ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2008 r. Spółka dokonała aktem notarialnym ustanowienia hipoteki kaucyjnej, do kwoty 7 mln PLN, na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Hipoteka zastała ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr P01P/00137.699/9. Nieruchomość tę stanowi działka gruntu o powierzchni 14.744,00 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2.445,80 m2. Wartość nieruchomości, zapisana w księgach rachunkowych Spółki, wynosi netto 9,9 mln PLN.. Hipoteka jest zabezpieczeniem do odnowionej umowy o limit na gwarancje bankowe udzielane Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A. Wraz z dokonaniem wpisu przedmiotowej hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanej nieruchomości bank wyrazi zgodę na wykreślenie wcześniej ustanowionej hipoteki w wysokości 7 mln, o ustanowieniu której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 13/2007.

Pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a bankiem nie mają miejsca powiązania w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln