222   230 211  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5   10 5  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213   213 206  
  a) długoterminowa 213   213 206  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy 4   7    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 4   7    
  2. Zobowiązania długoterminowe 556   672    
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 556   672    
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 689   37 438 3 977  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 12 668   37 415 3 948  
  3.2. Fundusze specjalne 21   23 29  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 65   88    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 65   88    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 65   88    
  P a s y w a r a z e m 59 148   84 817 45 382  
  Wartość księgowa 45 616   46 389 41 194  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092   3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,20   15,46 13,73  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 1 860   2 346 1 971  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 860   2 346 1 971  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 860   2 346 1 971  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 1 860   2 346 1 971  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 286   9 515    
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 510   4 295    
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 776   5 220    
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 175   8 122    
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 039   3 186    
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 136   4 936    
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 111   1 393    
  IV. Koszty sprzedaży 1 472   887    
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 358   1 352    
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -719   -846    
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 29   106    
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     78    
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 29   28    
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 187   204    
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     14    
  2. Inne koszty operacyjne 187   190    
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -877   -944    
  X. Przychody finansowe 216   158    
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          
  od jednostek powiązanych          
  1. Odsetki, w tym: 215   157    
  od jednostek powiązanych          
  2. Zysk ze zbycia inwestycji     1    
  Aktualizacja wartości inwestycji          
  3. Inne 1        
  XI. Koszty finansowe 159   20    
  Odsetki w tym:          
  dla jednostek powiązanych          
  1. Strata ze zbycia inwestycji 3        
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 123   3    
  3. Inne 33   17    
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -820   -806    
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto -820   -806    
  XIV. Podatek dochodowy -47   -20    
  część bieżąca          
  a) część odroczona -47   -20    
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto -773   -786    
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 422   1 070    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,47   0,36    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 389   41 980 41 980  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 389   41 980 41 980  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000   3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000   3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980   38 698 38 698  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego     282    
  a) zwiększenia (z tytułu)     282    
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     282    
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 980   38 980 38 698  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 409   282 282  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 409   282 282  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 409   282 282  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)     282    
  - odpis na kapitał zapasowy     282    
  3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 409     282  
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 409     282  
  4. Wynik netto -773   4 409 -786  
  a) zysk netto     4 409    
  b) strata netto 773     786  
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 616   46 389 41 194  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 616   43 389 41 194  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto -773   -786    
  II. Korekty razem -11 520   -2 491    
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 664   583    
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -32   -39    
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 142   -70    
  4. Zmiana stanu rezerw -8   -27    
  5. Zmiana stanu zapasów -6 561   -475    
  6. Zmiana stanu należności 19 104   6 507    
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 746   -8 913    
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -83   -57    
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -12 293   -3 277    
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 197   365    
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     136    
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 197   229    
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 197   229    
  - zbycie aktywów finansowych 165   190    
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 32   39    
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 431   92    
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 160   87    
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 255        
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 255        
  - nabycie aktywów finansowych 255        
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 16   5    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -234   273    
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 107        
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli          
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 107        
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -107        
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -12 634   -3 004    
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12 634   -3 004    
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 23 728   14 373    
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 094   11 369    
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 99   525    
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 1 2008_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 1 2008_tlx.pdf
   

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln