ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-07-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2008 roku aneksu do jednego z tzw. pakietów roboczych, stanowiącego załącznik do umowy ramowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 8 maja 2001 roku, którego przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych w zakresie sprzętu i oprogramowania we wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.

Postanowienia podpisanego aneksu dotyczą aktualizacji stawek jednostkowych za usługi serwisowe świadczone w ramach w/w pakietu roboczego. Aneks zawiera także, wiążące obie strony umowy, postanowienie o utrzymaniu wynegocjowanych stawek do 31 grudnia 2009 roku. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu realizacji pakietu roboczego uzależnione jest od rzeczywistej liczby urządzeń objętych serwisem, uaktualnianej w cyklu miesięcznym. Szacowana łączna wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego pakietu roboczego na okres 5 lat wynosi netto 18.320 tys. złotych polskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln