ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-05-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Obrony Narodowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym Spółka zawarła umowę Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości netto wynoszącej 7,2 mln zł.

Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej częsci umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln